Логин: Пароль:    Регистрация Всеми возможностями сайта можно пользоваться
только после авторизации.
   Забыли пароль?

Поиск
LСтатистика
u
Пользователи онлайн: нет
Гостей онлайн: 3
Всего онлайн: 3
Зарегистрировано юзеров: 6872
Комментариев на сайте: 651
Новый юзер: RavBroaftПоследние комментарии
c
Rodneyhef прокомментировал "Урок 53 - Потоки в Delphi, (часть 1/3)":
Zauważże, czym cechują się kredyty na sześcdziesięciu dni. Jako co zwrócić uwagę podczas asortymentu oferty? Które firmy użyczają chwilówek za taki czas? Sprawdź! [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/]chwilówki[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/chwilowki-online]chwilówki online[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/pozyczki-na-raty]pożyczki ratalne[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/kredyty-gotowkowe]kredyty gotówkowe[/url] Zdecydowana większość pożyczek krótkoterminowych udzielana jest od okres nie zaakceptować dłuższy niźli dwa miesiące. Krótki słowo spłaty wydaje się być charakterystyczny na rzecz tego rodzaju wytworów finansowych. Firmy pożyczkowe wprowadziły także zastrzeżenia, skutkujące tym, że nie każdy klient będzie mógł momentalnie zaciągnąć wzięcie pożyczki na 60 dni. W poniższym artykule podpowiadamy, na jak zwrócić uwagę, postanawiając się pod ten typ dofinansowania, na czym polegają opisane ograniczenia, oraz pokazujemy, które obecne na rynku firmy użyczają pożyczek dzięki 60 dni. chwilowki-pozyczka.pl Termin kredyty jest jednym z kluczowych składników mających bezpośredni wpływ jako całkowite koszty zobowiązania. Alternatywa krótszego czy dłuższego sezonu ma przełożenie na wysokość RRSO, innymi słowy rzeczywistej rocznej stopy oprocentowanie informującej nas w stosunku procentowym o kosztach związanych z pożyczką. Jest to pierwszy element, na który trzeba zwrócić szczególną uwagę w chwili wyboru możliwości. Drugim elementem jest uważna ocena spersonalizowanych możliwości kredytowych, co koniecznie musi towarzyszyć zaciąganiu jakiegokolwiek zobowiązania. Być może będziemy potrzebować produktu finansowego, którego spłata wydaje się znacznie dłuższa. Wówczas winniśmy zdecydować się jako pożyczki od raty. Warto również stwierdzić o aplikowanych przez spółki pożyczkowe ograniczeniach, wynikających spośród realizacji strategii ryzyka. Ochraniając się zanim niewypłacalnością pożyczkobiorców, instytucje finansowe przedłożyły szereg wielu ograniczeń, oddanych w szczególności dla osób nowych odbiorców. Ci pożyczkobiorcy, którzy zaciągają chwilówkę na raz 1 w podanej firmie, niejednokrotnie nie mogą liczyć na termin dłuższy niźli 30 dni. Poza tym wiążą ograniczenia szczególne dla kredytów krótkoterminowych. Przemówienie między innymi na temat weryfikacji petentów w charakteryzujących się ogromną popularnością rejestrach dłużników, ukończenie 21. roku egzystencji czy identyfikacja maksymalnej poziomie pożyczki. Pożądane byłoby podkreślić, hdy znaczna część przedsiębiorstw nie udziela pożyczek o dłuższym okresie w ogóle, co ponadto nie jest rezultatem wprowadzenia ograniczeń, a wynika po prostu wraz z oferty.
dealrattKi прокомментировал "Урок 3 - Конструкция IF...THEN...ELSE":
Это действительно радует меня. --- Бесподобное сообщение скачать fifa, скачать фифа а также [url=http://15fifa.ru/novosti-fifa-15]fifa 15 последние новости[/url] скачать фифа

Создание хранителя экрана (ScreenSaver)

Поэтому сам хранитель должен быть как можно меньшего объема. Для уменьшения объема файла в описанной ниже программе не используется визуальные компоненты Delphi, включение хотя бы одного из них приведет к увеличению размера файла свыше 200кб, а так, описанная ниже программа, имеет размер всего 20Кб! Технически, хранитель экрана является нормальным EXE файлом (с расширением .SCR), который управляется через командные параметры строки. Например, если пользователь хочет изменить параметры вашего хранителя, Windows выполняет его с параметром "-c" в командной строке. Поэтому начать создание вашего хранителя экрана следует с создания примерно следующей функции:

procedure RunScreenSaver;
var S : String;
begin
 S := ParamStr(1);
 if (Length(S) > 1) then begin
  Delete(S,1,1); { delete first char - usally "/" or "-" }
  S[1] := UpCase(S[1]);
 end;
 LoadSettings; { load settings from registry }
 if (S = 'C') then RunSettings
 else If (S = 'P') then RunPreview
 else If (S = 'A') then RunSetPassword
 else RunFullScreen;
end;
Поскольку нам нужно создавать небольшое окно предварительного просмотра и полноэкранное окно, их лучше объединить используя единственный класс окна. Следуя правилам хорошего тона, нам также нужно использовать многочисленные нити. Дело в том, что, во-первых, хранитель не должен переставать работать даже если что-то "тяжелое" случилось, и во-вторых, нам не нужно использовать таймер.

Процедура для запуска хранителя на полном экране приблизительно такова:
procedure RunFullScreen;
var
 R : TRect;
 Msg : TMsg;
 Dummy : Integer;
 Foreground : hWnd;
begin
 IsPreview := False; MoveCounter := 3; 
 Foreground := GetForegroundWindow;
 while (ShowCursor(False) > 0) do ;
 GetWindowRect(GetDesktopWindow,R);
 CreateScreenSaverWindow(R.Right-R.Left,R.Bottom-R.Top,0);
 CreateThread(nil,0,@PreviewThreadProc,nil,0,Dummy);
 SystemParametersInfo(spi_ScreenSaverRunning,1,@Dummy,0);
 while GetMessage(Msg,0,0,0) do
  begin
  TranslateMessage(Msg);
  DispatchMessage(Msg);
 end;
 SystemParametersInfo(spi_ScreenSaverRunning,0,@Dummy,0);
 ShowCursor(True);
 SetForegroundWindow(Foreground);
end;
Во-первых, мы проинициализировали некоторые глобальные переменные (описанные далее), затем прячем курсор мыши и создаем окно хранителя экрана. Имейте в виду, что важно уведомлять Windows, что это - хранителя экрана через SystemParametersInfo (это выводит из строя Ctrl-Alt-Del чтобы нельзя было вернуться в Windows не введя пароль). Создание окна хранителя:
function CreateScreenSaverWindow(Width,Height : Integer; ParentWindow : hWnd) : hWnd;
var WC : TWndClass;
begin
 with WC do
  begin
  Style := cs_ParentDC;
  lpfnWndProc := @PreviewWndProc;
  cbClsExtra := 0; cbWndExtra := 0; hIcon := 0; hCursor := 0;
  hbrBackground := 0; lpszMenuName := nil; 
  lpszClassName := 'MyDelphiScreenSaverClass';
  hInstance := System.hInstance;
 end;
 RegisterClass(WC);
 if (ParentWindow 0) then
  Result := CreateWindow('MyDelphiScreenSaverClass','MySaver'ws_Child Or ws_Visible or
ws_Disabled,0,0,Width,Height,ParentWindow,0,hInstance,nil)
 else
  begin
  Result := CreateWindow('MyDelphiScreenSaverClass','MySaver',ws_Visible or ws_Popup,0,0,Width,Height,
0,0,hInstance,nil);SetWindowPos(Result,hwnd_TopMost,0,0,0,0,swp_NoMove or swp_NoSize or swp_NoRedraw);
 end;
 PreviewWindow := Result;
end;
Теперь окна созданы используя вызовы API. Я удалил проверку ошибки, но обычно все проходит хорошо, особенно в этом типе приложения.

Теперь Вы можете погадать, как мы получим handle родительского окна предварительного просмотра? В действительности, это совсем просто: Windows просто передает handle в командной строке, когда это нужно. Таким образом:
procedure RunPreview;
var
 R : TRect;
 PreviewWindow : hWnd;
 Msg : TMsg;
 Dummy : Integer;
begin
 IsPreview := True;
 PreviewWindow := StrToInt(ParamStr(2));
 GetWindowRect(PreviewWindow,R);
 CreateScreenSaverWindow(R.Right-R.Left,R.Bottom-R.Top,PreviewWindow);
 CreateThread(nil,0,@PreviewThreadProc,nil,0,Dummy);
 while GetMessage(Msg,0,0,0) do
  begin
  TranslateMessage(Msg);
    DispatchMessage(Msg);
 end;
end;
Как Вы видите, window handle является вторым параметром (после "-p").

Чтобы "выполнять" хранителя экрана - нам нужна нить. Это создается с вышеуказанным CreateThread. Процедура нити выглядит примерно так:
function PreviewThreadProc(Data : Integer) : Integer; StdCall;
var R : TRect;
begin
 Result := 0; Randomize;
 GetWindowRect(PreviewWindow,R);
 MaxX := R.Right-R.Left; MaxY := R.Bottom-R.Top;
 ShowWindow(PreviewWindow,sw_Show); UpdateWindow(PreviewWindow);
 repeat
  InvalidateRect(PreviewWindow,nil,False);
  Sleep(30);
 until QuitSaver;
 PostMessage(PreviewWindow,wm_Destroy,0,0);
end;
Нить просто заставляет обновляться изображения в нашем окне, спит на некоторое время, и обновляет изображения снова. А Windows будет посылать сообщение WM_PAINT на наше окно (не в нить!). Для того, чтобы оперировать этим сообщением, нам нужна процедура:
function PreviewWndProc(Window : hWnd; Msg,WParam,LParam : Integer): Integer; StdCall;
begin
 Result := 0;
 case Msg of
  wm_NCCreate : Result := 1;
  wm_Destroy : PostQuitMessage(0);
  wm_Paint : DrawSingleBox; { paint something }
  wm_KeyDown : QuitSaver := AskPassword;
  wm_LButtonDown, wm_MButtonDown, wm_RButtonDown, wm_MouseMove : 
  begin
   if (Not IsPreview) then
      begin
    Dec(MoveCounter);
    if (MoveCounter <= 0) then QuitSaver := AskPassword;
   end;
  end;
 else
   Result := DefWindowProc(Window,Msg,WParam,LParam);
 end;
end;
Если мышь перемещается, кнопка нажата, мы спрашиваем у пользователя пароль:
function AskPassword : Boolean;
var
 Key : hKey;
 D1,D2 : Integer; { two dummies }
 Value : Integer;
 Lib : THandle;
 F : TVSSPFunc;
begin
 Result := True;
 if (RegOpenKeyEx(hKey_Current_User,'Control Panel\Desktop',0,Key_Read,Key) = Error_Success) then
 begin
  D2 := SizeOf(Value);
  if (RegQueryValueEx(Key,'ScreenSaveUsePassword',nil,@D1,@Value,@D2) = Error_Success) then
  begin
   if (Value 0) then
      begin
    Lib := LoadLibrary('PASSWORD.CPL');
    if (Lib > 32) then
        begin
     @F := GetProcAddress(Lib,'VerifyScreenSavePwd');
     ShowCursor(True);
     if (@F nil) then Result := F(PreviewWindow);
     ShowCursor(False);
     MoveCounter := 3; { reset again if password was wrong }
     FreeLibrary(Lib);
    end;
   end;
  end;
 RegCloseKey(Key);
 end;
End;
Это также демонстрирует использование Registry на уровне API. Также имейте в виду как мы динамически загружаем функции пароля, используюя LoadLibrary. Запомните тип функции? TVSSFunc ОПРЕДЕЛЕН как:
type
 TVSSPFunc = Function(Parent : hWnd) : Bool; StdCall;
 
Теперь почти все готово, кроме диалога конфигурации. Это запросто:
procedure RunSettings;
var Result : Integer;
begin
 Result := DialogBox(hInstance,'SaverSettingsDlg',0,@SettingsDlgProc);
 if (Result = idOK) then SaveSettings;
end;
Трудная часть -это создать диалоговый сценарий (запомните: мы не используем здесь Delphi-формы!). Я сделал это, используя 16-битовую Resource Workshop (остался еще от Turbo Pascal для Windows). Я сохранил файл как сценарий (текст), и скомпилированный это с BRCC32:
SaverSettingsDlg DIALOG 70, 130, 166, 75
STYLE WS_POPUP | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU
CAPTION "Settings for Boxes"
FONT 8, "MS Sans Serif"
BEGIN
DEFPUSHBUTTON "OK", 5, 115, 6, 46, 16
PUSHBUTTON "Cancel", 6, 115, 28, 46, 16
CTEXT "Box &Color:", 3, 2, 30, 39, 9
COMBOBOX 4, 4, 40, 104, 50, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_HASSTRINGS
CTEXT "Box &Type:", 1, 4, 3, 36, 9
COMBOBOX 2, 5, 12, 103, 50, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_HASSTRINGS
LTEXT "Boxes Screen Saver for Win32 Copyright (c) 1996 Jani
Jдrvinen.", 7, 4, 57, 103, 16,
WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
END
Почти также легко сделать диалоговое меню:
function SettingsDlgProc(Window : hWnd; Msg,WParam,LParam : Integer): Integer; stdcall;
var S : String;
begin
 Result := 0;
 case Msg of
  wm_InitDialog :
    begin
   { initialize the dialog box }
   Result := 0;
  end;
  wm_Command :
    begin
   if (LoWord(WParam) = 5) then EndDialog(Window,idOK)
   else if (LoWord(WParam) = 6) then EndDialog(Window,idCancel);
  end;
  wm_Close : DestroyWindow(Window);
  wm_Destroy : PostQuitMessage(0);
 else
   Result := 0;
 end;
end;
После того, как пользователь выбрал некоторые установочные параметры, нам нужно сохранить их.
procedure SaveSettings;
var
 Key : hKey;
 Dummy : Integer;
begin
 if (RegCreateKeyEx(hKey_Current_User,'Software\SilverStream\SSBoxes',0,nil,
Reg_Option_Non_Volatile,Key_All_Access,nil,Key,@Dummy) = Error_Success) then
  begin
  RegSetValueEx(Key,'RoundedRectangles',0,Reg_Binary,@RoundedRectangles,SizeOf(Boolean));
  RegSetValueEx(Key,'SolidColors',0,Reg_Binary, @SolidColors,SizeOf(Boolean));
  RegCloseKey(Key);
 end;
end;
Загружаем параметры так:
procedure LoadSettings;
var
 Key : hKey;
 D1,D2 : Integer; { two dummies }
 Value : Boolean;
begin
 if (RegOpenKeyEx(hKey_Current_User,'Software\SilverStream\SSBoxes',0,Key_Read,Key) = Error_Success) then
  begin
  D2 := SizeOf(Value);
  if (RegQueryValueEx(Key,'RoundedRectangles',nil,@D1,@Value, @D2) = Error_Success) then
   RoundedRectangles := Value;
  if (RegQueryValueEx(Key,'SolidColors',nil,@D1,@Value,@D2) = Error_Success) then
   SolidColors := Value;
  RegCloseKey(Key);
 end;
end;
Легко? Нам также нужно позволить пользователю, установить пароль. Я честно не знаю почему это оставлено разработчику приложений! Тем не менее:
procedure RunSetPassword;
var
 Lib : THandle;
 F : TPCPAFunc;
begin
 Lib := LoadLibrary('MPR.DLL');
 if (Lib > 32) then
  begin
  @F := GetProcAddress(Lib,'PwdChangePasswordA');
  if (@F nil) then F('SCRSAVE',StrToInt(ParamStr(2)),0,0);
  FreeLibrary(Lib);
 end;
end;
Мы динамически загружаем (недокументированную) библиотеку MPR.DLL, которая имеет функцию, чтобы установить пароль хранителя экрана, так что нам не нужно беспокоиться об этом. TPCPAFund определён как:
type
 TPCPAFunc = Function(A : PChar; Parent : hWnd; B,C : Integer) : Integer; StdCall;
 
Не спрашивайте меня что за параметры B и C ! :-)

Теперь единственная вещь, которую нам нужно рассмотреть - самая странная часть: создание графики. Я не великий гуру графики, так что вы не увидите затеняющие многоугольники, вращающиеся в реальном времени. Я только сделал некоторые ящики.
procedure DrawSingleBox;
var
 PaintDC : hDC;
 Info : TPaintStruct;
 OldBrush : hBrush;
 X,Y : Integer;
 Color : LongInt;
begin
 PaintDC := BeginPaint(PreviewWindow,Info);
 X := Random(MaxX); Y := Random(MaxY);
 if SolidColors then
  Color := GetNearestColor(PaintDC,RGB(Random(255),Random(255),Random(255)))
 else
   Color := RGB(Random(255),Random(255),Random(255));
 OldBrush := SelectObject(PaintDC,CreateSolidBrush(Color));
 if RoundedRectangles then
  RoundRect(PaintDC,X,Y,X+Random(MaxX-X),Y+Random(MaxY-Y),20,20)
 else
   Rectangle(PaintDC,X,Y,X+Random(MaxX-X),Y+Random(MaxY-Y));
 DeleteObject(SelectObject(PaintDC,OldBrush));
 EndPaint(PreviewWindow,Info);
end;
И последнее — глобальные переменные:
var
 IsPreview : Boolean;
 MoveCounter : Integer;
 QuitSaver : Boolean;
 PreviewWindow : hWnd;
 MaxX,MaxY : Integer;
 RoundedRectangles : Boolean;
 SolidColors : Boolean;
 
Затем исходная программа проекта (.dpr). Красива, а!?
program MySaverIsGreat;
 
uses Windows, messages, Utility; { defines all routines }
 
{$R SETTINGS.RES}
 
begin
 RunScreenSaver; 
end.
Ох, чуть не забыл! Если, Вы используете SysUtils в вашем проекте (например фуекцию StrToInt) вы получите EXE-файл больше чем обещанный в 20K :-) Если Вы хотите все же иметь 20K, надо как-то обойтись без SysUtils, например самому написать собственную StrToInt процедуру.

Если все же очень трудно обойтись без использования Delphi-форм, то можно поступить как в случае с вводом пароля: форму изменения параметров хранителя сохранить в виде DLL и динамически ее загружать при необходимости. Т.о. будет маленький и шустрый файл самого хранителя экрана и довеска DLL для конфигурирования и прочего (там объем и скорость уже не критичны).

Вот и всё, Удачи!

Источник: www.thedelphi.ru
Автор: Савельев Александр
Опубликовано: 21 Сентября 2014
Просмотров:


Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы добавлять комментарии.