Логин: Пароль:    Регистрация Всеми возможностями сайта можно пользоваться
только после авторизации.
   Забыли пароль?

Поиск
LСтатистика
u
Пользователи онлайн: нет
Гостей онлайн: 6
Всего онлайн: 6
Зарегистрировано юзеров: 6872
Комментариев на сайте: 651
Новый юзер: RavBroaftПоследние комментарии
c
Rodneyhef прокомментировал "Урок 53 - Потоки в Delphi, (часть 1/3)":
Zauważże, czym cechują się kredyty na sześcdziesięciu dni. Jako co zwrócić uwagę podczas asortymentu oferty? Które firmy użyczają chwilówek za taki czas? Sprawdź! [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/]chwilówki[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/chwilowki-online]chwilówki online[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/pozyczki-na-raty]pożyczki ratalne[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/kredyty-gotowkowe]kredyty gotówkowe[/url] Zdecydowana większość pożyczek krótkoterminowych udzielana jest od okres nie zaakceptować dłuższy niźli dwa miesiące. Krótki słowo spłaty wydaje się być charakterystyczny na rzecz tego rodzaju wytworów finansowych. Firmy pożyczkowe wprowadziły także zastrzeżenia, skutkujące tym, że nie każdy klient będzie mógł momentalnie zaciągnąć wzięcie pożyczki na 60 dni. W poniższym artykule podpowiadamy, na jak zwrócić uwagę, postanawiając się pod ten typ dofinansowania, na czym polegają opisane ograniczenia, oraz pokazujemy, które obecne na rynku firmy użyczają pożyczek dzięki 60 dni. chwilowki-pozyczka.pl Termin kredyty jest jednym z kluczowych składników mających bezpośredni wpływ jako całkowite koszty zobowiązania. Alternatywa krótszego czy dłuższego sezonu ma przełożenie na wysokość RRSO, innymi słowy rzeczywistej rocznej stopy oprocentowanie informującej nas w stosunku procentowym o kosztach związanych z pożyczką. Jest to pierwszy element, na który trzeba zwrócić szczególną uwagę w chwili wyboru możliwości. Drugim elementem jest uważna ocena spersonalizowanych możliwości kredytowych, co koniecznie musi towarzyszyć zaciąganiu jakiegokolwiek zobowiązania. Być może będziemy potrzebować produktu finansowego, którego spłata wydaje się znacznie dłuższa. Wówczas winniśmy zdecydować się jako pożyczki od raty. Warto również stwierdzić o aplikowanych przez spółki pożyczkowe ograniczeniach, wynikających spośród realizacji strategii ryzyka. Ochraniając się zanim niewypłacalnością pożyczkobiorców, instytucje finansowe przedłożyły szereg wielu ograniczeń, oddanych w szczególności dla osób nowych odbiorców. Ci pożyczkobiorcy, którzy zaciągają chwilówkę na raz 1 w podanej firmie, niejednokrotnie nie mogą liczyć na termin dłuższy niźli 30 dni. Poza tym wiążą ograniczenia szczególne dla kredytów krótkoterminowych. Przemówienie między innymi na temat weryfikacji petentów w charakteryzujących się ogromną popularnością rejestrach dłużników, ukończenie 21. roku egzystencji czy identyfikacja maksymalnej poziomie pożyczki. Pożądane byłoby podkreślić, hdy znaczna część przedsiębiorstw nie udziela pożyczek o dłuższym okresie w ogóle, co ponadto nie jest rezultatem wprowadzenia ograniczeń, a wynika po prostu wraz z oferty.
dealrattKi прокомментировал "Урок 3 - Конструкция IF...THEN...ELSE":
Это действительно радует меня. --- Бесподобное сообщение скачать fifa, скачать фифа а также [url=http://15fifa.ru/novosti-fifa-15]fifa 15 последние новости[/url] скачать фифа

Создание группы программ

Рассмотрим создание группы программ средствами Проводника. Дело в том, что меню, которое вы видите, нажав на кнопку Пуск, хранится на диске в виде обычных каталогов и файлов. Для того, чтобы создать группу, мы должны всего лишь создать каталог; для того, чтобы создать элемент — скопировать файл в каталог или создать ярлык на существующую программу. Что такое ярлык? Ярлык — это файл с расширением .LNK, в котором хранится информация о каком-то другом файле. Для операционной системы ярлык олицетворяет собой файл, на который он ссылается.

Для чего применяются ярлыки? Для того, чтобы вам не нужно было хранить на своём диске несколько одинаковых файлов. Например, программа WinZip во время инсталляции помещает себя на рабочий стол, в меню Пуск и в меню Программы. Что, вы думаете, файл winzip.exe хранится на диске в трёх экземплярах? Отнюдь.

Учтите, что ярлык занимает на диске где-то 250–400 байт, поэтому для файлов меньшего размера ярлыки создавать бессмысленно.

С этого момента я объявляю ярлыки новой парадигмой создания групп! :) Звучит громко... Нам осталось только выяснить, как это делается. :) Итак, группы менеджера программ доступны нам через кнопку Пуск подменю Программы. В действительности, все они являются подкаталогами, одного из каталогов Windows (это может быть, например, C:WindowsГлавное менюПрограммы. Путь к этому каталогу Проводник хранит в реестре.

procedure ReadGroups(Strings: TStrings); 
var 
ARegistry: TRegistry; 
Programs: String; 
SearchRec: TSearchRec; 
FindResult: Integer; 
begin 
Strings.Clear; 
// Находим каталог 
ARegistry := TRegistry.Create; 
with ARegistry do 
begin 
RootKey := HKEY_CURRENT_USER; 
if OpenKey('SoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorer Shell Folders', False) then 
begin 
Programs := ReadString('Programs'); 
CloseKey; 
end 
else 
Programs := ''; 
Free; 
end; 
if (Length(Programs) > 0) and (Programs[Length(Programs)] <> '') then 
Programs := Programs + ''; 
// Читаем содержимое каталога 
FindResult := FindFirst(Programs + '*.*', faDirectory, SearchRec); 
while FindResult = 0 do 
begin 
with SearchRec do 
if (Name <> '.') and (Name <> '..') and (Attr and faDirectory <> 0) then 
Strings.Add(Name); 
FindResult := FindNext(SearchRec); 
end; 
FindClose(SearchRec); 
end;


Точно таким же макаром можно прочитать содержимое любой группы. Достаточно очевидно делаются такие вещи, как создать группу, удалить группу, переименовать (!) группу и так далее. Более того, теперь вы можете создавать группы в меню Пуск и на рабочем столе (в статье о системном реестре рассказано как найти путь к этим каталогам). Мы так же можем воспользоваться функцией SHGetSpecialFolderLocation для того, чтобы выяснить, где находится тот или иной каталог Проводника.
function GetSpecialFolderLocation(nFolder: Integer): String; 
var 
ppidl: PItemIDList; 
Malloc: IMalloc; 
szPath: array[0..MAX_PATH - 1] of Char; 
begin 
SHGetSpecialFolderLocation(Handle, nFolder, ppidl); 
SHGetMalloc(Malloc); 
SHGetPathFromIDList(ppidl, szPath); 
Malloc.Free(ppidl); 
Malloc := nil; 
Result := String(szPath); 
end; 


Что нам осталось узнать? Как получить информацию о ярлыке и как создать ярлык. Обе эти операции удобно делать с помощью интерфейса IShellLink, предоставляемого нам Проводником. Об интерфейсах (и связанных с ними COM-объектах) говорить можно долго, однако, для наших целей это не нужно. Нам достаточно знать, что интерфейсы очень напоминают обычне классы, за несколькими исключениями. Вот, например:
const 
MAX_DESCRIPTION = 100; 
var 
Bitmap: TBitmap; 
ShellLink: IShellLink; 
Description: array[0..MAX_DESCRIPTION - 1] of Char; 
begin 
// Создаём обычный объект 
Bitmap := TBitamp.Create; 
// Создаём COM-объект 
CoCreateInstance(CLSID_ShellLink, nil, CLSCTX_INPROC_SERVER, IID_IShellLinkA, ShellLink); 
. . . 
// Используем обычный объект 
Bitmap.Width := 100; 
// Используем COM-объект 
ShellLink.GetDescription(Description, MAX_DESCRIPTION); 
. . . 
// Удаляем обычный объект 
Bitmap.Free; 
// Удаляем COM-объект 
ShellLink := nil; 
end; 
Итак, для того, чтобы создать COM-объект в Дельфи, вы должны вызвать функцию CoCreateInstance, передав её в качестве параметров несколько странного вида констант. COM-объекты автоматически удаляются по завершении процедуры, в которой они были созданы. Тем не менее, я предпочитаю явное указание того факта, что COM-объект должен быть уничтожен: 
ShellLink := nil; 
Теперь приведу пример, показывающий, как можно создать ярлык на рабочем столе. 
var 
Desktop: String; 
ShellLink: IShellLink; 
hRes: HRESULT; 
PersistFile: IPersistFile; 
begin 
// Находим каталог 
Desktop := GetSpecialFolderLocation(CSIDL_DESKTOPDIRECTORY); 
if (Length(Desktop) > 0) and (Desktop[Length(Desktop)] <> '') then 
Desktop := Desktop + ''; 
CoInitialize(nil); 
hRes := CoCreateInstance(CLSID_ShellLink, nil, CLSCTX_INPROC_SERVER, 
IID_IShellLinkA, ShellLink); 
if SUCCEEDED(hRes) then 
begin 
ShellLink.SetPath(PChar(Application.ExeName)); 
ShellLink.SetDescription('Вот моя программа!'); 
hRes := ShellLink.QueryInterface(IID_IPersistFile, PersistFile); 
if SUCCEEDED(hRes) then 
begin 
PersistFile.Save(PWideChar(WideString(Desktop + 'Моя программа.lnk')), True); 
PersistFile := nil; 
end; 
ShellLink := nil; 
end; 
CoUninitialize; 
end; 
Подробнее узнать о том, что можно делать с помощью интерфейса IShellLink вы можете в win32.hlp (ключевое слово — IShellLink :) Вызовы функций CoInitialize и CoUninitialize обеспечивают работу COM, всегда вызывайте первую из них перед работой, а вторую — после работы.

Для работы этих примеров вам потребуется включить (uses) в свой модуль файлы Windows, ShlObj, ActiveX, ShellApi. По недосмотру, или по какой-то другой причине, Инпрайз не внесла константу IID_IPersistFile ни в один из этих файлов. Эту константу можно найти в модуле Ole2, однако этот модуль оставлен в 3-ей и 4-ой версиях Дельфи только в целях совместимости со 2-ой версией, где COM-интерфейсы были реализованы по другому. Я сам уже запутался, честно говоря, объясняя, что здеь к чему :) Если в двух словах, скопируйте эти строчки из модуля Ole2.pas в свою программу и расслабтесь:
const 
IID_IPersistFile: TGUID = ( 
D1:$0000010B;D2:$0000;D3:$0000;D4: 
($C0,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$46));
Напоследок остановимся на том, какой же метод создания групп лучше? Давайте рассмотрим достоинства и недостатки этих методов.

Менеджер программ достался нам в наследство от 16-битных версий Windows. Он капризен и работает неторопливо. Помимо всего прочего, с помощью него нельзя помещать ярлыки на рабочий стол и в меню Пуск.

С другой стороны, интерфейсы проводника более современны, дают больший контроль за происходящим, работают быстрее... И помимо прочего, заставляют программиста осваивать новую технологии (а если программист ленив, ему такие стимулы необходимы, как воздух :)

И тем не менее — для создания групп в меню Программы я рекомендую вам пользоваться менеджером программ.

Почему?

Потому что менеджер программ, помимо того, что создаёт все необходимые каталоги и ярлыки, отражает изменения в файлах с расширением .GRP. Может оказаться, что некоторые программы (старые) работают с файлами групп, и, следовательно, некорректно будут работать с вашими ярлыками.

Конечно, ситуация, о которой я вам рассказываю, гипотетическая. Я ещё не разу не слышал о каких-бы то ни было действительных нареканиях для способа с IShellLink. В любом случае, решайте сами.

Примечание
Всё, о чём я говорил выше, относится только к группам, ярлыки на рабочем столе или в меню Пуск в любом случае придётся создавать с помощью IShellLink.

Вот и всё, Удачи!

Источник: www.thedelphi.ru
Автор: Савельев Александр
Опубликовано: 12 Января 2014
Просмотров:


Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы добавлять комментарии.аватар Добавил(а): Skyppy [Новичок] Дата: 2015-06-02
Здравствуйте уважаемый. Просьба к Вам помочь написать мини программу. Суть программы: Нужно что бы в окне программы выводилась информация которая находится на листе эксель. Строк примерно 25 . колонок 3. Лист 1 Примечание. 1.В экселе информация в этик сроках обновляется каждые 5 минут и программа должна также показывать обновленное инфо. 2. Возможно ли наложить пароль для доступа к инфо ограниченный по времени (допустим на сутки или неделю или месяц) Спс большое за ранее жду ответов. За мной не заржавеет обещаю. С уважением Skyppy Если что пишите на мыло: kartvelit@gmail.com