Логин: Пароль:    Регистрация Всеми возможностями сайта можно пользоваться
только после авторизации.
   Забыли пароль?

Поиск
LСтатистика
u
Пользователи онлайн: нет
Гостей онлайн: 2
Всего онлайн: 2
Зарегистрировано юзеров: 6822
Комментариев на сайте: 651
Новый юзер: MaritaTydayПоследние комментарии
c
Rodneyhef прокомментировал "Урок 53 - Потоки в Delphi, (часть 1/3)":
Zauważże, czym cechują się kredyty na sześcdziesięciu dni. Jako co zwrócić uwagę podczas asortymentu oferty? Które firmy użyczają chwilówek za taki czas? Sprawdź! [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/]chwilówki[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/chwilowki-online]chwilówki online[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/pozyczki-na-raty]pożyczki ratalne[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/kredyty-gotowkowe]kredyty gotówkowe[/url] Zdecydowana większość pożyczek krótkoterminowych udzielana jest od okres nie zaakceptować dłuższy niźli dwa miesiące. Krótki słowo spłaty wydaje się być charakterystyczny na rzecz tego rodzaju wytworów finansowych. Firmy pożyczkowe wprowadziły także zastrzeżenia, skutkujące tym, że nie każdy klient będzie mógł momentalnie zaciągnąć wzięcie pożyczki na 60 dni. W poniższym artykule podpowiadamy, na jak zwrócić uwagę, postanawiając się pod ten typ dofinansowania, na czym polegają opisane ograniczenia, oraz pokazujemy, które obecne na rynku firmy użyczają pożyczek dzięki 60 dni. chwilowki-pozyczka.pl Termin kredyty jest jednym z kluczowych składników mających bezpośredni wpływ jako całkowite koszty zobowiązania. Alternatywa krótszego czy dłuższego sezonu ma przełożenie na wysokość RRSO, innymi słowy rzeczywistej rocznej stopy oprocentowanie informującej nas w stosunku procentowym o kosztach związanych z pożyczką. Jest to pierwszy element, na który trzeba zwrócić szczególną uwagę w chwili wyboru możliwości. Drugim elementem jest uważna ocena spersonalizowanych możliwości kredytowych, co koniecznie musi towarzyszyć zaciąganiu jakiegokolwiek zobowiązania. Być może będziemy potrzebować produktu finansowego, którego spłata wydaje się znacznie dłuższa. Wówczas winniśmy zdecydować się jako pożyczki od raty. Warto również stwierdzić o aplikowanych przez spółki pożyczkowe ograniczeniach, wynikających spośród realizacji strategii ryzyka. Ochraniając się zanim niewypłacalnością pożyczkobiorców, instytucje finansowe przedłożyły szereg wielu ograniczeń, oddanych w szczególności dla osób nowych odbiorców. Ci pożyczkobiorcy, którzy zaciągają chwilówkę na raz 1 w podanej firmie, niejednokrotnie nie mogą liczyć na termin dłuższy niźli 30 dni. Poza tym wiążą ograniczenia szczególne dla kredytów krótkoterminowych. Przemówienie między innymi na temat weryfikacji petentów w charakteryzujących się ogromną popularnością rejestrach dłużników, ukończenie 21. roku egzystencji czy identyfikacja maksymalnej poziomie pożyczki. Pożądane byłoby podkreślić, hdy znaczna część przedsiębiorstw nie udziela pożyczek o dłuższym okresie w ogóle, co ponadto nie jest rezultatem wprowadzenia ograniczeń, a wynika po prostu wraz z oferty.
dealrattKi прокомментировал "Урок 3 - Конструкция IF...THEN...ELSE":
Это действительно радует меня. --- Бесподобное сообщение скачать fifa, скачать фифа а также [url=http://15fifa.ru/novosti-fifa-15]fifa 15 последние новости[/url] скачать фифа

Конвертирование графических форматов

С помощью Delphi можно полноценно конвертировать графические форматы один в другой. Для работы с изображениями существует несколько предопределённых классов. Рассмотрим некоторые варианты конвертирования.

1. Конвертирование BMP в EMF

Следующая несложная процедура конвертирует bmp-файл SourceFileName в emf-файл и располагает его в той же директории, что и исходный файл.

function bmp2emf( const SourceFileName: TFileName): Boolean; 
var Metafile: TMetafile; MetaCanvas: TMetafileCanvas; Bitmap: TBitmap; 
begin 
 Metafile := TMetaFile.Create; 
 try 
  Bitmap := TBitmap.Create; 
  try 
   Bitmap.LoadFromFile(SourceFileName); 
   Metafile.Height := Bitmap.Height; 
   Metafile.Width := Bitmap.Width; 
   MetaCanvas := TMetafileCanvas.Create(Metafile, 0); 
   try 
    MetaCanvas.Draw(0, 0, Bitmap); 
   finally 
    MetaCanvas.Free; 
   end; 
  finally 
   Bitmap.Free; 
  end; 
  Metafile.SaveToFile(ChangeFileExt(SourceFileName, '.emf')); 
 finally 
  Metafile.Free;
 end; 
end;
Пример вызова:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
 bmp2emf('C:\TestBitmap.bmp');
end;
2. Конвертирование BMP в JPG

Данная процедура выполняет такое конвертирование:
procedure TfrmMain.ConvertBMP2JPEG; 
var 
 jpgImg: TJPEGImage; 
begin 
 chrtOutputSingle.CopyToClipboardBitmap; 
 Image1.Picture.Bitmap.LoadFromClipboardFormat(cf_BitMap, ClipBoard.GetAsHandle(cf_Bitmap), 0); 
 jpgImg := TJPEGImage.Create; 
 jpgImg.Assign(Image1.Picture.Bitmap); 
 jpgImg.SaveToFile('TChartExample.jpg'); 
end;
В Uses необходимо добавить модули Jpeg и Clipbrd. В данном примере chrtOutputSingle - это объект TChart (страница Additional). Перед вызовом функции в буфере обмена должен находиться объект типа TBitmap.

3. Конвертирование BMP в WMF

Данное конвертирование также не составляет труда:
procedure ConvertBMP2WMF (const BMPFileName, WMFFileName: TFileName); 
var 
 MetaFile : TMetafile; 
 Bitmap : TBitmap; 
begin 
 Metafile := TMetaFile.Create; 
 Bitmap := TBitmap.Create; 
 try 
  Bitmap.LoadFromFile(BMPFileName); 
  with MetaFile do 
  begin 
   Height := Bitmap.Height; 
   Width := Bitmap.Width; 
   Canvas.Draw( 0 , 0 , Bitmap); 
   SaveToFile(WMFFileName); 
  end; 
 finally 
  Bitmap.Free; 
  MetaFile.Free; 
 end;
end;
Пример использования:
ConvertBMP2WMF('c:\mypic.bmp','c:\mypic.wmf');
4. Обратное конвертирование: WMF в BMP

Обратное конвертирование мало чем отличается от предыдущего:
procedure ConvertWMF2BMP (const WMFFileName, BMPFileName: TFileName); 
var 
 MetaFile : TMetafile; 
 Bitmap : TBitmap; 
begin 
 Metafile := TMetaFile.Create; 
 Bitmap := TBitmap.Create; 
 try 
  MetaFile.LoadFromFile(WMFFileName); 
  with Bitmap do 
  begin 
   Height := Metafile.Height; 
   Width := Metafile.Width; 
   Canvas.Draw( 0 , 0 , MetaFile); 
   SaveToFile(BMPFileName); 
  end; 
 finally 
  Bitmap.Free; 
  MetaFile.Free; 
 end;
end;
Использование:
ConvertWMF2BMP('c:\mypic.wmf','c:\mypic.bmp');
5. Конвертирование BMP в DIB

Допустим, что файл хранится в формате BMP. Нужно его преобразовать в DIB и отобразить. Итак... Это не тривиально, но помочь нам смогут функции GetDIBSizes и GetDIB из модуля GRAPHICS.PAS. Приведу две процедуры: одну для создания DIB из TBitmap и вторую для его освобождения:
procedure BitmapToDIB(Bitmap: TBitmap; 
var
 BitmapInfo: PBitmapInfo; 
 InfoSize: integer; 
 Bits: pointer; 
 BitsSize: longint); 
begin 
 BitmapInfo := nil ; 
 InfoSize := 0; 
 Bits := nil; 
 BitsSize := 0; 
 if not Bitmap.Empty then 
  try 
   GetDIBSizes(Bitmap.Handle, InfoSize, BitsSize); 
   GetMem(BitmapInfo, InfoSize); 
   Bits := GlobalAllocPtr(GMEM_MOVEABLE, BitsSize); 
   if Bits = nil then 
    raise EOutOfMemory.Create( 'Не хватает памяти для пикселей изображения' );
   if not GetDIB(Bitmap.Handle, Bitmap.Palette, BitmapInfo^, Bits^) then
    raise Exception.Create( 'Не могу создать DIB' );
  except
   if BitmapInfo <> nil then
    FreeMem(BitmapInfo, InfoSize);
   if Bits <> nil then
    GlobalFreePtr(Bits);
   BitmapInfo := nil;
   Bits := nil;
   raise ;
  end;
end;
 
{ используйте FreeDIB для освобождения информации об изображении и битовых указателей } 
 
procedure FreeDIB(BitmapInfo: PBitmapInfo; InfoSize: integer; Bits: pointer; BitsSize: longint); 
begin 
 if BitmapInfo <> nil then
  FreeMem(BitmapInfo, InfoSize);
 if Bits <> nil then
  GlobalFreePtr(Bits);
end;
Создаём форму с TImage Image1 и загружаем в него 256-цветное изображение, затем рядом размещаем TPaintBox. Добавляем следующие строчки к private-объявлениям нашей формы:
{ Private declarations } 
BitmapInfo : PBitmapInfo; 
InfoSize : integer; 
Bits : pointer; 
BitsSize : longint;
Создаем нижеприведенные обработчики событий, которые демонстрируют процесс отрисовки DIB:
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 
begin 
 BitmapToDIB(Image1.Picture.Bitmap, BitmapInfo, InfoSize, Bits, BitsSize); 
end; 
 
procedure TForm1.FormDestroy(Sender: TObject); 
begin 
 FreeDIB(BitmapInfo, InfoSize, Bits, BitsSize);
end; 
 
procedure TForm1.PaintBox1Paint(Sender: TObject); 
var 
 OldPalette: HPalette;
begin 
 if Assigned(BitmapInfo) and Assigned(Bits) then 
  with BitmapInfo^.bmiHeader, PaintBox1.Canvas do 
  begin 
   OldPalette := SelectPalette(Handle,Image1.Picture.Bitmap.Palette,false); 
   try 
    RealizePalette(Handle); 
    StretchDIBits(Handle, 0 , 0 , PaintBox1.Width, PaintBox1.Height, 0 , 0 , biWidth, biHeight, Bits, BitmapInfo^,
DIB_RGB_COLORS, SRCCOPY);
   finally
    SelectPalette(Handle, OldPalette, true);
   end;
  end;
end;
Это поможет вам сделать первый шаг. Единственное, что вы можете захотеть, это создать собственный HPalette на основе DIB, вместо использования TBitmap и своей палитры. Функция с именем PaletteFromW3DIB из GRAPHICS.PAS как раз этим и занимается, но она не объявлена в качестве экспортируемой, поэтому для ее использования необходимо скопировать ее исходный код и вставить его в модуль.

6. Конвертирование BMP в ICO

Вам необходимо создать два битмапа, битмап маски (назовём его "AND" bitmap) и битмап изображения (назовём его XOR bitmap). Вы можете пропустить обработчики для "AND" и "XOR" битмапов в Windows API функции CreateIconIndirect() и использовать обработчик возвращённой иконки в Вашем приложении.
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
var 
 IconSizeX : integer; 
 IconSizeY : integer; 
 AndMask : TBitmap; 
 XOrMask : TBitmap; 
 IconInfo : TIconInfo; 
 Icon : TIcon; 
begin 
 {Получаем размер иконки} 
 IconSizeX := GetSystemMetrics(SM_CXICON); 
 IconSizeY := GetSystemMetrics(SM_CYICON); 
 
 {Создаём маску "And"} 
 AndMask := TBitmap.Create; 
 AndMask.Monochrome := true; 
 AndMask.Width := IconSizeX; 
 AndMask.Height := IconSizeY; 
 
 {Рисуем на маске "And"} 
 AndMask.Canvas.Brush.Color := clWhite; 
 AndMask.Canvas.FillRect(Rect( 0 , 0 , IconSizeX, IconSizeY)); 
 AndMask.Canvas.Brush.Color := clBlack; 
 AndMask.Canvas.Ellipse( 4 , 4 , IconSizeX - 4 , IconSizeY - 4 ); 
 
 {Рисуем для теста}
 Form1.Canvas.Draw(IconSizeX * 2 , IconSizeY, AndMask);
 
 {Создаём маску "XOr"}
 XOrMask := TBitmap.Create;
 XOrMask.Width := IconSizeX;
 XOrMask.Height := IconSizeY;
 
 {Рисуем на маске "XOr"}
 XOrMask.Canvas.Brush.Color := ClBlack;
 XOrMask.Canvas.FillRect(Rect( 0 , 0 , IconSizeX, IconSizeY));
 XOrMask.Canvas.Pen.Color := clRed;
 XOrMask.Canvas.Brush.Color := clRed;
 XOrMask.Canvas.Ellipse( 4 , 4 , IconSizeX - 4 , IconSizeY - 4 );
 
 {Рисуем в качестве теста}
 Form1.Canvas.Draw(IconSizeX * 4 , IconSizeY, XOrMask);
 
 {Создаём иконку}
 Icon := TIcon.Create; 
 IconInfo.fIcon := true; 
 IconInfo.xHotspot := 0 ; 
 IconInfo.yHotspot := 0 ; 
 IconInfo.hbmMask := AndMask.Handle; 
 IconInfo.hbmColor := XOrMask.Handle; 
 Icon.Handle := CreateIconIndirect(IconInfo); 
 
 {Уничтожаем временные битмапы} 
 AndMask.Free; 
 XOrMask.Free; 
 
 {Рисуем в качестве теста} 
 Form1.Canvas.Draw(IconSizeX * 6 , IconSizeY, Icon); 
 
 {Объявляем иконку в качестве иконки приложения} 
 Application.Icon := Icon; 
 
 {генерируем перерисовку} 
 InvalidateRect(Application.Handle, nil , true); 
 
 {Освобождаем иконку} 
 Icon.Free; 
end;
Способ преобразования изображения размером 32x32 в иконку:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
var 
 winDC, srcdc, destdc: HDC; 
 oldBitmap: HBitmap; 
 iinfo: TICONINFO; 
begin 
 GetIconInfo(Image1.Picture.Icon.Handle, iinfo); 
 
 WinDC := getDC(handle); 
 srcDC := CreateCompatibleDC(WinDC); 
 destDC := CreateCompatibleDC(WinDC); 
 oldBitmap := SelectObject(destDC, iinfo.hbmColor); 
 oldBitmap := SelectObject(srcDC, iinfo.hbmMask); 
 
 BitBlt(destdc, 0 , 0 , Image1.Picture.Icon.Width, Image1.Picture.Icon.Height, srcdc, 0 , 0 , SRCPAINT); 
 Image2.Picture.Bitmap.Handle := SelectObject(destDC, oldBitmap); 
 DeleteDC(destDC); 
 DeleteDC(srcDC); 
 DeleteDC(WinDC); 
 
 Image2.Picture.Bitmap.savetofile(ExtractFilePath(Application.ExeName) + 'myfile.bmp' ); 
end;
 
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 
begin 
 Image1.Picture.Icon.LoadFromFile('c:\myicon.ico');
end;
7. Конвертирование BMP в RTF

Да, и такое тоже возможно. Вот так например:
function BitmapToRTF(pict: TBitmap): string ; 
var 
 bi, bb, rtf: string ; 
 bis, bbs: Cardinal; 
 achar: ShortString; 
 hexpict: string ; 
 I: Integer; 
begin 
 GetDIBSizes(pict.Handle, bis, bbs); 
 SetLength(bi, bis); 
 SetLength(bb, bbs); 
 GetDIB(pict.Handle, pict.Palette, PChar(bi)^, PChar(bb)^); 
 rtf := '{\rtf1 {\pict\dibitmap0 ' ; 
 SetLength(hexpict, (Length(bb) + Length(bi)) * 2 ); 
 I := 2 ; 
 for bis := 1 to Length(bi) do 
 begin 
  achar := IntToHex(Integer(bi[bis]), 2 ); 
  hexpict[I - 1] := achar[ 1 ]; 
  hexpict[I] := achar[ 2 ]; 
  Inc(I, 2 ); 
 end ; 
 for bbs := 1 to Length(bb) do 
 begin 
  achar := IntToHex(Integer(bb[bbs]), 2 ); 
  hexpict[I - 1] := achar[ 1 ]; 
  hexpict[I] := achar[ 2 ]; 
  Inc(I, 2); 
 end ; 
 rtf := rtf + hexpict + ' }}'; 
 Result := rtf; 
end;
8. Конвертирование CUR в BMP

Преобразование курсора в TBitmap:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
var 
 hCursor: LongInt; 
 Bitmap: TBitmap; 
begin 
 Bitmap := TBitmap.Create; 
 Bitmap.Width := 32 ; 
 Bitmap.Height := 32 ; 
 hCursor := LoadCursorFromFile( 'test.cur' ); 
 DrawIcon(Bitmap.Canvas.Handle, 0 , 0 , hCursor); 
 Bitmap.SaveToFile( 'test.bmp' ); 
 Bitmap.Free; 
end;
9. Конвертирование ICO в BMP
var
 Icon : TIcon; 
 Bitmap : TBitmap; 
begin 
 Icon := TIcon.Create; 
 Bitmap := TBitmap.Create; 
 Icon.LoadFromFile( 'c:\picture.ico' ); 
 Bitmap.Width := Icon.Width; 
 Bitmap.Height := Icon.Height; 
 Bitmap.Canvas.Draw( 0 , 0 , Icon); 
 Bitmap.SaveToFile( 'c:\picture.bmp' ); 
 Icon.Free; 
 Bitmap.Free; 
end;
Вариант 2:
var 
 MyIcon: TIcon; 
 MyBitMap: TBitmap; 
begin
 MyIcon := TIcon.Create; 
 MyBitMap := TBitmap.Create; 
 
 try
  { получаем имя файла и связанную с ним иконку} 
  strFileName := FileListBox1.Items[FileListBox1.ItemIndex]; 
  StrPCopy(cStrFileName, strFileName); 
  MyIcon.Handle := ExtractIcon(hInstance, cStrFileName, 0 ); 
 
  { рисуем иконку на bitmap в speedbutton } 
  SpeedButton1.Glyph := MyBitMap; 
  SpeedButton1.Glyph.Width := MyIcon.Width; 
  SpeedButton1.Glyph.Height := MyIcon.Height; 
  SpeedButton1.Glyph.Canvas.Draw( 0 , 0 , MyIcon); 
 
  SpeedButton1.Hint := strFileName; 
 
 finally
  MyIcon.Free;
  MyBitMap.Free;
 end; 
end;
Чтобы преобразовать Icon в Bitmap, используйте TImageList. Для обратного преобразования замените метод AddIcon на Add, и метод GetBitmap на GetIcon.
function Icon2Bitmap(Icon: TIcon): TBitmap; 
begin 
 with TImageList.Create ( nil ) do 
 begin 
  AddIcon (Icon); 
  Result := TBitmap.Create; 
  GetBitmap ( 0 , Result); 
  Free;
 end;
end;
10. Конвертирование JPG в BMP.
uses JPEG;
 
procedure JPEGtoBMP( const FileName: TFileName);
var
 jpeg: TJPEGImage;
 bmp: TBitmap;
begin 
 jpeg := TJPEGImage.Create; 
 try 
  jpeg.CompressionQuality := 100 ; {Default Value} 
  jpeg.LoadFromFile(FileName); 
  bmp := TBitmap.Create; 
  try 
   bmp.Assign(jpeg); 
   bmp.SaveTofile(ChangeFileExt(FileName, '.bmp' )); 
  finally
   bmp.Free;
  end;
 finally
  jpeg.Free;
 end;
end;

Вот и всё, Удачи!

Источник: www.thedelphi.ru
Автор: Савельев Александр
Опубликовано: 14 Сентября 2014
Просмотров:


Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы добавлять комментарии.