Логин: Пароль:    Регистрация Всеми возможностями сайта можно пользоваться
только после авторизации.
   Забыли пароль?

Поиск
LСтатистика
u
Пользователи онлайн: нет
Гостей онлайн: 4
Всего онлайн: 4
Зарегистрировано юзеров: 6822
Комментариев на сайте: 651
Новый юзер: MaritaTydayПоследние комментарии
c
Rodneyhef прокомментировал "Урок 53 - Потоки в Delphi, (часть 1/3)":
Zauważże, czym cechują się kredyty na sześcdziesięciu dni. Jako co zwrócić uwagę podczas asortymentu oferty? Które firmy użyczają chwilówek za taki czas? Sprawdź! [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/]chwilówki[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/chwilowki-online]chwilówki online[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/pozyczki-na-raty]pożyczki ratalne[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/kredyty-gotowkowe]kredyty gotówkowe[/url] Zdecydowana większość pożyczek krótkoterminowych udzielana jest od okres nie zaakceptować dłuższy niźli dwa miesiące. Krótki słowo spłaty wydaje się być charakterystyczny na rzecz tego rodzaju wytworów finansowych. Firmy pożyczkowe wprowadziły także zastrzeżenia, skutkujące tym, że nie każdy klient będzie mógł momentalnie zaciągnąć wzięcie pożyczki na 60 dni. W poniższym artykule podpowiadamy, na jak zwrócić uwagę, postanawiając się pod ten typ dofinansowania, na czym polegają opisane ograniczenia, oraz pokazujemy, które obecne na rynku firmy użyczają pożyczek dzięki 60 dni. chwilowki-pozyczka.pl Termin kredyty jest jednym z kluczowych składników mających bezpośredni wpływ jako całkowite koszty zobowiązania. Alternatywa krótszego czy dłuższego sezonu ma przełożenie na wysokość RRSO, innymi słowy rzeczywistej rocznej stopy oprocentowanie informującej nas w stosunku procentowym o kosztach związanych z pożyczką. Jest to pierwszy element, na który trzeba zwrócić szczególną uwagę w chwili wyboru możliwości. Drugim elementem jest uważna ocena spersonalizowanych możliwości kredytowych, co koniecznie musi towarzyszyć zaciąganiu jakiegokolwiek zobowiązania. Być może będziemy potrzebować produktu finansowego, którego spłata wydaje się znacznie dłuższa. Wówczas winniśmy zdecydować się jako pożyczki od raty. Warto również stwierdzić o aplikowanych przez spółki pożyczkowe ograniczeniach, wynikających spośród realizacji strategii ryzyka. Ochraniając się zanim niewypłacalnością pożyczkobiorców, instytucje finansowe przedłożyły szereg wielu ograniczeń, oddanych w szczególności dla osób nowych odbiorców. Ci pożyczkobiorcy, którzy zaciągają chwilówkę na raz 1 w podanej firmie, niejednokrotnie nie mogą liczyć na termin dłuższy niźli 30 dni. Poza tym wiążą ograniczenia szczególne dla kredytów krótkoterminowych. Przemówienie między innymi na temat weryfikacji petentów w charakteryzujących się ogromną popularnością rejestrach dłużników, ukończenie 21. roku egzystencji czy identyfikacja maksymalnej poziomie pożyczki. Pożądane byłoby podkreślić, hdy znaczna część przedsiębiorstw nie udziela pożyczek o dłuższym okresie w ogóle, co ponadto nie jest rezultatem wprowadzenia ograniczeń, a wynika po prostu wraz z oferty.
dealrattKi прокомментировал "Урок 3 - Конструкция IF...THEN...ELSE":
Это действительно радует меня. --- Бесподобное сообщение скачать fifa, скачать фифа а также [url=http://15fifa.ru/novosti-fifa-15]fifa 15 последние новости[/url] скачать фифа

Реализация ping с помощью ICMP API

При работе в сети Интернет в некоторых случаях необходимо знать текущее состояние как локального, так и удаленных хостов (имеет ли локальный хост в данный момент возможность выхода в сеть Интеренет, доступен ли некий удаленный хост и т.д.)

Общеизвестно, что для указанных целей используется утилита ping. В данной статье описана реализация на Delphi возможностей этой программы с помощью ICMP API.

Принцип работы ping-а основан на использовании протокола ICMP - Internet Control Message Protocol (протокол управляющих, или контрольных, сообщений). С помощью ICMP хосты в сети обмениваются различной служебной информацией (информацией о смене маршрута, уменьшении скорости передачи, недоступности какого-либо адреса и т.д.) В основе протокола ICMP лежит понятие сообщений. Сообщения ICMP протокола, как правило, оповещают об ошибках, возникающих при обработке датаграмм. ICMP использует основные свойства протокола IP, как если бы он являлся протоколом более высокого уровня. На самом же деле ICMP является составной частью IP.

Одним из типов сообщений протокола является т.н. "эхо-запрос". Получив "эхо-запрос" хост обязан ответить пославшему "эхо-ответом". По сути, "эхо-запрос" и "эхо-ответ" отличаются лишь адресами отправителя и получателя и кодом типа сообщения (тип 8 - "эхо-запрос", тип 0 - "эхо-ответ"). Более подробно протокол ICMP описан в RFC792.

Реализации утилиты ping на различных платформах существенно отличаются. Так, в ОС UNIX используются RAW sockets (необработанные, "сырые" сокеты), а в ОС Windows всех версий - т.н. ICMP API. Использование ICMP API оправдано только в ОС Windows NT и 2000, т.к. для использования RAW sockets в этих ОС необходимы права Администратора.

Из документации Microsoft:
"Icmp.dll предоставляет возможность разрабатывать приложения, использующие ICMP (ping, traceroute) без использования Winsock. Если разработчик пишет под платформу, поддерживающую Winsock, предпочтительнее использовать механизм Winsock RAW sockets. Однако, при написании программ под Windows NT и Windows 2000 следует учитывать, что механизм RAW sockets доступен для использования только членам группы Administrators.Все функции в icmp.dll не рассматриваются как часть Win 32 API и не будут поддерживаться в следующих реализациях".

На практике, во всех 32-разрядных версиях Windows есть и используется библиотека icmp.dll. Так что, на данный момент, можно безбоязненно ее использовать.

ICMP API

Определения типов и прототипы функций для Microsoft icmp.dll:

type
  ip_option_information = packed record // Информация заголовка IP (Наполнение 
      // этой структуры и формат полей описан в RFC791.
    Ttl : byte;   // Время жизни (используется traceroute-ом) 
    Tos : byte;   // Тип обслуживания, обычно 0
    Flags : byte;  // Флаги заголовка IP, обычно 0
    OptionsSize : byte;  // Размер данных в заголовке, обычно 0, максимум 40
    OptionsData : Pointer; // Указатель на данные 
  end;

  icmp_echo_reply = packed record
    Address : u_long;     // Адрес отвечающего
    Status : u_long;     // IP_STATUS (см. ниже)
    RTTime : u_long;     // Время между эхо-запросом и эхо-ответом 
         // в миллисекундах
    DataSize : u_short;     // Размер возвращенных данных
    Reserved : u_short;     // Зарезервировано
    Data : Pointer;   // Указатель на возвращенные данные
    Options : ip_option_information; // Информация из заголовка IP
  end;

  PIPINFO = ^ip_option_information;
  PVOID = Pointer;

    function IcmpCreateFile() : THandle; stdcall; external 'ICMP.DLL' name 'IcmpCreateFile';
    function IcmpCloseHandle(IcmpHandle : THandle) : BOOL; stdcall; external 'ICMP.DLL' name 'IcmpCloseHandle';
    function IcmpSendEcho(
             IcmpHandle : THandle;  // handle, возвращенный IcmpCreateFile()
             DestAddress : u_long;  // Адрес получателя (в сетевом порядке)
             RequestData : PVOID;   // Указатель на посылаемые данные
             RequestSize : Word;   // Размер посылаемых данных
             RequestOptns : PIPINFO; // Указатель на посылаемую структуру 
                       // ip_option_information (может быть nil)
             ReplyBuffer : PVOID;   // Указатель на буфер, содержащий ответы.
             ReplySize : DWORD;    // Размер буфера ответов 
             Timeout : DWORD     // Время ожидания ответа в миллисекундах
             ) : DWORD; stdcall; external 'ICMP.DLL' name 'IcmpSendEcho'; 
Функция IcmpSendEcho() посылает ICMP эхо-запрос по заданному IP адресу и помещает все ответы, полученные за время заданного таймаута, в буфер ответов (ReplyBuffer). Перед использованием функций Icmp.dll необходимо вызвать функцию WSAStartup() из Winsock. Если этого не сделать, то первый же вызов функции IcmpSendEcho() приведет к ошибке 10091 (WSASYSNOTREADY).

Следует заметить, что ответы, помещенные в буфер, необязательно будут сообщениями "эхо-ответ". Возможно, что в ответ на "эхо-запрос" придут сообщения ICMP о возникших ошибках. Естественно, эти сообщения так же будут помещены в ReplyBuffer. Размер буфера ответов должен быть достаточным для приема хотя бы одного ответа, будь то "эхо-ответ" или сообщение об ошибке. Отсюда, указанный размер складывается из размера самой сруктуры icmp_echo_reply плюс Max(RequestSize, 8), т.к. сообщение ICMP об ошибке составляет 8 байт. Функция IcmpSendEcho() возвращает количество ответов (или структур icmp_echo_reply) в массиве ReplyBuffer. Если функция возвратила 0, то для более детальной диагностики возникшей ошибки используется функция GetLastError().

Возможные значения поля Status структуры icmp_echo_reply (IP_STATUS):
IP_STATUS_BASE 11000
IP_SUCCESS 0
IP_BUF_TOO_SMALL 11001
IP_DEST_NET_UNREACHABLE 11002
IP_DEST_HOST_UNREACHABLE 11003
IP_DEST_PROT_UNREACHABLE 11004
IP_DEST_PORT_UNREACHABLE 11005
IP_NO_RESOURCES 11006
IP_BAD_OPTION 11007
IP_HW_ERROR 11008
IP_PACKET_TOO_BIG 11009
IP_REQ_TIMED_OUT 11010
IP_BAD_REQ 11011
IP_BAD_ROUTE 11012
IP_TTL_EXPIRED_TRANSIT 11013
IP_TTL_EXPIRED_REASSEM 11014
IP_PARAM_PROBLEM 11015
IP_SOURCE_QUENCH 11016
IP_OPTION_TOO_BIG 11017
IP_BAD_DESTINATION 11018
IP_ADDR_DELETED 11019
IP_SPEC_MTU_CHANGE 11020
IP_MTU_CHANGE 11021
IP_UNLOAD 11022
IP_GENERAL_FAILURE 11050
MAX_IP_STATUS IP_GENERAL_FAILURE
IP_PENDING 11255
Ниже приведен базовый фрагмент кода, необходимый для однократного посыла эхо-запроса:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  hIP : THandle;
  pingBuffer : array [0..31] of Char;
  pIpe : ^icmp_echo_reply;
  pHostEn : PHostEnt;
  wVersionRequested : WORD;
  lwsaData : WSAData;
  error : DWORD;
  destAddress : In_Addr;
begin
  
  // Создаем handle
  hIP := IcmpCreateFile(); 
  
  GetMem( pIpe,
      sizeof(icmp_echo_reply) + sizeof(pingBuffer));
  pIpe.Data := @pingBuffer;
  pIpe.DataSize := sizeof(pingBuffer);

  wVersionRequested := MakeWord(1,1);
  error := WSAStartup(wVersionRequested,lwsaData);
  if (error <> 0) then
  begin
     Memo1.SetTextBuf('Error in call to '+
             'WSAStartup().');
     Memo1.Lines.Add('Error code: '+IntToStr(error));
     Exit;
  end;
  
  pHostEn := gethostbyname('delphi.mastak.com');
  error := GetLastError();
  if (error <> 0) then
  begin
     Memo1.SetTextBuf('Error in call to'+
             'gethostbyname().');
     Memo1.Lines.Add('Error code: '+IntToStr(error));
     Exit;
  end;
   
   destAddress := PInAddr(pHostEn^.h_addr_list^)^;

   // Посылаем ping-пакет
  Memo1.Lines.Add('Pinging ' +
          pHostEn^.h_name+' ['+
          inet_ntoa(destAddress)+'] '+
          ' with '+
          IntToStr(sizeof(pingBuffer)) +
          ' bytes of data:');

  IcmpSendEcho(hIP,
         destAddress.S_addr,
         @pingBuffer,
         sizeof(pingBuffer),
         Nil,
         pIpe,
         sizeof(icmp_echo_reply) + sizeof(pingBuffer),
         5000);

  error := GetLastError();
  if (error <> 0) then
  begin
     Memo1.SetTextBuf('Error in call to '+
             'IcmpSendEcho()');
     Memo1.Lines.Add('Error code: '+IntToStr(error));
     Exit;
  end;

   // Смотрим некоторые из вернувшихся данных
  Memo1.Lines.Add('Reply from '+
        IntToStr(LoByte(LoWord(pIpe^.Address)))+'.'+
        IntToStr(HiByte(LoWord(pIpe^.Address)))+'.'+
        IntToStr(LoByte(HiWord(pIpe^.Address)))+'.'+
        IntToStr(HiByte(HiWord(pIpe^.Address))));
  Memo1.Lines.Add('Reply time: '+IntToStr(pIpe.RTTime)+' ms');

  IcmpCloseHandle(hIP);
  WSACleanup();
  FreeMem(pIpe);
end;
Разумеется, это только "скелет". Многие возможные ошибки не обрабатываются.Для работы этого фрагмента надо:
создать форму TForm1;
включить в раздел Uses юнит WinSock;
поместить на форму компонент Memo1:TMemo и кнопку Button1:TButton;
в разделе Implementation поместить описания типов и функций Icmp.dll (см. выше);
сопоставить событию OnClick кнопки приведенную функцию.

Вот и всё, Удачи!

Автоматизация рекламы Яндекс Директ
Источник: www.thedelphi.ru
Автор: Савельев Александр
Опубликовано: 2 Ноября 2015
Просмотров:


Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы добавлять комментарии.