Логин: Пароль:    Регистрация Всеми возможностями сайта можно пользоваться
только после авторизации.
   Забыли пароль?

Поиск
LСтатистика
u
Пользователи онлайн: нет
Гостей онлайн: 4
Всего онлайн: 4
Зарегистрировано юзеров: 6872
Комментариев на сайте: 651
Новый юзер: RavBroaftПоследние комментарии
c
Rodneyhef прокомментировал "Урок 53 - Потоки в Delphi, (часть 1/3)":
Zauważże, czym cechują się kredyty na sześcdziesięciu dni. Jako co zwrócić uwagę podczas asortymentu oferty? Które firmy użyczają chwilówek za taki czas? Sprawdź! [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/]chwilówki[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/chwilowki-online]chwilówki online[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/pozyczki-na-raty]pożyczki ratalne[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/kredyty-gotowkowe]kredyty gotówkowe[/url] Zdecydowana większość pożyczek krótkoterminowych udzielana jest od okres nie zaakceptować dłuższy niźli dwa miesiące. Krótki słowo spłaty wydaje się być charakterystyczny na rzecz tego rodzaju wytworów finansowych. Firmy pożyczkowe wprowadziły także zastrzeżenia, skutkujące tym, że nie każdy klient będzie mógł momentalnie zaciągnąć wzięcie pożyczki na 60 dni. W poniższym artykule podpowiadamy, na jak zwrócić uwagę, postanawiając się pod ten typ dofinansowania, na czym polegają opisane ograniczenia, oraz pokazujemy, które obecne na rynku firmy użyczają pożyczek dzięki 60 dni. chwilowki-pozyczka.pl Termin kredyty jest jednym z kluczowych składników mających bezpośredni wpływ jako całkowite koszty zobowiązania. Alternatywa krótszego czy dłuższego sezonu ma przełożenie na wysokość RRSO, innymi słowy rzeczywistej rocznej stopy oprocentowanie informującej nas w stosunku procentowym o kosztach związanych z pożyczką. Jest to pierwszy element, na który trzeba zwrócić szczególną uwagę w chwili wyboru możliwości. Drugim elementem jest uważna ocena spersonalizowanych możliwości kredytowych, co koniecznie musi towarzyszyć zaciąganiu jakiegokolwiek zobowiązania. Być może będziemy potrzebować produktu finansowego, którego spłata wydaje się znacznie dłuższa. Wówczas winniśmy zdecydować się jako pożyczki od raty. Warto również stwierdzić o aplikowanych przez spółki pożyczkowe ograniczeniach, wynikających spośród realizacji strategii ryzyka. Ochraniając się zanim niewypłacalnością pożyczkobiorców, instytucje finansowe przedłożyły szereg wielu ograniczeń, oddanych w szczególności dla osób nowych odbiorców. Ci pożyczkobiorcy, którzy zaciągają chwilówkę na raz 1 w podanej firmie, niejednokrotnie nie mogą liczyć na termin dłuższy niźli 30 dni. Poza tym wiążą ograniczenia szczególne dla kredytów krótkoterminowych. Przemówienie między innymi na temat weryfikacji petentów w charakteryzujących się ogromną popularnością rejestrach dłużników, ukończenie 21. roku egzystencji czy identyfikacja maksymalnej poziomie pożyczki. Pożądane byłoby podkreślić, hdy znaczna część przedsiębiorstw nie udziela pożyczek o dłuższym okresie w ogóle, co ponadto nie jest rezultatem wprowadzenia ograniczeń, a wynika po prostu wraz z oferty.
dealrattKi прокомментировал "Урок 3 - Конструкция IF...THEN...ELSE":
Это действительно радует меня. --- Бесподобное сообщение скачать fifa, скачать фифа а также [url=http://15fifa.ru/novosti-fifa-15]fifa 15 последние новости[/url] скачать фифа

Урок 60 - Свойства классов Delphi, (часть 2/5)

    В этом уроке мы продолжаем изучать классы и в этом уроке мы разберёмся в их свойствах.

  Поля данных, исходя из принципа инкапсуляции — одного из основополагающих в объектно-ориентированном программировании, всегда должны быть защищены от несанкционированного доступа. Доступ к ним, как правило, должен осуществляться только через свойства, включающие методы чтения и записи полей. Поэтому поля целесообразно объявлять в разделе private - закрытом разделе класса. В редких случаях их можно помещать в protected — защищенном разделе класса, чтобы возможные потомки данного класса имели к ним доступ. Традиционно идентификаторы полей совпадают с именами соответствующих свойств, но с добавлением в качестве префикса символа F.

  Свойство объявляется оператором вида:

property <имя свойства>:<тип> 
           read
           <имя поля или метода чтения>
           write 
           <имя поля или метода записи> 
           <директивы запоминания>;

   Если в разделах read или write этого объявления записано имя поля, значит предполагается прямое чтение или запись данных (т.е. обмен данными непосредственно с полем).

   Если в разделе read записано имя метода чтения, то чтение будет осуществляться только функцией с этим именем. Функция чтения — это функция без параметра, возвращающее значение того типа, который объявлен для свойства. Имя функции чтения принято начинать с префикса Get, после которого следует имя свойства.

   Если в разделе write записано имя метода записи, то запись будет осуществляться только процедурой с этим именем. Процедура записи — это процедура с одним параметром того типа, который объявлен для свойства. Имя процедуры записи принято начинать с префикса Set, после которого следует имя свойства.

   Если раздел write отсутствует в объявлении свойства, значит это свойство только для чтения и пользователь не может задавать его значение.

   Директивы запоминания определяют, как надо сохранять значения свойств при сохранении пользователем файла формы .dfm. Чаще всего используется директива default - значение по умолчанию.
Она не задает начальные условия. Это дело конструктора. Директива просто говорит, что если пользователь в процессе проектирования не изменил значение свойства но умолчанию, то сохранять значение свойства не надо.

   Приведем пример.

   Начните новый проект. Объявление класса, который мы хотим создать, можно поместить непосредственно в файл модуля. Но если вы хотите создать класс, который будете использовать в различных проектах, лучше оформить его в виде отдельного модуля unit, сохранить в каталоге своей библиотеки или библиотеки Delphi, и подключать в дальнейшем к различным проектам с помощью предложения uses. Мы выберем именно этот вариант. Так что выполните команду File | New | Unit (в некоторых более старых версиях Delphi — File | New и на странице New выберите пиктограмму Unit). Сохраните сразу этот ваш модуль в библиотеке под именем, например, MyClasses. А в модуль формы введите оператор, ссылающийся на этот модуль:

uses MyClasses;

   Теперь займемся созданием класса в модуле MyClasses. Текст этого модуля может иметь пока такой вид:

unit MyClasses;
interface

uses SysUtils, Dialogs, Classes;

type
	TPerson = class
	private
		FName: string; // Фамилия, имя и отчество
		FDepl, FDep2, FDep3: string;   // Место работы (учебы)
		FYear: word;	// Год рождения
		FSex: char;	// Пол: "м" или "ж"
		FAttr: boolean;	// Булев атрибут
		FComment: string;	// Комментарий

	protected
		procedure SetSex(Value: char); // Процедура записи
	public
		property Name: string read FName write FName;
		property Depl: string read FDepl write FDepl;
		property Dep2: string read FDep2 write FDep2;
		property Dep3: string read FDep3 write FDep3;
		property Year: word read FYear write FYear;
		property Sex: char read FYear, write SetSex default 'м';
		property Attr: boolean read FAttr write FAttr default true;
		property Comment: string read FComment write FComment; 
	end;

implementation
procedure TPerson.SetSex(Value: char);
// Процедура записи пола
begin
	if Value in ['м', 'ж']
	then FSex := Value
	else ShowMessage('Недопустимый символ "' + Value +
	'" в указании пола'); 
end; 
end.

   Вглядимся в приведенный код. Интерфейсный раздел модуля interface начинается с предложения uses. Заранее включать это предложение в модуль не требуется. Но по мере написания кода вы будете встречаться с сообщениями компилятора о неизвестных ему идентификаторах функций, типов и т.п. Столкнувшись с таким сообщением, надо посмотреть во встроенной справке Delphi или в справке [3], в каком модуле объявлена соответствующая функция или класс. И включить этот модуль в приложение uses.

   Теперь обратимся к объявлению класса. Объявленный класс TPerson наследует непосредственно классу TObject, поскольку родительский класс не указан. В закрытом разделе класса private объявлен ряд полей. Поле FName предполагается использовать для фамилии, имени и отчества человека. Поля FDepl, FDep2, FDep3 будут использоваться под указание места работы или учебы. Поле FYear будет хранить год рождения, поле FSex - указание пола: символ "м" или "ж". Поле FAttr будет хранить какую-то характеристику: штатный — нештатный, отличник или нет и т.п. Поле FComment предназначено для каких-то текстовых комментариев. В частности, в нем можно хранить свойство Text многострочного окна редактирования Memo или RichEdit. Так что это может быть развернутая характеристика человека, правда, без форматирования.

   В открытом разделе класса public объявлены свойства, соответствующие всем полям. Чтение всех свойств осуществляется непосредственно из полей. Запись во всех свойствах, кроме Sex, осуществляется тоже непосредственно в поля. А для поля Sex указана в объявлении свойства процедура записи SetSex, поскольку надо следить, чтобы по ошибке в это поле не записали символ, отличный от "м" и "ж". Соответственно в защищенном разделе класса protected содержится объявление этой процедуры. Как говорилось ранее, она должна принимать единственный параметр типа, совпадающего с типом свойства.

   В раздел модуля implementation введена реализация процедуры записи SetSex. Ее заголовок повторяет объявление, но перед именем процедуры вводится ссылка на класс TPerson, к которому она относится. Не забывайте давать такие ссылки для методов класса. Иначе получите сообщение компилятора об ошибке; Unsatisfied forward or external declaration: TPerson.SetSex — нереализованная ранее объявленная или внешняя функция TPerson.SetSex.

   Тело процедуры SetSex в особых комментариях не нуждается. В нем проверяется допустимость символа, переданного в процедуру через параметр Value. Если символ допустимый, то его значение заносится в поле FSex. Это поле, как и другие закрытые поля, открыто для методов данного класса. При ошибочном символе пользователю выдается сообщение об ошибке. Правда, лучше было бы в этом случае сгенерировать исключение, но пока мы не обсуждали, как это можно делать.

   Вы создали класс в вашем модуле MyClasses. Давайте посмотрим, как можно использовать объекты нашего класса. Создайте в модуле формы Unit1 вашего приложения тест класса TPerson. Введите в модуль операторы:

uses Classl;
var Pers: TPerson;

Они обеспечивают связь с модулем, описывающим класс, и объявляют переменную Pers, через которую вы будете связываться с объектом класса. Но так же, как при работе с другими объектами и записями, объявление этой переменной еще не создает сам объект. Это указатель на объект, и его значение равно nil.

   Создание объекта вашего класса TPerson должно осуществляться вызовом его конструктора Create. Так что создайте обработчик события OnCreate вашей формы, и вставьте в него оператор:

Pers := TPerson.Create;

   Вот теперь объект создан, и переменная Pers указывает на него. Чтобы не забыть очистить память от этого объекта при завершении работы приложения, сразу создайте обработчик события OnDestroy формы, и вставьте в него оператор:

Pers.Free;

   Почему ваш объект воспринимает методы Create и Free? Ведь вы их не объявляли в классе TPerson! Это работает механизм наследования. В классе TObject, являющемся родительским для TPerson, методы Create и Free имеются. А поскольку вы их не перегружали, то ваш класс наследует их.

   Теперь перенесите на форму четыре окна Edit, окно Memo и две кнопки. Пусть первая кнопка с надписью Запись заносит в объект Pers данные из окон редактирования: ' фамилию с именем и отчеством, пол, подразделение, в котором работает или обучается человек, год рождения, характеристику из окна Memo. Обработчик щелчка на ней может иметь вид:

with Pers do 
begin
	Name := Editl.Text;
	if Edit2.Text <> " then Sex := Edit2.Text[1];
	Depl := Edit3.Text;
	Year := StrToInt(Edit4.Text);
	Comment := Memol.Text; 
end;

   А вторая кнопка с надписью Чтение пусть осуществляет чтение информации из объекта в окна редактирования. Обработчик щелчка на ней может иметь вид:

with Pers do
begin
	Editl.Text:= Name;
	Edit2.Text:= Sex;
	Edit3. Text:= Depl;
	Edit4.Text:= IntToStr(Year);
	Memol.Text:= Comment; 
end;

   Выполните ваше приложение. Занесите в окна редактирования какую-то подходящую информацию и щелкните на кнопке Запись. А потом сотрите тексты всех окон редактирования и щелкните на кнопке Чтение. Информация в окнах должна восстановиться. Проверьте также реакцию на неверный символ, задающий пол.

   Следующий урок будет посвящён конструкторам и деструкторам классов.

Удачи!
Встретимся в следующем уроке!


Источник: www.thedelphi.ru
Автор: Савельев Александр
Опубликовано: 6 Июля 2013
Просмотров:

Урок 59 - Классы Delphi, (часть 1/5) Урок 61 - Свойства классов Delphi, (часть 3/5)

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы добавлять комментарии.аватар Добавил(а): Theihpled [Новичок] Дата: 2017-11-03
В уроках по компонентам все замечательно: тык-тык и все заработало! xD А в классах все как-то туго пошло.