Логин: Пароль:    Регистрация Всеми возможностями сайта можно пользоваться
только после авторизации.
   Забыли пароль?

Поиск
LСтатистика
u
Пользователи онлайн: нет
Гостей онлайн: 3
Всего онлайн: 3
Зарегистрировано юзеров: 6872
Комментариев на сайте: 651
Новый юзер: RavBroaftПоследние комментарии
c
Rodneyhef прокомментировал "Урок 53 - Потоки в Delphi, (часть 1/3)":
Zauważże, czym cechują się kredyty na sześcdziesięciu dni. Jako co zwrócić uwagę podczas asortymentu oferty? Które firmy użyczają chwilówek za taki czas? Sprawdź! [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/]chwilówki[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/chwilowki-online]chwilówki online[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/pozyczki-na-raty]pożyczki ratalne[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/kredyty-gotowkowe]kredyty gotówkowe[/url] Zdecydowana większość pożyczek krótkoterminowych udzielana jest od okres nie zaakceptować dłuższy niźli dwa miesiące. Krótki słowo spłaty wydaje się być charakterystyczny na rzecz tego rodzaju wytworów finansowych. Firmy pożyczkowe wprowadziły także zastrzeżenia, skutkujące tym, że nie każdy klient będzie mógł momentalnie zaciągnąć wzięcie pożyczki na 60 dni. W poniższym artykule podpowiadamy, na jak zwrócić uwagę, postanawiając się pod ten typ dofinansowania, na czym polegają opisane ograniczenia, oraz pokazujemy, które obecne na rynku firmy użyczają pożyczek dzięki 60 dni. chwilowki-pozyczka.pl Termin kredyty jest jednym z kluczowych składników mających bezpośredni wpływ jako całkowite koszty zobowiązania. Alternatywa krótszego czy dłuższego sezonu ma przełożenie na wysokość RRSO, innymi słowy rzeczywistej rocznej stopy oprocentowanie informującej nas w stosunku procentowym o kosztach związanych z pożyczką. Jest to pierwszy element, na który trzeba zwrócić szczególną uwagę w chwili wyboru możliwości. Drugim elementem jest uważna ocena spersonalizowanych możliwości kredytowych, co koniecznie musi towarzyszyć zaciąganiu jakiegokolwiek zobowiązania. Być może będziemy potrzebować produktu finansowego, którego spłata wydaje się znacznie dłuższa. Wówczas winniśmy zdecydować się jako pożyczki od raty. Warto również stwierdzić o aplikowanych przez spółki pożyczkowe ograniczeniach, wynikających spośród realizacji strategii ryzyka. Ochraniając się zanim niewypłacalnością pożyczkobiorców, instytucje finansowe przedłożyły szereg wielu ograniczeń, oddanych w szczególności dla osób nowych odbiorców. Ci pożyczkobiorcy, którzy zaciągają chwilówkę na raz 1 w podanej firmie, niejednokrotnie nie mogą liczyć na termin dłuższy niźli 30 dni. Poza tym wiążą ograniczenia szczególne dla kredytów krótkoterminowych. Przemówienie między innymi na temat weryfikacji petentów w charakteryzujących się ogromną popularnością rejestrach dłużników, ukończenie 21. roku egzystencji czy identyfikacja maksymalnej poziomie pożyczki. Pożądane byłoby podkreślić, hdy znaczna część przedsiębiorstw nie udziela pożyczek o dłuższym okresie w ogóle, co ponadto nie jest rezultatem wprowadzenia ograniczeń, a wynika po prostu wraz z oferty.
dealrattKi прокомментировал "Урок 3 - Конструкция IF...THEN...ELSE":
Это действительно радует меня. --- Бесподобное сообщение скачать fifa, скачать фифа а также [url=http://15fifa.ru/novosti-fifa-15]fifa 15 последние новости[/url] скачать фифа

Урок 69 - Реестр Windows, (часть 2/2)


Пример. В новом проекте помещаем в форму следующие компоненты:
· 2 компонента CheckBox
· компонент ComboBox, установите в свойстве Items некоторые строки.
· 2 компонента Edit
· компонент DateTimePicker (страница Win32 палитры компонентов)

Процедура OnShow для окна Form1
procedure TForm1.FormShow(Sender: TObject);
Var 
	RegIniFile:TRegIniFile; // реестровый объект
begin
	RegIniFile:=TRegIniFile.Create('MySelfRegistryApplication'); // создание реестровой переменной
	Form1.Left:=RegIniFile.ReadInteger('Form1','Form1Left',Form1.Left); // левая граница окна
	Form1.Top:=RegIniFile.ReadInteger('Form1','Form1Top',Form1.Top); // верхняя граница окна
	Form1.Height:=RegIniFile.ReadInteger('Form1','Form1Height',Form1.Height); // высота окна
	Form1.Width:=RegIniFile.ReadInteger('Form1','Form1Width',Form1.Width); // ширина окна
	  
		// Восстановление состояния компонентов
		
	CheckBox1.Checked:=RegIniFile.ReadBool('Form1','CheckBox1Checked',CheckBox1.Checked);
	CheckBox2.Checked:=RegIniFile.ReadBool('Form1','CheckBox2Checked',CheckBox2.Checked);
	ComboBox1.ItemIndex:=RegIniFile.ReadInteger('Form1','ComboBox1ItemIndex',ComboBox1.ItemIndex);
	Edit1.Text:=RegIniFile.ReadString('Form1','Edit1Text',Edit1.Text);
	  
	if RegIniFile.ValueExists('MyFloat') then // если такой параметр существует, то:
		Edit2.Text:=FloatToStr(RegIniFile.ReadFloat('MyFloat')); // чтение числа с запятой
	  
	if RegIniFile.ValueExists('MyDate') then // если такой параметр существует, то:
		DateTimePicker1.Date:=RegIniFile.ReadDate('MyDate'); // чтение даты
	  
	RegIniFile.Free; // уничтожение вручную созданного объекта
end;
Процедура OnClose для окна Form1
procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; var Action: 
  TCloseAction);
Var 
	RegIniFile:TRegIniFile;
begin
	RegIniFile:=TRegIniFile.Create('MySelfRegistryApplication');
	RegIniFile.WriteInteger('Form1','Form1Left',Form1.Left);
	RegIniFile.WriteInteger('Form1','Form1Top',Form1.Top);
	RegIniFile.WriteInteger('Form1','Form1Height',Form1.Height);
	RegIniFile.WriteInteger('Form1','Form1Width',Form1.Width);
		// Сохранение состояния компонентов
	RegIniFile.WriteBool('Form1','CheckBox1Checked',CheckBox1.Checked);
	RegIniFile.WriteBool('Form1','CheckBox2Checked',CheckBox2.Checked);
	RegIniFile.WriteInteger('Form1','ComboBox1ItemIndex',ComboBox1.ItemIndex);
	RegIniFile.WriteString('Form1','Edit1Text',Edit1.Text);

	RegIniFile.WriteFloat('MyFloat',StrToFloat(Edit2.Text));
	RegIniFile.WriteDate('MyDate',DateTimePicker1.Date);
  
	RegIniFile.Free;
end;

 

  Обратите внимание, что в этом примере для записи состояния компонента Edit2 используется преобразование строковой величины в число. Если в этом компоненте будут недопустимые символы, то при закрытии окна будет выдаваться ошибка. Для разделения дробной от целой части (запятая), используйте соответствующий символ, установленный в конфигурации windows как символ разделителя.Реестр


  После запуска и закрытия этой программы можно запустить редактор реестра и просмотреть результат записи данных. Они находятся в ключе HKEY_CURRENT_USER, подключе MySelfRegistryApplication, как было указано в программе. Данные состояния окна, компонентов CheckBox1, CheckBox2 и Edit1 находятся в секции Form1, остальные данные: число в компоненте Edit2, дата в компоненте DateTimePicker1 находятся непосредственно в ключе MySelfRegistryApplication.
Посмотреть на параметры, записанные вышерассмотренной программой автоматически при закрытии, можно на двух рисунках. В первом рисунке вы видите данные даты и дробного числа, во втором рисунке вы видите содержание секции Form1. Эта секция является одновременно подключом ключа MySelfRegistryApplication.
Удаление того или иного параметра приведет к сбросу сохраняемой величины и при запуске программы будет установлено начальное значение по умолчанию. Удаление всего ключа MySelfRegistryApplication приведет к сбросу всех данных нашей программы. Удалить параметр или ключ в редакторе реестра можно кнопкой Del или выбрав соответствующий пункт из выпадающего меню по правой кнопке мышки.
Программное удаление параметра осуществляется командой
  Хочу еще сказать, что с помощью реестра можно сохранять кроме вышерассмотренных типов данных еще формат времени, значение денежной единицы, нетипизированные данные. Последний тип данных может представлять собой шестнадцатиричный код некоторых данных.Реестр


Некоторые команды для работы со строками

Вспомним, а для некоторых узнаем некоторые команды для работы со строками.
Строка является набором символов. Строковые переменные можно склеивать, разрезать, копировать, удалять символы.
Для склеивания нескольких строк можно воспользоваться знаком + как в арифметической операции сложения.
Копирование части строки в другую строку производится функцией Copy. Она возвращает результат копирования:
	
	РЕЗУЛЬТАТ:=Copy(ИСХОДНАЯ_СТРОКА, ПЕРВЫЙ_СИМВОЛ, ДЛИНА_ЧАСТИ_СТРОКИ);
Удаления части в строке производится процедурой
Delete:
	
	Delete(СТРОКА,ПЕРВЫЙ_СИМВОЛ, ДЛИНА);
Для вставки части строки в другую применяем процедуру Insert
	Insert(ВСТАВЛЯЕМАЯ_СТРОКА, РЕЗУЛЬТИРУЮЩАЯ_СТРОКА, НОМЕР_СИМВОЛА_ВСТАВКИ);
В любой момент можно узнать длину строки с помощью функции Length(СТРОКА), а установить длину строки можно процедурой
	
	SetLength(СТРОКА, НОВАЯ_ДЛИНА)
В pascal'е строковая переменная объявляется как тип String. Если объявляем такую переменную, значит мы будем ее использовать для работы со строками. Но в отличие от языка программирования pascal, в таких строках запрещен доступ к нулевому символу (в этом символе хранилось длина строки). Поскольку в операционной системе windows все строки имеют стандарт PChar (строки, заканчивающиеся символом #0), то тип String здесь оставлен для совместимости. Фактически длина строки String не ограничена 255 символами, как в pascal. Но применяя этот тип, вы незаметно для себя, применяете тип PChar. Все операции перевода одного типа в другой delphi производит автоматически.
Вот пример процедуры обработки строк.
procedure StringOper;
Var 
	st1,st2,st3,st4:String; // объявление строковых переменных
	i:integer; // целочисленная переменная
begin
	st1:='это 1 строка';
	st2:='это 2 строка';
	st3:=st1+' '+st2; // результат 'это 1 строка это 2 строка'
	st4:=Copy(st3,1,5); // копирование части строки. Результат 'это 1'
	Delete(st4,1,4); // удаление части строки. Результат '1'
	Insert(' строка',st4,2); // вставка части строки в строку st4. Результат '1 строка'
	st4[1]:='2'; // изменение первого символа строки с 1 на 2
	i:=Length(st4); // определение длины строки i=8
	SetLength(st4,7); // установка новой длины строки. Результат '1 строк'
end;


Удачи!
Встретимся в следующем уроке!


Источник: www.thedelphi.ru
Автор: Савельев Александр
Опубликовано: 28 Июля 2013
Просмотров:

Урок 68 - Реестр Windows, (часть 1/2) Урок 70 - Динамические библиотеки DLL

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы добавлять комментарии.аватар Добавил(а): AIGERIMDA [Новичок] Дата: 2015-11-24