Логин: Пароль:    Регистрация Всеми возможностями сайта можно пользоваться
только после авторизации.
   Забыли пароль?

Поиск
LСтатистика
u
Пользователи онлайн: нет
Гостей онлайн: 2
Всего онлайн: 2
Зарегистрировано юзеров: 6822
Комментариев на сайте: 651
Новый юзер: MaritaTydayПоследние комментарии
c
Rodneyhef прокомментировал "Урок 53 - Потоки в Delphi, (часть 1/3)":
Zauważże, czym cechują się kredyty na sześcdziesięciu dni. Jako co zwrócić uwagę podczas asortymentu oferty? Które firmy użyczają chwilówek za taki czas? Sprawdź! [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/]chwilówki[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/chwilowki-online]chwilówki online[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/pozyczki-na-raty]pożyczki ratalne[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/kredyty-gotowkowe]kredyty gotówkowe[/url] Zdecydowana większość pożyczek krótkoterminowych udzielana jest od okres nie zaakceptować dłuższy niźli dwa miesiące. Krótki słowo spłaty wydaje się być charakterystyczny na rzecz tego rodzaju wytworów finansowych. Firmy pożyczkowe wprowadziły także zastrzeżenia, skutkujące tym, że nie każdy klient będzie mógł momentalnie zaciągnąć wzięcie pożyczki na 60 dni. W poniższym artykule podpowiadamy, na jak zwrócić uwagę, postanawiając się pod ten typ dofinansowania, na czym polegają opisane ograniczenia, oraz pokazujemy, które obecne na rynku firmy użyczają pożyczek dzięki 60 dni. chwilowki-pozyczka.pl Termin kredyty jest jednym z kluczowych składników mających bezpośredni wpływ jako całkowite koszty zobowiązania. Alternatywa krótszego czy dłuższego sezonu ma przełożenie na wysokość RRSO, innymi słowy rzeczywistej rocznej stopy oprocentowanie informującej nas w stosunku procentowym o kosztach związanych z pożyczką. Jest to pierwszy element, na który trzeba zwrócić szczególną uwagę w chwili wyboru możliwości. Drugim elementem jest uważna ocena spersonalizowanych możliwości kredytowych, co koniecznie musi towarzyszyć zaciąganiu jakiegokolwiek zobowiązania. Być może będziemy potrzebować produktu finansowego, którego spłata wydaje się znacznie dłuższa. Wówczas winniśmy zdecydować się jako pożyczki od raty. Warto również stwierdzić o aplikowanych przez spółki pożyczkowe ograniczeniach, wynikających spośród realizacji strategii ryzyka. Ochraniając się zanim niewypłacalnością pożyczkobiorców, instytucje finansowe przedłożyły szereg wielu ograniczeń, oddanych w szczególności dla osób nowych odbiorców. Ci pożyczkobiorcy, którzy zaciągają chwilówkę na raz 1 w podanej firmie, niejednokrotnie nie mogą liczyć na termin dłuższy niźli 30 dni. Poza tym wiążą ograniczenia szczególne dla kredytów krótkoterminowych. Przemówienie między innymi na temat weryfikacji petentów w charakteryzujących się ogromną popularnością rejestrach dłużników, ukończenie 21. roku egzystencji czy identyfikacja maksymalnej poziomie pożyczki. Pożądane byłoby podkreślić, hdy znaczna część przedsiębiorstw nie udziela pożyczek o dłuższym okresie w ogóle, co ponadto nie jest rezultatem wprowadzenia ograniczeń, a wynika po prostu wraz z oferty.
dealrattKi прокомментировал "Урок 3 - Конструкция IF...THEN...ELSE":
Это действительно радует меня. --- Бесподобное сообщение скачать fifa, скачать фифа а также [url=http://15fifa.ru/novosti-fifa-15]fifa 15 последние новости[/url] скачать фифа

Урок 75 - Создание и использование интерфейса (часть 2/2)

И так, продолжим. Несмотря на то что интерфейс всегда объявляется до объявления использующего его интерфейсного класса и, следовательно, известен компилятору, его методы обязательно должны быть перечислены в объявлении класса. В нашем случае простое указание

type
 TPainter = class(TInterfacedObject, IPaint)
 end;
 
было бы ошибкой: компилятор потребовал бы вставить описание методов CirclePaint и RectPaint. Подобно тому как все классы в Object Pascal порождены от единственного родителя TObject, все интерфейсные классы порождены от общего предка TInterfacedObject. Этот предок умеет распределять память для интерфейсных объектов и использует глобальный интерфейс lunknow:
type
 TInterfacedObject = class(TObject, lUnknown)private
  FRefCount: Integer;
 protected
  function Querylnterface(
   const IID: TGUID; out Obj): Integer; stdcall;
  function _AddRef: Integer; stdcall;
  function _Release: Integer; stdcall;
 public
  property RefCount: Integer read FRefCount;
 end;
 
Если бы в предыдущем примере класс TPainter был описан так:
TPainter = class(IPaint)
 procedure CirclePaint(Canva: TCanvas; X, Y, R: Integer);
 procedure RectPaint(Canva: TCanvas; X1, Y1, X2, Y2: Integer);
end;
компилятор потребовал бы описать недостающие методы Queryinterface, _Add И _Release класса TInterfacedObject. Поле FRef Count этого класса служит счетчиком вызовов интерфейсного объекта и используется по принятой в Windows схеме: при каждом обращении к методу Add интерфейса IUnknow счетчик наращивается на единицу, при каждом обращении к Release - на единицу сбрасывается. Когда значение этого поля становится равно 0, интерфейсный объект уничтожается и освобождается занимаемая им память. Если интерфейс предполагается использовать в технологиях COM/DCOM или CORBA, его методы должны описывать с директивой stdcall или (для объектов Автоматизации) safecall К интерфейсному объекту можно применить оператор приведения типов as, чтобы использовать нужный интерфейс:
procedure PaintObjects(P: TInterfacedObject)
var
 X: IPaint;
begin
 try
  X := P as IPaint;
  X.CirclePaint(PaintBoxl.Canvas, 0, 0, 20)
 except
  ShowMessage('Объект не поддерживает интерфейс IPaint')
 end
end;
Встретив такое присваивание, компилятор создаст код, с помощью которого вызывается метод Queryinterface интерфейса IUnknow с требованием вернуть ссылку на интерфейс IPaint. Если объект не поддерживает указанный интерфейс, возникает исключительная ситуация. Интерфейсы, рассчитанные на использование в удаленных объектах, должны снабжаться глобально-уникальным идентификатором (guiD). Например:
IPaint = interface
 ['{A4AFEB60-7705-11D2-8B41-444553540000}']
 procedure CirclePaint(Canva: TCanvas; X, Y, R: Integer);
 procedure RectPaint(Canva: TCanvas; Xl, Yl, X2, Y2: Integer);
end;
Глобально-уникальные идентификаторы создаются по специальной технологии, гарантирующей ничтожно малую вероятность того, что два guid совпадут. Эта технология включена в Windows 32: чтобы получить guid для вновь созданного интерфейса в среде Delphi, достаточно нажать клавиши Ctrl+Shift+G. Для работы с guid в модуле System объявлены следующие типы:
type
 PGUID = ^TGUID;
 TGUID = record Dl: LongWord;
  D2: Word;
  D3: Word;
  D4: array[0..7] of Byte;
 end;
Программист может объявлять типизированные константы типа tguid, например:
const IID_IPaint: TGUID= ['{A4AFEB61-7705-11D2-8B41-444553540000}'] ; 
Константы guid могут использоваться вместо имен интерфейсов при вызове подпрограмм. Например, два следующих обращения идентичны:
procedure Paint(const IID: TGUID); 

Paint(IPaint) ; 
Paint(IID_Paint); 
С помощью зарезервированного слова implements программист может делегировать какому-либо свойству некоторого класса полномочия интерфейса. Это свойство должно иметь тип интерфейса или класса. Если свойство имеет тип интерфейса, имя этого интерфейса должно указываться в списке родителей класса, как если бы это был интерфейсный класс:
type
 IMylnterface = interface procedure P1; procedure P2;
 end;
 TMyClass = class(TObject, IMylnterface)
  FMyInterface: IMylnterface;
  property Mylnterface: IMylnterface
   read FMyInterface implements IMylnterface;
 end;
Обратите внимание: в этом примере класс TMyciass не является интерфейсным, т. е. классом, в котором исполняются методы p1 и P2. Однако если из него убрать определение уполномоченного свойства Mylnterface, он станет интерфейсным, и в нем должны быть описаны методы интерфейса IMylnterface. Уполномоченное свойство обязательно должно иметь часть read. Если оно имеет тип класса, класс, в котором оно объявлено, не может иметь других уполномоченных свойств.

Удачи!
Встретимся в следующем уроке!


Источник: www.thedelphi.ru
Автор: Савельев Александр
Опубликовано: 9 Августа 2013
Просмотров: 6251

Урок 74 - Создание и использование интерфейса (часть 1/2) Урок 76 - Работа с реестром

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы добавлять комментарии.