Логин: Пароль:    Регистрация Всеми возможностями сайта можно пользоваться
только после авторизации.
   Забыли пароль?

Поиск
LСтатистика
u
Пользователи онлайн: нет
Гостей онлайн: 4
Всего онлайн: 4
Зарегистрировано юзеров: 6822
Комментариев на сайте: 651
Новый юзер: MaritaTydayПоследние комментарии
c
Rodneyhef прокомментировал "Урок 53 - Потоки в Delphi, (часть 1/3)":
Zauważże, czym cechują się kredyty na sześcdziesięciu dni. Jako co zwrócić uwagę podczas asortymentu oferty? Które firmy użyczają chwilówek za taki czas? Sprawdź! [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/]chwilówki[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/chwilowki-online]chwilówki online[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/pozyczki-na-raty]pożyczki ratalne[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/kredyty-gotowkowe]kredyty gotówkowe[/url] Zdecydowana większość pożyczek krótkoterminowych udzielana jest od okres nie zaakceptować dłuższy niźli dwa miesiące. Krótki słowo spłaty wydaje się być charakterystyczny na rzecz tego rodzaju wytworów finansowych. Firmy pożyczkowe wprowadziły także zastrzeżenia, skutkujące tym, że nie każdy klient będzie mógł momentalnie zaciągnąć wzięcie pożyczki na 60 dni. W poniższym artykule podpowiadamy, na jak zwrócić uwagę, postanawiając się pod ten typ dofinansowania, na czym polegają opisane ograniczenia, oraz pokazujemy, które obecne na rynku firmy użyczają pożyczek dzięki 60 dni. chwilowki-pozyczka.pl Termin kredyty jest jednym z kluczowych składników mających bezpośredni wpływ jako całkowite koszty zobowiązania. Alternatywa krótszego czy dłuższego sezonu ma przełożenie na wysokość RRSO, innymi słowy rzeczywistej rocznej stopy oprocentowanie informującej nas w stosunku procentowym o kosztach związanych z pożyczką. Jest to pierwszy element, na który trzeba zwrócić szczególną uwagę w chwili wyboru możliwości. Drugim elementem jest uważna ocena spersonalizowanych możliwości kredytowych, co koniecznie musi towarzyszyć zaciąganiu jakiegokolwiek zobowiązania. Być może będziemy potrzebować produktu finansowego, którego spłata wydaje się znacznie dłuższa. Wówczas winniśmy zdecydować się jako pożyczki od raty. Warto również stwierdzić o aplikowanych przez spółki pożyczkowe ograniczeniach, wynikających spośród realizacji strategii ryzyka. Ochraniając się zanim niewypłacalnością pożyczkobiorców, instytucje finansowe przedłożyły szereg wielu ograniczeń, oddanych w szczególności dla osób nowych odbiorców. Ci pożyczkobiorcy, którzy zaciągają chwilówkę na raz 1 w podanej firmie, niejednokrotnie nie mogą liczyć na termin dłuższy niźli 30 dni. Poza tym wiążą ograniczenia szczególne dla kredytów krótkoterminowych. Przemówienie między innymi na temat weryfikacji petentów w charakteryzujących się ogromną popularnością rejestrach dłużników, ukończenie 21. roku egzystencji czy identyfikacja maksymalnej poziomie pożyczki. Pożądane byłoby podkreślić, hdy znaczna część przedsiębiorstw nie udziela pożyczek o dłuższym okresie w ogóle, co ponadto nie jest rezultatem wprowadzenia ograniczeń, a wynika po prostu wraz z oferty.
dealrattKi прокомментировал "Урок 3 - Конструкция IF...THEN...ELSE":
Это действительно радует меня. --- Бесподобное сообщение скачать fifa, скачать фифа а также [url=http://15fifa.ru/novosti-fifa-15]fifa 15 последние новости[/url] скачать фифа

Автоматическая обработка ошибок

Введение
Эта статья, в первую очередь, будет интересна начинающим программистам. Я расскажу об одном из методов обработки исключительных ситуаций, не очень распространенном, но довольно эффективном.

У всех
Типичная обработка ошибки заключается в том, чтобы обрамить блоки кода в конструкции try..except или try..finally. В общем, все по учебнику. Тем не менее, многие попросту не делают этого, так как им недосуг или обработка исключений оставляется "на потом". Когда подходит время сдачи проекта, нередко такие программисты начинают спешно латать дыры, что может дать не только положительный эффект, я имею ввиду появившуюся у программы обработку исключений, но и отрицательный. Дело в том, что обработка исключительных ситуаций тоже является частью кода, а внесение нового кода может повлечь за собой и внесение новых ошибок.

Избавиться от сложившейся ситуации не так трудно, как может показаться на первый взгляд. Почти все становится ясно, когда вспоминаешь про объект Application и его свойство OnException.

Не у всех
Как вы уже, наверное, догадались, свойство Application.OnException является глобальным обработчиком событий приложения. Перед тем как описать метод использования этого свойства, давайте договоримся, что у нас есть объект класса TgsCatcher (именно его я и описываю в данной статье), у которого есть метод TgsCatcer.Catcher, который и будет обработчиком ошибок приложения. Простейший вариант вышесказанного выглядит следующим образом:

unit gsCatcher;

//**! ----------------------------------------------------------
//**! This unit is a part of GSPackage project (Gregory Sitnin's
//**! Delphi Components Package).
//**! ----------------------------------------------------------
//**! You may use or redistribute this unit for your purposes
//**! while unit's code and this copyright notice is unchanged
//**! and exists.
//**! ----------------------------------------------------------
//**! (c) Gregory Sitnin, 2001-2002. All rights reserved.
//**! ----------------------------------------------------------

{***} interface {***}

uses Classes, SysUtils, JPEG;

type
 TgsCatcher = class(TComponent)
 private
  FEnabled: boolean;
  FGenerateScreenshot: boolean;
  FJPEGScreenshot: boolean;
  FJpegQuality: TJPEGQualityRange;
  FCollectInfo: boolean;
  Fn: TFilename;
  procedure SetEnabled(const Value: boolean);
  { Private declarations }
 protected
  { Protected declarations }
  procedure EnableCatcher;
  procedure DisableCatcher;
 public
  { Public declarations }
  constructor Create(AOwner: TComponent); override;
  destructor Destroy; override;
  procedure Catcher(Sender: TObject; E: Exception);
 published
  { Published declarations }
  property Enabled: boolean read FEnabled write SetEnabled
           default False;
 end;

procedure Register;

{***} implementation {***}

uses Windows, Forms, Dialogs, Graphics;

procedure Register;
begin
 RegisterComponents('Gregory Sitnin', [TgsCatcher]);
end;

{ TgsCatcher }
constructor TgsCatcher.Create(AOwner: TComponent);
begin
 inherited;
end;

destructor TgsCatcher.Destroy;
begin
 DisableCatcher;
 inherited;
end;

procedure TgsCatcher.SetEnabled(const Value: boolean);
begin
 FEnabled := Value;
 if Enabled then EnableCatcher else DisableCatcher;
end;

procedure TgsCatcher.DisableCatcher;
begin
 Application.OnException := nil;
end;

procedure TgsCatcher.EnableCatcher;
begin
 Application.OnException := Catcher;
end;

procedure TgsCatcher.Catcher(Sender: TObject; E: Exception);
begin
 {TODO: Write some exception handling code}
end;

end.
Это компонент, который умеет подключаться и отключаться от обработчика Application.OnException при помощи установки свойства Enabled. В подключенном состоянии все возникшие в приложении исключительные ситуации перенаправляются методу TgsCatcher.Catcher, который с этими исключениями, пока, ничего не делает.

Теперь давайте пофантазируем, что бы мы хотели видеть в глобальном автоматическом обработчике ошибок. Мне, к примеру, очень пригодился бы скриншот (снимок экрана) активного окна, который автоматически бы был записан в файл под уникальным именем. Также мне бы хотелось иметь описание текущего окружения системы и описание проблемы.

Реализация функций
Для начала, давайте снимем скриншот активного окна. Сделать это довольно легко. В секцию implementation подключаем модуль Graphics.

Лирическое отступление: Считается неплохим стилем, подключать модули в секцию implementation, если их информация требуется только в этой секции. Например, в секции interface я нигде не использовал ни одного класса или типа, который описан в модуле Graphics, поэтому и занес его в implementation.

После подключения вышеназванного модуля мы получили возможность работы с изображениями в формате BMP, то есть, мы можем описать объект класса TBitmap и получить в него снимок активного окна при помощи следующего вызова:
bmp := Screen.ActiveForm.GetFormImage;
Сам объект класса TBitmap создавать нет необходимости, так как он будет автоматически создан вызываемым методом GetFormImage. Теперь нам хорошо бы было полученное изображение сохранить в файл, а для этого не плохо бы было назвать файл уникальным именем. Надо заметить, что в Windows, как и во многих операционных системах есть специальный механизм создания действительно уникальных имен файлов. Однако, имена файлов на выходе этих механизмов являются, по большей части, ничего не значащими наборами символов. Но суть этой технологии в уникальности, а это она делает. Мне же хотелось, чтобы имена несли смысловую нагрузку. Было бы здорово, если бы в них было записано имя исполняемого файла, имя формы, дата и время возникновения ошибки. Решается данная задача вот таким образом (Fn - переменная строкового типа):
Fn := ExtractFilename(Application.ExeName)+'_'+
   Screen.ActiveForm.Name+
   FormatDateTime('_ddmmyyyy_hhnnss',now)+
   '_debug';
   
Таким образом, мы получили генератор имен файлов, создающий имена, очень похожие на "PROJECT1.EXE_Form1_22092002_171956_debug.bmp", только без расширения. Теперь, запишем изображение в файл.
bmp.SaveToFile(fn+'.bmp');
Итог - любое исключение в приложении вызовет автоматическую запись скриншота в файл формата BMP. Но, такой графический формат имеет одну неприятную особенность, дельфи умеет работать только с несжатыми файлами, которые благодаря этому имеют большой объем, а мне бы хотелось посылать эти файлы автоматически по e-mail, чтобы всегда быть в курсе ошибок программы.

К счастью, фирма Borland бесплатно приложила к Delphi библиотеку работы с изображениями в формате JPEG. Поищите на компакт-диске с дельфи или на своем жестком диске в каталогах дельфи файлы, начинающиеся с букв "jpeg".

Таким образом, подключаем модуль JPEG после модуля Graphics и пишем вот такой код:
procedure TgsCatcher.DoGenerateScreenshot;
var bmp: TBitmap;
  jpg: TJPEGImage;
begin
 bmp := Screen.ActiveForm.GetFormImage;
 begin
  jpg := TJPEGImage.Create;
  jpg.CompressionQuality := 100;
  jpg.Assign(bmp);
  jpg.SaveToFile(fn+'.jpg');
  FreeAndNil(jpg);
 end;
 FreeAndNil(bmp);
end;
Теперь из метода Catcher достаточно просто вызвать метод DoGenerateScreenshot и автоматическое сохранение скриншота в формате JPEG с качеством 100% вам обеспечено.

Теперь, я хотел бы, чтобы генерировался текстовый отчет об ошибке. Это еще проще. Давайте, к примеру, сделаем отчет, в котором будут указаны имя компьютера и имя текущего пользователя. Пишем вот такие функции и процедуры:
function TgsCatcher.CollectUserName: string;
var
 uname: pchar;
 unsiz: cardinal;
begin
 uname := StrAlloc(255);
 unsiz := 254;
 GetUserName(uname,unsiz);
 if (unsiz > 0) then
  Result := string(uname) else
  Result := 'n/a';
 StrDispose(uname);
end;
Эта функция запросит у системы имя пользователя при помощи функции API GetUserName, и вернет строку "n/a", если имя пользователя получить не удалось.
function TgsCatcher.CollectComputerName: string;
var
 cname: pchar;
 cnsiz: cardinal;
begin
 cname := StrAlloc(MAX_COMPUTERNAME_LENGTH + 1);
 cnsiz := MAX_COMPUTERNAME_LENGTH + 1;
 GetComputerName(cname,cnsiz);
 if (cnsiz > 0) then
  Result := string(cname) else
  Result := 'n/a';
 StrDispose(cname);
end;
Эта функция аналогична функции CollectUserName, только запрашивает имя компьютера.
procedure TgsCatcher.DoCollectInfo(E: Exception);
var sl: TStringList;
begin
 sl := tstringlist.Create;
 sl.add('--- This report is created by automated '+
     'reporting system.');
 sl.add('Computer name is: ['+ComputerName+']');
 sl.add('User name is: ['+UserName+']');
 sl.add('--- End of report ----------------------'+
     '-----------------');
 sl.SaveToFile(Fn+'.txt');
end;
Последняя процедура создает объект класса TStringList, наполняет его информацией, которую надо записать и сохраняет в файл, с именем, аналогичном имени файла со скриншотом. Остается только прописать вызов этого метода в процедуре Catcher.

Вот и всё, Удачи!

Источник: www.thedelphi.ru
Автор: Савельев Александр
Опубликовано: 21 Июня 2015
Просмотров:


Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы добавлять комментарии.