Логин: Пароль:    Регистрация Всеми возможностями сайта можно пользоваться
только после авторизации.
   Забыли пароль?

Поиск
LСтатистика
u
Пользователи онлайн: нет
Гостей онлайн: 4
Всего онлайн: 4
Зарегистрировано юзеров: 6822
Комментариев на сайте: 651
Новый юзер: MaritaTydayПоследние комментарии
c
Rodneyhef прокомментировал "Урок 53 - Потоки в Delphi, (часть 1/3)":
Zauważże, czym cechują się kredyty na sześcdziesięciu dni. Jako co zwrócić uwagę podczas asortymentu oferty? Które firmy użyczają chwilówek za taki czas? Sprawdź! [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/]chwilówki[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/chwilowki-online]chwilówki online[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/pozyczki-na-raty]pożyczki ratalne[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/kredyty-gotowkowe]kredyty gotówkowe[/url] Zdecydowana większość pożyczek krótkoterminowych udzielana jest od okres nie zaakceptować dłuższy niźli dwa miesiące. Krótki słowo spłaty wydaje się być charakterystyczny na rzecz tego rodzaju wytworów finansowych. Firmy pożyczkowe wprowadziły także zastrzeżenia, skutkujące tym, że nie każdy klient będzie mógł momentalnie zaciągnąć wzięcie pożyczki na 60 dni. W poniższym artykule podpowiadamy, na jak zwrócić uwagę, postanawiając się pod ten typ dofinansowania, na czym polegają opisane ograniczenia, oraz pokazujemy, które obecne na rynku firmy użyczają pożyczek dzięki 60 dni. chwilowki-pozyczka.pl Termin kredyty jest jednym z kluczowych składników mających bezpośredni wpływ jako całkowite koszty zobowiązania. Alternatywa krótszego czy dłuższego sezonu ma przełożenie na wysokość RRSO, innymi słowy rzeczywistej rocznej stopy oprocentowanie informującej nas w stosunku procentowym o kosztach związanych z pożyczką. Jest to pierwszy element, na który trzeba zwrócić szczególną uwagę w chwili wyboru możliwości. Drugim elementem jest uważna ocena spersonalizowanych możliwości kredytowych, co koniecznie musi towarzyszyć zaciąganiu jakiegokolwiek zobowiązania. Być może będziemy potrzebować produktu finansowego, którego spłata wydaje się znacznie dłuższa. Wówczas winniśmy zdecydować się jako pożyczki od raty. Warto również stwierdzić o aplikowanych przez spółki pożyczkowe ograniczeniach, wynikających spośród realizacji strategii ryzyka. Ochraniając się zanim niewypłacalnością pożyczkobiorców, instytucje finansowe przedłożyły szereg wielu ograniczeń, oddanych w szczególności dla osób nowych odbiorców. Ci pożyczkobiorcy, którzy zaciągają chwilówkę na raz 1 w podanej firmie, niejednokrotnie nie mogą liczyć na termin dłuższy niźli 30 dni. Poza tym wiążą ograniczenia szczególne dla kredytów krótkoterminowych. Przemówienie między innymi na temat weryfikacji petentów w charakteryzujących się ogromną popularnością rejestrach dłużników, ukończenie 21. roku egzystencji czy identyfikacja maksymalnej poziomie pożyczki. Pożądane byłoby podkreślić, hdy znaczna część przedsiębiorstw nie udziela pożyczek o dłuższym okresie w ogóle, co ponadto nie jest rezultatem wprowadzenia ograniczeń, a wynika po prostu wraz z oferty.
dealrattKi прокомментировал "Урок 3 - Конструкция IF...THEN...ELSE":
Это действительно радует меня. --- Бесподобное сообщение скачать fifa, скачать фифа а также [url=http://15fifa.ru/novosti-fifa-15]fifa 15 последние новости[/url] скачать фифа

Примеры использования Drag and Drop

Перетаскивание информации с помощью мыши стало стандартом для программ, работающих в Windows. Часто это бывает удобно и позволяет добиться более быстрой работы. В данной статье я постарался показать максимальное количество примеров использования данной технологии при разработке приложений в среде Delphi. Конечно, результат может быть достигнут различными путями, продемонстрированные приемы не являются единственными и, возможно, не всегда самые оптимальные, но вполне работоспособны, и указывают направление поиска. Надеюсь, что они побудят начинающих программистов к более широкому использованию Drag'n'Drop в своих программах, тем более что пользователи, особенно неопытные, быстро привыкают к перетаскивание и часто его применяют.

Проще всего делать Drag из тех компонентов, для которых однозначно ясно, что именно перетаскивать. Для этого устанавливаем у источника DragMode = dmAutomatic, а у приемника пишем обработчики событий OnDragOver - разрешение на прием, и OnDragDrop - действия, производимые при окончании перетаскивания.

procedure TForm1.StringGrid2DragOver(Sender, Source: TObject; X,
 Y: Integer; State: TDragState; var Accept: Boolean);
begin
 Accept := Source = Edit1;
 // разрешено перетаскивание только из Edit1,
 // при работе программы меняется курсор
end;

procedure TForm1.StringGrid2DragDrop(Sender, Source: TObject; X,
 Y: Integer);
var
 ACol, ARow: Integer;
begin
 StringGrid2.MouseToCell( X, Y, ACol, ARow);
// находим, над какой ячейкой произвели Drop
 StringGrid2.Cells[ Acol, Arow] := Edit1.Text;
// записываем в нее содержимое Edit1
end;
Теперь рассмотрим копирование в упорядоченный список ListBox1 из другого списка. В OnDragOver проверяем, выбран ли хоть один элемент в источнике:
Accept := (Source = ListBox2) and (ListBox2.ItemIndex >= 0);
В OnDragDrop ищем отмеченные в источнике строки (установлен множественный выбор) и добавляем только те, которых еще нет в приемнике:
for i := 0 to ListBox2.Items.Count - 1 do
 if (ListBox2.Selected[i]) and (ListBox1.Items.IndexOf(ListBox2.Items[i])<0)
  then
   ListBox1.Items.Add(ListBox2.Items[i]);
   
Для ListBox2 реализуем перенос строк из ListBox1 и перестановку элементов в желаемом порядке. В OnDragOver разрешаем Drag из любого ListBox:
Accept := (Source is TListBox) and ((Source as TListBox).ItemIndex >= 0);
А OnDragDrop будет выглядеть так:
var
 s: string;
begin
 if Source = ListBox1 then
 begin
  ListBox2.Items.Add(ListBox1.Items[ListBox1.ItemIndex]);
  ListBox1.Items.Delete(ListBox1.ItemIndex);
 //удаляем перенесенный элемент
 end
 else     //внутренняя перестановка
 begin
  s := ListBox2.Items[ListBox2.ItemIndex];
  ListBox2.Items.Delete(ListBox2.ItemIndex);
  ListBox2.Items.Insert(ListBox2.ItemAtPos(Point(X, Y), False), s);
 //находим, в какую позицию переносить и вставляем
 end;
end;
Научимся переносить текст в Memo, вставляя его в нужное место. Поскольку я выбрал в качестве источника любой из ListBox, подключим в Инспекторе Объектов для OnDragOver уже написанный ранее обработчик ListBox2DragOver, а в OnDragDrop напишем
if not CheckBox1.Checked then // при включении добавляется в конец текста
begin
 Memo1.SelStart := LoWord(Memo1.Perform(EM_CHARFROMPOS, 0, MakeLParam(X,Y)));
  // устанавливаем позицию вставки согласно координатам мыши
 Memo1.SelText := TListBox(Source).Items[TListBox(Source).ItemIndex];
end
 else
  memo1.lines.add(TListBox(Source).Items[TListBox(Source).ItemIndex]);
  
Замечу, что для RichEdit EM_CHARFROMPOS работает несколько иначе, что продемонстрировано в следующем примере. Перенос из Memo реализован с помощью правой кнопки мыши, для того, чтобы не изменять стандартное поведение Memo, и поскольку нажатие левой кнопки снимает выделение. Для Memo1 установлено DragMode = dmManual, а перетаскивание инициируется в OnMouseDown
if (Button = mbRight) and (Memo1.SelLength > 0) then
  Memo1.BeginDrag(True);
  
Обработчик RichEdit1DragOver очевиден, а в RichEdit1DragDrop пишем
var
 p: tpoint;
begin
 if not CheckBox1.Checked then
 begin
  p := point(x, y);
  RichEdit1.SelStart := RichEdit1.Perform(EM_CHARFROMPOS, 0, Integer(@P));
  RichEdit1.SelText := Memo1.SelText;
 end
 else
  RichEdit1.Lines.Add(Memo1.SelText);
end;
Рассмотрим теперь перетаскивание в ListView1 (ViewStyle = vsReport). В OnDragOver разрешим прием из ListBox2 и из себя же:
Accept := ((Source = ListBox2) and (ListBox2.ItemIndex >= 0)) or
 (Source = Sender);
 
А вот OnDragDrop теперь будет посложнее
var
 Item, CurItem: TListItem;
begin
 if Source = ListBox2 then
 begin
  Item := ListView1.DropTarget;
  if Item <> nil then
  // случай перетаскивания на Caption
   if Item.SubItems.Count = 0 then
    Item.SubItems.Add(ListBox2.Items[ListBox2.ItemIndex])
  // добавляем SubItem, если их еще нет
   else
    Item.SubItems[0]:=ListBox2.Items[ListBox2.ItemIndex]
  // иначе заменяем имеющийся SubItem
  else
  begin
  // при перетаскивании на пустое место создаем новый элемент
   Item := ListView1.Items.Add;
   Item.Caption := ListBox2.Items[ListBox2.ItemIndex];
  end;
 end

 else // случай внутренней перестановки
 begin
  CurItem := ListView1.Selected;
// запомним выбранный элемент
  Item := ListView1.GetItemAt(x, y);
// другой метод определения элемента на который делаем Drop
  if Item <> nil then
   Item := ListView1.Items.Insert(Item.Index)
// вставляем новый элемент перед найденным
  else
   Item := ListView1.Items.Add;
// или добавляем новый элемент в конец
  Item.Assign(CurItem);
// копируем исходный в новый
  CurItem.Free;
// уничтожаем исходный
 end;
end;
Для ListView2 установим ViewStyle = vsSmallIcon и покажем, как вручную расставлять значки. В OnDragOver зададим условие
Accept := (Sender = Source) and
  ([htOnLabel,htOnItem, htOnIcon] * ListView2.GetHitTestInfoAt(x, y) = []); 
// пересечение множеств должно быть пустым - запрещаем накладывать элементы
а код в OnDragDrop очень простой:
ListView2.Selected.SetPosition(Point(X,Y));
Перетаскивание в TreeView - довольно любопытная тема, здесь порой приходится разрабатывать алгоритмы обхода ветвей для достижения желаемого поведения. Для TreeView1 разрешим перестановку своих узлов в другое положение. В OnDragOver проверим, не происходит ли перетаскивание узла на свой же дочерний во избежание бесконечной рекурсии:
var
 Node, SelNode: TTreeNode;
begin
 Node := TreeView1.GetNodeAt(x, y);
// находим узел-приемник
 Accept := (Sender = Source) and (Node <> nil);
 if not Accept then
  Exit;
 SelNode := Treeview1.Selected;
 while (Node.Parent <> nil) and (Node <> SelNode) do
 begin
  Node := Node.Parent;
  if Node = SelNode then
   Accept := False;
 end;
 
Код OnDragDrop выглядит так:
var
 Node, SelNode: TTreeNode;
begin
 Node := TreeView1.GetNodeAt(X, Y);
 if Node = nil then
  Exit;
 SelNode := TreeView1.Selected;
 SelNode.MoveTo(Node, naAddChild);
// все уже встроено в TreeView
end;
Теперь разрешим перенос в TreeView2 из TreeView1
Accept := (Source = TreeView1) and (TreeView2.GetNodeAt(x, y) <> nil);
И в OnDragDrop копируем выбранную в TreeView1 ветвь во всеми подветвями, для чего придется сделать рекурсивный обход:
var
 Node: TTreeNode;

 procedure CopyNode(FromNode, ToNode: TTreeNode);
 var
  TempNode: TTreeNode;
  i: integer;
 begin
  TempNode := TreeView2.Items.AddChild(ToNode, '');
  TempNode.Assign(FromNode);
  for i := 0 to FromNode.Count - 1 do
   CopyNode(FromNode.Item[i], TempNode);
 end;

begin
 Node := TreeView2.GetNodeAt(X, Y);
 if Node = nil then
  Exit;
 CopyNode(TreeView1.Selected, Node);
end;
Рассмотрим теперь перенос ячеек в StringGrid1. Поскольку, как и в случае с Memo, простое нажатие левой кнопки занято под другие действия, установим DragMode = dmManual и будем запускать Drag при нажатии левой кнопки, удерживая клавиши Alt или Ctrl. Запишем в OnMouseDown:
var
 Acol, ARow: Integer;
begin
 with StringGrid1 do
  if (ssAlt in Shift) or (ssCtrl in Shift) then
  begin
   MouseToCell(X, Y, Acol, Arow);
   if (Acol >= FixedCols) and (Arow >= FixedRows) then
// не будем перетаскивать из фиксированных ячеек
   begin
    if ssAlt in Shift then
     Tag := 1
    else
     if ssCtrl in Shift then
      Tag := 2;
// запомним что нажато - Alt или Ctrl - в Tag StringGrid1
    BeginDrag(True)
   end
   else
    Tag := 0;
  end;
end;
Код OnDragOver учитывает также возможность перетаскивания из StringGrid2 (описание ниже)
var
 Acol, ARow: Integer;
begin
 with StringGrid1 do
 begin
  MouseToCell(X, Y, Acol, Arow);
  Accept := (Acol >= FixedCols) and (Arow >= FixedRows)
   and (((Source = StringGrid1) and (Tag > 0))
   or (Source = StringGrid2));
 end;
 
Часть OnDragDrop, относящаяся к внутреннему переносу:
var
 ACol, ARow, c, r: Integer;
 GR: TGridRect;
begin
 StringGrid1.MouseToCell(X, Y, ACol, ARow);
 if Source = StringGrid1 then
  with StringGrid1 do
  begin
   Cells[Acol, Arow] := Cells[Col,Row];
//копируем ячейку-источник в приемник
   if Tag = 1 then
    Cells[Col,Row] := '';
// очищаем источник, если было нажато Alt
   Tag := 0;
  end;
  
А вот из StringGrid2 сделаем перенос выбранного диапазона ячеек с помощью правой кнопки, для этого в OnMouseDown
if Button = mbRight then
  StringGrid2.BeginDrag(True);
  
И теперь часть StringGrid1DragDrop, относящаяся к переносу из StringGrid2:
if Source = StringGrid2 then
 begin
  GR := StringGrid2.Selection;
// Selection - выделенные в StringGrid2 ячейки
  for r := 0 to GR.Bottom - GR.Top do
   for c := 0 to GR.Right - GR.Left do
    if (ACol + c < StringGrid1.ColCount) and
     (ARow + r < StringGrid1.RowCount) then
// застрахуемся от записи вне StringGrid1
     StringGrid1.Cells[ACol + c, ARow + r] :=
      StringGrid2.Cells[c + GR.Left, r + GR.Top];
 end;
 
Теперь покажем, как этот диапазон ячеек из StringGrid2 перенести в Memo2. Для этого в OnDragOver Memo2 пишем:
Accept := (Source = StringGrid2) or (Source = DBGrid1);
и в OnDragDrop Memo2:
var
 c, r: integer;
 s: string;
begin
 Memo2.Clear;
 if Source = StringGrid2 then
  with StringGrid2 do
   for r := Selection.Top to Selection.Bottom do
   begin
    s := '';
    for c := Selection.Left to Selection.Right do
     s := s + Cells[c, r] + #9;
// разделим ячейки табуляцией
    memo2.lines.add(s);
   end
   
Кроме того, в Memo2 можно переносить выбранную запись из DBGrid1, у которого установлено в Options dgRowSelect = True. В сетке отображается таблица из стандартной поставки Delphi DBDEMOS - Animals.dbf. Перетаскивание осуществляется аналогично StringGrid2, правой кнопкой мыши, только по событию OnMouseMove
if ssRight in Shift then
  DBGrid1.BeginDrag(true);
  
Код в Memo2DragDrop, относящийся к переносу из DBGrid1:
else
  with DBGrid1.DataSource.DataSet do
  begin
   s := '';
   for c := 0 to FieldCount - 1 do
    s := s + Fields[c].AsString + ' | ';
   memo2.lines.add(s);
  end;
// в случае dgRowSelect = False для переноса одного поля достаточно сделать
// memo2.lines.add(DbGrid1.SelectedField.AsString);
Drag из DBGrid1 принимается также на Panel3, условие приема очевидно, а OnDragDrop выглядит так:
 Panel3.Height := 300; // раскрываем панель
 Image1.visible := True;
 OleContainer1.Visible := false;
 Image1.Picture.Assign(DBGrid1.DataSource.DataSet.FieldByName('BMP'));
// показываем графическое поле текущей записи таблицы
Теперь покажу, как можно передвигать мышью визуальные компоненты в Run-Time. Для Panel1 установим DragMode = dmAutomatic, в OnDragOver формы пишем:
var
 Ct: TControl;
begin
 Ct := ControlAtPos(Point(X + Panel1.Width, Y + Panel1.Height), True, True);
// для упрощения проверяем перекрытие с другими контролами только правого нижнего угла
 Accept := (Source = Panel1) and ((Ct = nil) or (Ct = Panel1));
 
и в OnDragDrop формы очень просто
Panel1.Left := X;
Panel1.Top := Y;
Другой метод перетаскивания можно встретить в каждом FAQ по Delphi:
procedure TForm1.Panel2MouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
 Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
const
 SC_DragMove = $F012;
begin
 ReleaseCapture;
 Panel2.Perform(WM_SysCommand, SC_DragMove, 0);
end;
И в завершение реализация популярной задачи перетаскивания значков файлов на форму из Проводника. Для этого следует описать обработчик сообщения WM_DROPFILES
private
 procedure WMDropFiles(var Msg: TWMDropFiles); message WM_DROPFILES;
 
В OnCreate формы разрешить прием файлов
 DragAcceptFiles(Handle, true);
 
и в OnDestroy отключить его
 DragAcceptFiles(Handle, False);
 
Процедура обработки приема файлов может выглядеть так:
procedure TForm1.WMDropFiles(var Msg: TWMDropFiles);
const
 maxlen = 254;
var
 h: THandle;
 //i,num:integer;
 pchr: array[0..maxlen] of char;
 fname: string;
begin
 h := Msg.Drop;

 // дана реализация для одного файла, а 
 //если предполагается принимать группу файлов, то можно добавить:
 //num:=DragQueryFile(h,Dword(-1),nil,0);
 //for i:=0 to num-1 do begin
 // DragQueryFile(h,i,pchr,maxlen);
 //...обработка каждого
 //end;

 DragQueryFile(h, 0, pchr, maxlen);
 fname := string(pchr);
 if lowercase(extractfileext(fname)) = '.bmp' then
 begin
  Image1.visible := True;
  OleContainer1.Visible := false;
  image1.Picture.LoadFromFile(fname);
  Panel3.Height := 300;
 end
 else if lowercase(extractfileext(fname)) = '.doc' then
 begin
  Image1.visible := False;
  OleContainer1.Visible := True;
  OleContainer1.CreateObjectFromFile(fname, false);
  Panel3.Height := 300;
 end
 else if lowercase(extractfileext(fname)) = '.htm' then
  ShellExecute(0, nil, pchr, nil, nil, 0)
 else if lowercase(extractfileext(fname)) = '.txt' then
  Memo2.Lines.LoadFromFile(fname)
 else
  Memo2.Lines.Add(fname);
 DragFinish(h);
end;
При перетаскивании на форму файла с расширением Bmp он отображается в Image1, находящемся на Panel3, Doc загружается в OleContainer, для Htm запускается Internet Explorer или другой браузер по умолчанию, Txt отображается в Memo2, а для остальных файлов в Memo2 будет просто показано имя.

Полагаю, на основе содержащихся в статье приемов будет нетрудно организовать перетаскивание и для других, не описанных здесь, визуальных компонентов.

Вот и всё, Удачи!

лазерная косметология
Источник: www.thedelphi.ru
Автор: Савельев Александр
Опубликовано: 16 Августа 2015
Просмотров:


Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы добавлять комментарии.аватар Добавил(а): postfedor [Новичок] Дата: 2015-09-20
аватар Добавил(а): BekStream [Новичок] Дата: 2016-02-25
Извините , но из темы я ничего не понял . Объясните как мне можно сделать следующее : Нужно создать панель на которой будут объекты . Квадратики например . И их можно было бы перетаскивать на пустое поле и накидывать в n-nом колличестве . Ну вообщем как в редакторе Делфи , я могу взять и кинуть Button button 2 и т.д. Нечто похожее мне нужно сделать самому .