Логин: Пароль:    Регистрация Всеми возможностями сайта можно пользоваться
только после авторизации.
   Забыли пароль?

Поиск
LСтатистика
u
Пользователи онлайн: нет
Гостей онлайн: 2
Всего онлайн: 2
Зарегистрировано юзеров: 6822
Комментариев на сайте: 651
Новый юзер: MaritaTydayПоследние комментарии
c
Rodneyhef прокомментировал "Урок 53 - Потоки в Delphi, (часть 1/3)":
Zauważże, czym cechują się kredyty na sześcdziesięciu dni. Jako co zwrócić uwagę podczas asortymentu oferty? Które firmy użyczają chwilówek za taki czas? Sprawdź! [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/]chwilówki[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/chwilowki-online]chwilówki online[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/pozyczki-na-raty]pożyczki ratalne[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/kredyty-gotowkowe]kredyty gotówkowe[/url] Zdecydowana większość pożyczek krótkoterminowych udzielana jest od okres nie zaakceptować dłuższy niźli dwa miesiące. Krótki słowo spłaty wydaje się być charakterystyczny na rzecz tego rodzaju wytworów finansowych. Firmy pożyczkowe wprowadziły także zastrzeżenia, skutkujące tym, że nie każdy klient będzie mógł momentalnie zaciągnąć wzięcie pożyczki na 60 dni. W poniższym artykule podpowiadamy, na jak zwrócić uwagę, postanawiając się pod ten typ dofinansowania, na czym polegają opisane ograniczenia, oraz pokazujemy, które obecne na rynku firmy użyczają pożyczek dzięki 60 dni. chwilowki-pozyczka.pl Termin kredyty jest jednym z kluczowych składników mających bezpośredni wpływ jako całkowite koszty zobowiązania. Alternatywa krótszego czy dłuższego sezonu ma przełożenie na wysokość RRSO, innymi słowy rzeczywistej rocznej stopy oprocentowanie informującej nas w stosunku procentowym o kosztach związanych z pożyczką. Jest to pierwszy element, na który trzeba zwrócić szczególną uwagę w chwili wyboru możliwości. Drugim elementem jest uważna ocena spersonalizowanych możliwości kredytowych, co koniecznie musi towarzyszyć zaciąganiu jakiegokolwiek zobowiązania. Być może będziemy potrzebować produktu finansowego, którego spłata wydaje się znacznie dłuższa. Wówczas winniśmy zdecydować się jako pożyczki od raty. Warto również stwierdzić o aplikowanych przez spółki pożyczkowe ograniczeniach, wynikających spośród realizacji strategii ryzyka. Ochraniając się zanim niewypłacalnością pożyczkobiorców, instytucje finansowe przedłożyły szereg wielu ograniczeń, oddanych w szczególności dla osób nowych odbiorców. Ci pożyczkobiorcy, którzy zaciągają chwilówkę na raz 1 w podanej firmie, niejednokrotnie nie mogą liczyć na termin dłuższy niźli 30 dni. Poza tym wiążą ograniczenia szczególne dla kredytów krótkoterminowych. Przemówienie między innymi na temat weryfikacji petentów w charakteryzujących się ogromną popularnością rejestrach dłużników, ukończenie 21. roku egzystencji czy identyfikacja maksymalnej poziomie pożyczki. Pożądane byłoby podkreślić, hdy znaczna część przedsiębiorstw nie udziela pożyczek o dłuższym okresie w ogóle, co ponadto nie jest rezultatem wprowadzenia ograniczeń, a wynika po prostu wraz z oferty.
dealrattKi прокомментировал "Урок 3 - Конструкция IF...THEN...ELSE":
Это действительно радует меня. --- Бесподобное сообщение скачать fifa, скачать фифа а также [url=http://15fifa.ru/novosti-fifa-15]fifa 15 последние новости[/url] скачать фифа

Управление мышью

Каждый элемент управления обладает набором свойств и методов, обеспечивающих управление мышью. Понятно, что это важный и нужный механизм. Рассмотрим кратко его устройство. Воздействие мышью на интерфейсные элементы приложения разработчик может отслеживать при помощи целой группы методов-обработчиков. На нажатие кнопки мыши реагирует метод:

type 
 TMouseEvent = procedure (Sender: TObject; 
 Button: TMouseButton; 
 Shift: TShiftState; X, Y: Integer) of object; 
 property OnMouseDown: TMouseEvent;
 
В параметре Button передается признак нажатой кнопки:
type TMouseButton = (mbLeft, mbRight, mbMiddle);
Параметр Shift определяет нажатие дополнительной клавиши на клавиатуре:
type TShiftState = set of (ssShift, ssAlt, ssCtrl, ssLeft, ssRight, ssMiddle, ssDouble);
Параметры X и Y возвращают координаты курсора.

На отпускание кнопки мыши реагирует метод:
type 
 TMouseEvent = procedure (Sender: TObject; 
 Button: TMouseButton; 
 Shift: TShiftState; X, Y: Integer) of object; 
 property OnMouseUp: TMouseEvent;
 
Его параметры описаны выше.

При перемещении мыши можно вызывать метод-обработчик:
type 
 TMouseMoveEvent = procedure (Sender: TObject; 
 Shift: TShiftState; X, Y: Integer) of object; 
 property OnMouseMove: TMouseMoveEvent;
 
Если у разработчика нет необходимости так подробно отслеживать состояние мыши, можно воспользоваться двумя другими методами:
property OnClick: TNotifyEvent; 
property OnDblClick: TNotifyEvent;
Первый реагирует на щелчок кнопкой, второй - на двойной щелчок.

Каждый элемент управления может изменять внешний вид указателя мыши, перемещающейся над ним. Для этого используется свойство:
property Cursor: TCursor;
Для управления дополнительными возможностями мыши для работы в Internet (ScrollMouse) предназначены три метода обработчика, реагирующие на прокрутку:
property OnMouseWheel: TMouseWheelEvent; 
property OnMouseWheelUp: TMouseWheelUpDownEvent; 
property OnMouseWheelDown: TMouseWheelUpDownEvent;
OnMouseWheel вызывается при прокрутке вообще, OnMouseWheelUp - при прокрутке вперёд, OnMouseWheelDown - при прокрутке назад.

В VCL имеется класс TMouse, содержащий свойства мыши, установленной на компьютере. Обращаться к экземпляру класса, который создается автоматически, можно при помощи глобальной переменной Mouse. Свойства класса представлены в таблице:

Объявление Описание
property Capture: HWND; Дескриптор элемента управления, над которым находится мышь
property CursorPos: TPoint; Содержит координаты указателя мыши
property Draglmmediate: Boolean; При значении True реакция на нажатие выполняется немедленно
property DragThreshold: Integer; Задержка реакции на нажатие
property MousePresent: Boolean; Определяет наличие мыши
type UINT = LongWord; property RegWheelMessage: UINT; Задает сообщение, посылаемое при прокрутке в ScrollMouse
property WheelPresent: Boolean; Определяет наличие ScrollMouse
property WheelScrollLines: Integer; Задает число прокручиваемых линий
unit uDemo;
 
interface
 
uses
  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
  ExtCtrls, ComCtrls;
 
type
 TMainForm = class(TForm)
  ColorDlg: TColorDialog;
  StatusBar: TStatusBar; Timer: TTimer;
  procedure FormMouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
  procedure FormMouseUp(Sender: TObject; Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
  procedure FormMouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
  procedure TimerTimer(Sender: TObject);
 private
  MouseRect: TRect;
  IsDown: Boolean;
  RectColor: TColor;
 public
  { public declarations }
 end;
 
var
  MainForm: TMainForm;
 
implementation
 
{$R *.DFM}
 
procedure TMainForm.FormMouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
 if Button = mbLeft then with MouseRect do
 begin
  IsDown := True; Left := X; Top := Y; Right := X; Bottom := Y;
  Canvas.Pen.Color := RectColor;
 end;
 if (Button = mbRight) and ColorDlg.Execute then RectColor := ColorDlg.Color;
end;
 
procedure TMainForm.FormMouseUp(Sender: TObject;
Button: TMouseButton;
Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
 IsDown := False;
 Canvas.Pen.Color := Color;
 with MouseRect do
  Canvas.Polyline([Point(Left, Top), Point(Right, Top), Point(Right, Bottom), Point(Left, Bottom), Point(Left, Top)]);
 with StatusBar do
 begin
  Panels[4].Text := '';
  Panels[5].Text := '';
 end;
end;
 
procedure TMainForm.FonnMouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,
Y: Integer);
begin
 with StatusBar do
 begin
  Panels[2].Text := 'X: ' + IntToStr(X);
  Panels[3].Text := 'Y: ' + IntToStr(Y);
 end;
 if not IsDown then Exit; Canvas.Pen.Color := Color; with mouserect do
 begin
  Canvas.Polyline([Point(Left, Top), Point(Right, Top),
  Point(Right, Bottom), Point(Left, Bottom), Point(Left, Top)]);
  Right := X;
  Bottom := Y;
  Canvas.Pen.Color := RectColor;
  Canvas.Polyline([Point(Left, Top), Point(Right, Top),
  Point(Right, Bottom), Point(Left, Bottom), Point(Left, Top)]);
 end;
 with StatusBar do begin
  Panels[4].Text := 'Ширина: ' + IntToStr(Abs(MouseRect.Right - MouseRect.Left));
  Panels[5].Text := 'Высота: ' + IntToStr(Abs(MouseRect.Bottom - MouseRect.Top));
 end;
end;
 
procedure TMainForm.TimerTimer(Sender: TObject);
begin
 with StatusBar do
 begin
  Panels[0].Text := 'Дата: ' + DateToStr(Now);
  Panels[1].Text := 'Время: ' + TimeToStr(Now);
 end;
end;
 
end.
При нажатии левой кнопки мыши в методе-обработчике FormMouseDown включается режим рисования прямоугольника (isDown := True) и задаются его начальные координаты.

При перемещении мыши по форме проекта вызывается метод-обработчик FormMouseMove, в котором координаты курсора и размеры прямоугольника передаются на панель состояния. Если левая кнопка мыши нажата (isDown = True), то осуществляется перерисовка прямоугольника.

При отпускании кнопки мыши в методе FormMouseUp рисование прямоугольника прекращается (isDown := False).

Если была нажата правая кнопка мыши, то метод-обработчик FormMouseDown обеспечивает отображение диалога выбора цвета, который позволяет сменить цвет линий прямоугольника.

Метод-обработчик TimerTimer обеспечивает отображение на панели состояния текущей даты и времени.

Вот и всё, Удачи!

Источник: www.thedelphi.ru
Автор: Савельев Александр
Опубликовано: 29 Октября 2014
Просмотров: 4005


Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы добавлять комментарии.