Логин: Пароль:    Регистрация Всеми возможностями сайта можно пользоваться
только после авторизации.
   Забыли пароль?

Поиск
LСтатистика
u
Пользователи онлайн: нет
Гостей онлайн: 5
Всего онлайн: 5
Зарегистрировано юзеров: 6872
Комментариев на сайте: 651
Новый юзер: RavBroaftПоследние комментарии
c
Rodneyhef прокомментировал "Урок 53 - Потоки в Delphi, (часть 1/3)":
Zauważże, czym cechują się kredyty na sześcdziesięciu dni. Jako co zwrócić uwagę podczas asortymentu oferty? Które firmy użyczają chwilówek za taki czas? Sprawdź! [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/]chwilówki[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/chwilowki-online]chwilówki online[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/pozyczki-na-raty]pożyczki ratalne[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/kredyty-gotowkowe]kredyty gotówkowe[/url] Zdecydowana większość pożyczek krótkoterminowych udzielana jest od okres nie zaakceptować dłuższy niźli dwa miesiące. Krótki słowo spłaty wydaje się być charakterystyczny na rzecz tego rodzaju wytworów finansowych. Firmy pożyczkowe wprowadziły także zastrzeżenia, skutkujące tym, że nie każdy klient będzie mógł momentalnie zaciągnąć wzięcie pożyczki na 60 dni. W poniższym artykule podpowiadamy, na jak zwrócić uwagę, postanawiając się pod ten typ dofinansowania, na czym polegają opisane ograniczenia, oraz pokazujemy, które obecne na rynku firmy użyczają pożyczek dzięki 60 dni. chwilowki-pozyczka.pl Termin kredyty jest jednym z kluczowych składników mających bezpośredni wpływ jako całkowite koszty zobowiązania. Alternatywa krótszego czy dłuższego sezonu ma przełożenie na wysokość RRSO, innymi słowy rzeczywistej rocznej stopy oprocentowanie informującej nas w stosunku procentowym o kosztach związanych z pożyczką. Jest to pierwszy element, na który trzeba zwrócić szczególną uwagę w chwili wyboru możliwości. Drugim elementem jest uważna ocena spersonalizowanych możliwości kredytowych, co koniecznie musi towarzyszyć zaciąganiu jakiegokolwiek zobowiązania. Być może będziemy potrzebować produktu finansowego, którego spłata wydaje się znacznie dłuższa. Wówczas winniśmy zdecydować się jako pożyczki od raty. Warto również stwierdzić o aplikowanych przez spółki pożyczkowe ograniczeniach, wynikających spośród realizacji strategii ryzyka. Ochraniając się zanim niewypłacalnością pożyczkobiorców, instytucje finansowe przedłożyły szereg wielu ograniczeń, oddanych w szczególności dla osób nowych odbiorców. Ci pożyczkobiorcy, którzy zaciągają chwilówkę na raz 1 w podanej firmie, niejednokrotnie nie mogą liczyć na termin dłuższy niźli 30 dni. Poza tym wiążą ograniczenia szczególne dla kredytów krótkoterminowych. Przemówienie między innymi na temat weryfikacji petentów w charakteryzujących się ogromną popularnością rejestrach dłużników, ukończenie 21. roku egzystencji czy identyfikacja maksymalnej poziomie pożyczki. Pożądane byłoby podkreślić, hdy znaczna część przedsiębiorstw nie udziela pożyczek o dłuższym okresie w ogóle, co ponadto nie jest rezultatem wprowadzenia ograniczeń, a wynika po prostu wraz z oferty.
dealrattKi прокомментировал "Урок 3 - Конструкция IF...THEN...ELSE":
Это действительно радует меня. --- Бесподобное сообщение скачать fifa, скачать фифа а также [url=http://15fifa.ru/novosti-fifa-15]fifa 15 последние новости[/url] скачать фифа

Невизуальное наследование форм в Delphi

Создание класса.
Создадим базовый класс, наследник TForm, от которого в дальнейшем будем наследовать все наши формы. Для этого в новый или существующий пакет, добавим компонент TBaseForm.

Рис. 1. Создание нового компонента TBaseForm


Для Delphi 6 в пункте Requires нашего пакета добавляем "Borland Designer IDE Package" (по умолчанию находится в C:\Program_Files\Borland\Delphi6\Lib\designide.dcp). Для Delphi 5 все для нас необходимое содержится в "Borland Visual Component Library" (он включается в пакет автоматически). В раздел uses для Delphi 5 добавляем DsgnIntf, а для Delphi 6 DesignIntf и DesignEditors. Изменим процедуру Register только что созданного компонента.

  procedure Register;
  begin
   RegisterCustomModule(TBaseForm, TCustomModule);
  end;
Листинг 1. Изменение процедуры Register.
Компилируем наш пакет - класс TBaseForm готов к использованию.

Использование класса.
Для того чтобы какая-либо форма проекта была наследником класса TBaseForm, для этого в раздел uses формы нужно включить юнит BaseForm, а объявление класса новой формы class(TForm) переделать на class(TBaseForm). Затем форму нужно закрыть и снова открыть. После этого наша форма станет полноценным наследником класса TBaseForm.

Пример использования.
Пусть перед нами стоит задача: все формы проекта должны содержать информацию о версии формы (что необходимо, когда один и тот же проект подгоняется под разных заказчиков) и отображать информацию о форме каким-либо способом.

Для реализации этих целей изменим класс TBaseForm как это показано в листинге 2. Здесь добавлены соответствующие переменные и свойства для хранения информации о версии формы и создан механизм показа информации о форме посредством системного меню окна - добавлен новый пункт системного меню "О форме".

  /////////////////////////////////////////////////////////////
  //    описание класса базовой формы
  //    Рощупкин А.В. 2003 г.
  /////////////////////////////////////////////////////////////
  unit BaseForm;

  interface

  uses
   Windows, Messages, SysUtils, Classes, Controls, Forms,
   //DsgnIntf;        //при использовании Delphi5
   DesignIntf, DesignEditors; //при использовании Delphi6

  const
   ItmID = $00a0; //идентификатор нового пункта системного меню

  type
   TBaseForm = class(TForm)
   private
   FVersion: integer;     //версия формы
   FMnuItmAbout: MENUITEMINFO; //структура нового пункта меню
   FOldWndProc : Pointer;   //указатель на старую функцию обработки
          //сообщений окна (формы)
   FNewWndProc : Pointer;   //указатель на новую функцию обработки
          //сообщений окна (формы)

   // возвращает информацию о форме в виде строки
   function GetAboutString: string;

   protected
   public
   //конструктор
   constructor Create(AOwner: TComponent); override;
   //деструктор :)
   destructor Destroy; override;
   //возвращает указатель на старую функцию обработки сообщений окна (формы)
   function  GetOldWindowProc: Pointer;
   //показывает информацию о форме
   procedure  ShowFormInfo;

   published
   property Version: integer read FVersion write FVersion default 1;

   end;

  //новую функцию обработки сообщений окна (формы)
  function NewWndProc(wnd: HWND; Msg: UINT; wPrm: WPARAM; lPrm: LPARAM): LRESULT stdcall;
  //процедура регистрации класса
  procedure Register;

  implementation

  constructor TBaseForm.Create(AOwner: TComponent);
  begin
    inherited;

    //у наших окон всегда должно быть системное меню!!!
    if not ( biSystemMenu in Self.BorderIcons ) then
    Self.BorderIcons := Self.BorderIcons + [biSystemMenu];

    //создаем новый пункт систменого меню, по выборе которого
    //будет показана информация о форме
    FMnuItmAbout.cbSize := 44;
    FMnuItmAbout.fMask := MIIM_DATA or MIIM_ID or MIIM_STATE or MIIM_TYPE;
    FMnuItmAbout.fType := MFT_STRING;
    FMnuItmAbout.fState := MFS_ENABLED;
    FMnuItmAbout.wID := ItmID;
    FMnuItmAbout.hSubMenu := 0;
    FMnuItmAbout.hbmpChecked := 0;
    FMnuItmAbout.hbmpUnchecked := 0;
    FMnuItmAbout.dwTypeData := PChar('О форме');
    InsertMenuItem(GetSystemMenu(Self.Handle, False), 0, True, FMnuItmAbout);

    //регистрация новой процедуры обработки сообщений окна (формы)
    FNewWndProc := Pointer(@NewWndProc);
    FOldWndProc := Pointer(GetWindowLong(Self.Handle, GWL_WNDPROC));
    SetWindowLong(Self.Handle, GWL_WNDPROC, Longint(FNewWndProc));
  end;

  destructor TBaseForm.Destroy;
  begin
    inherited;
  end;

  function TBaseForm.GetOldWindowProc: Pointer;
  begin
    Result := FOldWndProc;
  end;

  procedure TBaseForm.ShowFormInfo;
  var
    InfStr: string;
  begin
    InfStr := GetAboutString;
    MessageBox(Self.Handle, PChar(InfStr), PChar('Сведения о форме'), MB_OK);
  end;

  function TBaseForm.GetAboutString: string;
  begin
    Result := 'Имя класса формы: ' + Self.ClassName + #13 +
    'Имя формы: ' + Self.Name + ' версия ' + IntToStr(FVersion);
  end;

  ////////////////////////////////////////////////////////////////
  // в данном примере новая процедура обработки сообщений
  // окна (формы) создана только для одного сообщения -
  // ловить выбор пункта системного меню "О форме"
  ////////////////////////////////////////////////////////////////
  function NewWndProc(wnd: HWND; Msg: UINT; wPrm: WPARAM; lPrm: LPARAM): LRESULT stdcall;
  var
    FrmHWND: HWND;
    wctrl: TWinControl;
    BFrm: TBaseForm;
  begin
    Result := 0;
    FrmHWND := wnd;
    wctrl := FindControl(FrmHWND);
    if ( wctrl = nil ) then Exit;
    FrmHWND := GetParentForm(wctrl).Handle;
    if ( FrmHWND = 0 ) then Exit;
    BFrm := TBaseForm(FindControl(FrmHWND));
    if ( BFrm = nil ) then
    Exit;
    Result := CallWindowProc(BFrm.GetOldWindowProc, wnd, Msg, wPrm, lPrm);
    case ( Msg ) of
    //выбран пункт системного меню "О форме"
    WM_SYSCOMMAND :
     begin
     if ( LOWORD(wPrm) = ItmID ) then
     begin
       wctrl := FindControl(wnd);
       if ( wctrl <> nil ) then
       if ( wctrl is TBaseForm ) then
        TBaseForm(wctrl).ShowFormInfo;
     end;
     end;
    end;
  end;

  procedure Register;
  begin
   RegisterCustomModule(TBaseForm, TCustomModule);
  end;

  end.
Листинг 2.

Теперь, наследуя все формы проекта от класса TBaseForm, мы можем сохранять версию формы и получать информацию о форме через системное меню окна (формы).

Конечно, данным примером не исчерпывается использование данного метода. Из явных применений видятся: 1) сохранение параметров окон; 2) разграничение прав доступа (если где-нибудь, например, в базе данных, мы храним права доступа к элементам окна, то эти права можно реализовать в конструкторе TBaseForm); 3) табуляция между элементами окна по нажатию клавиши Enter в TEdit (для этого нужно в NewWndProc включить соответствующий обработчик) и т.д.

К недостаткам метода относится то, что в построенном классе TBaseForm крайне сложно будет создавать визуальные компоненты.

Вот и всё, Удачи!

Источник: www.thedelphi.ru
Автор: Савельев Александр
Опубликовано: 25 Мая 2017
Просмотров: 1776


Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы добавлять комментарии.