Логин: Пароль:    Регистрация Всеми возможностями сайта можно пользоваться
только после авторизации.
   Забыли пароль?

Поиск
LСтатистика
u
Пользователи онлайн: нет
Гостей онлайн: 3
Всего онлайн: 3
Зарегистрировано юзеров: 6822
Комментариев на сайте: 651
Новый юзер: MaritaTydayПоследние комментарии
c
Rodneyhef прокомментировал "Урок 53 - Потоки в Delphi, (часть 1/3)":
Zauważże, czym cechują się kredyty na sześcdziesięciu dni. Jako co zwrócić uwagę podczas asortymentu oferty? Które firmy użyczają chwilówek za taki czas? Sprawdź! [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/]chwilówki[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/chwilowki-online]chwilówki online[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/pozyczki-na-raty]pożyczki ratalne[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/kredyty-gotowkowe]kredyty gotówkowe[/url] Zdecydowana większość pożyczek krótkoterminowych udzielana jest od okres nie zaakceptować dłuższy niźli dwa miesiące. Krótki słowo spłaty wydaje się być charakterystyczny na rzecz tego rodzaju wytworów finansowych. Firmy pożyczkowe wprowadziły także zastrzeżenia, skutkujące tym, że nie każdy klient będzie mógł momentalnie zaciągnąć wzięcie pożyczki na 60 dni. W poniższym artykule podpowiadamy, na jak zwrócić uwagę, postanawiając się pod ten typ dofinansowania, na czym polegają opisane ograniczenia, oraz pokazujemy, które obecne na rynku firmy użyczają pożyczek dzięki 60 dni. chwilowki-pozyczka.pl Termin kredyty jest jednym z kluczowych składników mających bezpośredni wpływ jako całkowite koszty zobowiązania. Alternatywa krótszego czy dłuższego sezonu ma przełożenie na wysokość RRSO, innymi słowy rzeczywistej rocznej stopy oprocentowanie informującej nas w stosunku procentowym o kosztach związanych z pożyczką. Jest to pierwszy element, na który trzeba zwrócić szczególną uwagę w chwili wyboru możliwości. Drugim elementem jest uważna ocena spersonalizowanych możliwości kredytowych, co koniecznie musi towarzyszyć zaciąganiu jakiegokolwiek zobowiązania. Być może będziemy potrzebować produktu finansowego, którego spłata wydaje się znacznie dłuższa. Wówczas winniśmy zdecydować się jako pożyczki od raty. Warto również stwierdzić o aplikowanych przez spółki pożyczkowe ograniczeniach, wynikających spośród realizacji strategii ryzyka. Ochraniając się zanim niewypłacalnością pożyczkobiorców, instytucje finansowe przedłożyły szereg wielu ograniczeń, oddanych w szczególności dla osób nowych odbiorców. Ci pożyczkobiorcy, którzy zaciągają chwilówkę na raz 1 w podanej firmie, niejednokrotnie nie mogą liczyć na termin dłuższy niźli 30 dni. Poza tym wiążą ograniczenia szczególne dla kredytów krótkoterminowych. Przemówienie między innymi na temat weryfikacji petentów w charakteryzujących się ogromną popularnością rejestrach dłużników, ukończenie 21. roku egzystencji czy identyfikacja maksymalnej poziomie pożyczki. Pożądane byłoby podkreślić, hdy znaczna część przedsiębiorstw nie udziela pożyczek o dłuższym okresie w ogóle, co ponadto nie jest rezultatem wprowadzenia ograniczeń, a wynika po prostu wraz z oferty.
dealrattKi прокомментировал "Урок 3 - Конструкция IF...THEN...ELSE":
Это действительно радует меня. --- Бесподобное сообщение скачать fifa, скачать фифа а также [url=http://15fifa.ru/novosti-fifa-15]fifa 15 последние новости[/url] скачать фифа

Сохранение и загрузка данных в объекты на примере коллекций

Если в Вашей программе используются классы для описания объектов некоторой предметной области, то данные, их инициализирующие, можно хранить и в базе данных. Но можно выбрать гораздо более продуктивный подход, который доступен в Delphi/C++ Builder. Среда разработки Delphi/C++ Builder хранит ресурсы всех форм в двоичных или текстовых файлах и эта возможность доступна и для разрабатываемых с ее помощью программ. В данном случае, для оценки удобств такого подхода лучше всего рассмотреть конкретный пример.

Необходимо реализовать хранение информации о некоей службе рассылки и ее подписчиках. Будем хранить данные о почтовом сервере и список подписчиков. Каждая запись о подписчике хранит его личные данные и адрес, а также список тем(или каталогов), на которые он подписан. Как большие поклонники Гради Буча (Grady Booch), а также будучи заинтересованы в удобной организации кода, мы организуем информацию о подписчиках в виде объектов. В Delphi для данной задачи идеально подходит класс TCollection, реализующий всю необходимую функциональность для работы со списками типизированных объектов. Для этого мы наследуемся от TCollection, называя новый класс TMailList - список рассылки, а также создаем наследника от TCollectionItem - TMailClient - адресат рассылки. Последний будет содержать все необходимые данные о подписчике, а также реализовывать необходимые функции для работы с ним.

Саму коллекцию с подписчиками нам нужно будет поместить в некий базовый класс, который мы и будем сохранять и загружать. На роль такового подходит класс TMailer - почтовый клиент. Начнем с TMailClient.

type 
 TMailClient = class(TCollectionItem) 
 private 
  FName: string; 
  FAddress: string; 
  FEnabled: boolean; 
  FFolders: TStringList; 
 public 
  Files: TStringList; // список файлов к рассылке. заполняется в run-time. Сохранению не подлежит 
  constructor Create(Collection: TCollection); override; 
  destructor Destroy; override; 
  procedure PickFiles; 
 published 
  property Name: string read FName write FName; // имя адресата 
  property Address: string read FAddress write FAddress; // почтовый адрес 
  property Enabled: boolean read FEnabled write FEnabled default true;
  property Folders: TStringList read FFolders write FFolders; // список папок (тем) подписки 
 end; 
Класс содержит сведения о имени клиента, его адресе, его статусе(Enabled), а также список каталогов, на которые он подписан. Процедура PickFiles составляет список файлов к отправке и сохраняет его в свойстве Files Класс TMailList, хранящий объекты класса TMailClient, приведен ниже.
 TMailList = class(TCollection) 
 public 
  function GetMailClient(Index: Integer): TMailClient; 
  procedure SetMailClient(Index: Integer; Value: TMailClient); 
 public 
  function Add: TMailClient; 
  property Items[Index: Integer]: TMailClient read GetMailClient write SetMailClient; default; 
 end; 
 
Теперь поместим класс TMailList в класс TMailer. В него можно будет потом включить данные о параметрах доступа к почтовому серверу для отправки почты. Он мог бы и отправлять почту, но в данном примере это не использовано, дабы не перегружать код. То есть в нашем примере он выполняет только роль носителя данных о подписчиках и их подписке. Класс TComponent, от которого он наследуется можно сохранить в файл, в то время как TCollection самостоятельно не сохранится. Только если она агрегирована в TComponent. Именно это у нас и реализовано.
 TMailer = class(TComponent) 
 private 
  FMailList: TMailList; 
 public 
  constructor Create(AOwner: TComponent); override; 
  destructor Destroy; override; 
 published 
  property MailList: TMailList read FMailList write FMailList; // коллекция - список рассылки. 
  // здесь можно поместить, к примеру, данные о соединении с почтовым сервером 
 end; 
Повторюсь. В данном случае мы наследуемся от класса TComponent, для того, чтобы была возможности записи данных объекта в файл. Свойство MailList содержит уже объект класса TMailList. Реализация всех приведенных классов приведена ниже.
constructor TMailClient.Create(Collection: TCollection); 
begin 
 inherited; 
 Folders := TStringList.Create; 
 Files := TStringList.Create; 
 FEnabled := true; 
end; 
 
destructor TMailClient.Destroy; 
begin 
 Folders.Free; 
 Files.Free; 
 inherited; 
end; 

// здесь во всех каталогах Folders ищем файлы для рассылки и помещаем их в Files. 
procedure TMailClient.PickFiles; 
var i: integer;
begin 
  for i:=0 to Folders.Count-1 do CreateFileList(Files, Folders[i]); 
end; 

// Стандартный код при наследовании от класса коллекции: переопределяем тип 
function TMailList.GetMailClient(Index: Integer): TMailClient; 
begin 
 Result := TMailClient(inherited Items[Index]); 
end; 
 
// Стандартный код при наследовании от класса коллекции 
procedure TMailList.SetMailClient(Index: Integer; Value: TMailClient); 
begin 
 Items[Index].Assign(Value); 
end; 

 // Стандартный код при наследовании от класса коллекции: переопределяем тип 
function TMailList.Add: TMailClient; 
begin 
 Result := TMailClient(inherited Add); 
end; 

// создаем коллекцию адресатов рассылки TMailList 
constructor TMailer.Create(AOwner: TComponent); 
begin 
 inherited Create(AOwner); 
 MailList := TMailList.Create(TMailClient); 
end; 
 
destructor TMailer.Destroy; 
begin 
 MailList.Free; 
 inherited; 
end; 
//--------------------- 
 
Функция CreateFileList создает по каким-либо правилам список файлов на основе переданного ей списка каталогов, обходя их рекурсивно. К примеру, она может быть реализована так.
procedure CreateFileList(sl: TStringList; const FilePath: string); 
var 
 sr: TSearchRec; 
 procedure ProcessFile; 
 begin 
  if (sr.Name = '.')or(sr.Name = '..') then exit; 
  if sr.Attr <> faDirectory then 
   sl.Add(FilePath + '\' + sr.Name); 
  if sr.Attr = faDirectory then 
  begin 
   CreateFileList(sl, FilePath + '\' + sr.Name); 
  end; 
 end; 
begin 
 if not DirectoryExists(FilePath) then exit; 
 if FindFirst(FilePath + '\' + '*.*', faAnyFile , sr) = 0 then ProcessFile; 
 while FindNext(sr) = 0 do ProcessFile; 
 FindClose(sr); 
end; 
В итоге мы располагаем классом TMailer, содержащим всю необходимую нам информацию. Теперь перейдем к созданию объекта, их сохранению и загрузке.
var 
 Mailer: TMailer; // это наш объект для хранения данных о почтовой рассылки
 
// Процедура загрузки данных в объект. Может быть процедурой OnCreate() главной формы.
procedure TfMain.FormCreate(Sender: TObject);
var 
 sDataFile, sTmp: string; 
 i, j: integer;
begin 
 
 Mailer := TMailer.Create(self); 
 
 // будем считать, что данные были сохранены в файл users.dat в каталоге программы
 sDataFile := ExtractFilePath(ParamStr(0)) + 'users.dat'; 
 
 //...загрузка данных из файла 
 if FileExists(sDataFile) then
  LoadComponentFromTextFile(Mailer, sDataFile); 
  { здесь данные из файла загружены }

 //...перебор подписчиков 
 for i:=0 to Mailer.MailList.Count-1 do 
 begin 

  sTmp := Mailer.MailList[i].Name; //...обращение к имени 
  sTmp := Mailer.MailList[i].Address; //...обращение к адресу 
  //... sTmp - фиктивная переменная. Поменяйте ее на свои. 
 
  Mailer.MailList[i].PickFiles; //... поиск файлов для отправки очередному подписчику. 
 
  //...перебор найденных файлов к отправке 
  for j:=0 to Mailer.MailList[i].Files.Count-1 do 
  begin 
   sTmp := Mailer.MailList[i].Files[j]; 
  end;
 
 end;
end;
После загрузки данных мы можем работать с данными в нашей коллекции подписчиков. Добавлять и удалять их ( Mailer.MailList.Add; Mailer.MailList.Delete(Index); ). При завершении работы программы необходимо сохранить уже новые данные в тот же файл.
// Процедура сохранения данных из объекта в файл. Может быть процедурой OnDestroy() главной формы.
procedure TfMain.OnDestroy;
begin
 //...сохранение данных в файл users.dat
 SaveComponentToTextFile(Mailer, ExtractFilePath(ParamStr(0)) + 'users.dat'); 
end;
Хранение данных в файле позволяет оказаться от использования БД, если объем данных не слишком велик и нет необходимости в совместном доступе к данным. Самое главное - мы организуем все данные в виде набора удобных для работы классов и не тратим время на их сохранение и инициализацию из БД. Приведенный пример лишь иллюстрирует этот подход. Для его реализации могут подойти и 2 таблицы в БД. Однако приведенный подход удобен при условии, что данные имеют сложную иерархию. К примеру, вложенные коллекции разных типов гораздо сложнее разложить в базе данных, для их извлечения потребуется SQL. Решайте сами, судя по своей конкретной задаче. Далее приведен код функций для сохранения/чтения компонента.
//...процедура загружает(инициализирует) компонент из текстового файла с ресурсом 
procedure LoadComponentFromTextFile(Component: TComponent; const FileName: string); 
var 
 ms: TMemoryStream; 
 fs: TFileStream; 
begin 
 fs := TFileStream.Create(FileName, fmOpenRead); 
 ms := TMemoryStream.Create; 
 try 
  ObjectTextToBinary(fs, ms); 
  ms.position := 0; 
  ms.ReadComponent(Component); 
 finally 
  ms.Free; 
  fs.free; 
 end; 
end; 
 
//...процедура сохраняет компонент в текстовый файл 
procedure SaveComponentToTextFile(Component: TComponent; const FileName: string); 
var 
 ms: TMemoryStream; 
 fs: TFileStream; 
begin 
 fs := TFileStream.Create(FileName, fmCreate or fmOpenWrite); 
 ms := TMemoryStream.Create; 
 try 
  ms.WriteComponent(Component); 
  ms.position := 0; 
  ObjectBinaryToText(ms, fs); 
 finally 
  ms.Free; 
  fs.free; 
 end; 
end; 

Вот и всё, Удачи!

альстромерия букет
Источник: www.thedelphi.ru
Автор: Савельев Александр
Опубликовано: 9 Октября 2015
Просмотров:


Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы добавлять комментарии.