: :    
.
    ?

Lu
:
: 6
: 6
: 7879
: 690
: Egen_Mc
Charlesglumn " 73 - ":
<a href="http://screen-led.ru"> </a> <a href="http://screen-led.ru"> </a> <a href="http://screen-led.ru"> </a> <a href="http://screen-led.ru"> </a> <a href="http://screen-led.ru"> led</a> <a href="http://screen-led.ru"> </a> <a href="http://screen-led.ru"> </a> <a href="http://screen-led.ru"> </a> <a href="http://screen-led.ru"> </a> <a href="http://screen-led.ru"> </a> <a href="http://screen-led.ru"> </a> <a href="http://screen-led.ru">hd </a> 8-800-550-2316 info@screen-led.ru 150003, , . , . , . 9, . 4
Arthurneime " 3 - IF...THEN...ELSE":
[img]https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1708639/cc1462cd-ed78-4920-b735-46dd5c06d89d/s375[/img] [b] ??? ?[/b] -, , , . , , . , , , , , . , , . ? ? . - , , - . , 35-1, 36-1 37-1 . , , , , . , , . Source: https://vk.com/video-195820899_456239021 https://zen.yandex.ru/media/id/5ce017f600ad2100b3939f53/sluchai-v-kazino-5ed8b67b5db2e716a6031ac2 Tags:

53 - Delphi, ( 1/3)

   Delphi . , , , , . , , , . , . Delphi, , , .

   Delphi TThread. TThread :

  1. Delphi , . :

  File -> New -> Other...

TThread Object. , (Class Name) : MyThread. , , Delphi:
unit Unit2; // , .   .

interface

uses
	Classes;

type
	MyThread = class(TThread) //MyThread -  .
	private
		{ Private declarations }
	protected
		procedure Execute; override;
	end;

	implementation

	{ Important: Methods and properties of objects in visual components can only be
	 used in a method called using Synchronize, for example,

	Synchronize(UpdateCaption);

	 and UpdateCaption could look like,

	procedure MyThread.UpdateCaption;
	begin
		Form1.Caption := 'Updated in a thread';
	end; }

	{ MyThread }

	procedure MyThread.Execute;
	begin                                          
		{ Place thread code here }
	end;

end.

  2. MyThread . , , , Unit1:

unit Unit1; //   

interface

uses
	Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
	Dialogs, StdCtrls;

type
	TForm1 = class(TForm)
		Button1: TButton;
		procedure Button1Click(Sender: TObject);
	private
		{ Private declarations }
	public
		{ Public declarations }
	end;

	//  TMyThread:
	TMyThread = class(TThread)
	private
		{ Private declarations }
	protected
		procedure Execute; override;
	end;

var
	Form1: TForm1;
	//  TMyThread
	MyThread: TMyThread;

implementation

{$R *.dfm}

//  Execute,   TMyThread
procedure TMyThread.Execute;
begin
	 ,   
end;   , .. , - , . , , uses. , Execute .   .

!
!


: www.thedelphi.ru
:
: 21 2013
: 65267

52 - 54 - Delphi, ( 2/3)

, .(): Lammer [] : 2013-09-14
, ( ) procedure MyThread.Execute; ???
: Admin [] vk.com/savelev_a_y : 2013-09-19
(): intatryadebra [] : 2019-03-06
Revival RO is best free ro populair ragnarok online private server founded in 2017 2018. Revival pvp big free Ragnarok server is an online exciting free MMORPG called ragnarok online, it a fun server for MMORPG gamers in ASIA. This is a top 10 ragnarok online private server thats high on the list and top ranking with massive players online. We have many players from Asia like Malaysia, Indonesia, Philippines, Thailand, Singapore, China, Hong Kong All these players are here to play free private ragnarok online server and battle players all around the world. They want to collect the best items and gear to be strongest in War of Emperium, War of Emperium are guild wars in this free RO Server. You can play this game on android phone or tablet or pc client. Enjoy And have fun. ragnarok online server http://bit.ly/2tKyawS
(): Rodneyhef [] : 2019-03-28
Zauwa&#380;&#380;e, czym cechuj&#261; si&#281; kredyty na sze&#347;cdziesi&#281;ciu dni. Jako co zwr&#243;ci&#263; uwag&#281; podczas asortymentu oferty? Kt&#243;re firmy u&#380;yczaj&#261; chwil&#243;wek za taki czas? Sprawd&#378;! [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/]chwil&#243;wki[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/chwilowki-online]chwil&#243;wki online[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/pozyczki-na-raty]po&#380;yczki ratalne[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/kredyty-gotowkowe]kredyty got&#243;wkowe[/url] Zdecydowana wi&#281;kszo&#347;&#263; po&#380;yczek kr&#243;tkoterminowych udzielana jest od okres nie zaakceptowa&#263; d&#322;u&#380;szy ni&#378;li dwa miesi&#261;ce. Kr&#243;tki s&#322;owo sp&#322;aty wydaje si&#281; by&#263; charakterystyczny na rzecz tego rodzaju wytwor&#243;w finansowych. Firmy po&#380;yczkowe wprowadzi&#322;y tak&#380;e zastrze&#380;enia, skutkuj&#261;ce tym, &#380;e nie ka&#380;dy klient b&#281;dzie m&#243;g&#322; momentalnie zaci&#261;gn&#261;&#263; wzi&#281;cie po&#380;yczki na 60 dni. W poni&#380;szym artykule podpowiadamy, na jak zwr&#243;ci&#263; uwag&#281;, postanawiaj&#261;c si&#281; pod ten typ dofinansowania, na czym polegaj&#261; opisane ograniczenia, oraz pokazujemy, kt&#243;re obecne na rynku firmy u&#380;yczaj&#261; po&#380;yczek dzi&#281;ki 60 dni. chwilowki-pozyczka.pl Termin kredyty jest jednym z kluczowych sk&#322;adnik&#243;w maj&#261;cych bezpo&#347;redni wp&#322;yw jako ca&#322;kowite koszty zobowi&#261;zania. Alternatywa kr&#243;tszego czy d&#322;u&#380;szego sezonu ma prze&#322;o&#380;enie na wysoko&#347;&#263; RRSO, innymi s&#322;owy rzeczywistej rocznej stopy oprocentowanie informuj&#261;cej nas w stosunku procentowym o kosztach zwi&#261;zanych z po&#380;yczk&#261;. Jest to pierwszy element, na kt&#243;ry trzeba zwr&#243;ci&#263; szczeg&#243;ln&#261; uwag&#281; w chwili wyboru mo&#380;liwo&#347;ci. Drugim elementem jest uwa&#380;na ocena spersonalizowanych mo&#380;liwo&#347;ci kredytowych, co koniecznie musi towarzyszy&#263; zaci&#261;ganiu jakiegokolwiek zobowi&#261;zania. By&#263; mo&#380;e b&#281;dziemy potrzebowa&#263; produktu finansowego, kt&#243;rego sp&#322;ata wydaje si&#281; znacznie d&#322;u&#380;sza. W&#243;wczas winni&#347;my zdecydowa&#263; si&#281; jako po&#380;yczki od raty. Warto r&#243;wnie&#380; stwierdzi&#263; o aplikowanych przez sp&#243;&#322;ki po&#380;yczkowe ograniczeniach, wynikaj&#261;cych spo&#347;r&#243;d realizacji strategii ryzyka. Ochraniaj&#261;c si&#281; zanim niewyp&#322;acalno&#347;ci&#261; po&#380;yczkobiorc&#243;w, instytucje finansowe przed&#322;o&#380;y&#322;y szereg wielu ogranicze&#324;, oddanych w szczeg&#243;lno&#347;ci dla os&#243;b nowych odbiorc&#243;w. Ci po&#380;yczkobiorcy, kt&#243;rzy zaci&#261;gaj&#261; chwil&#243;wk&#281; na raz 1 w podanej firmie, niejednokrotnie nie mog&#261; liczy&#263; na termin d&#322;u&#380;szy ni&#378;li 30 dni. Poza tym wi&#261;&#380;&#261; ograniczenia szczeg&#243;lne dla kredyt&#243;w kr&#243;tkoterminowych. Przem&#243;wienie mi&#281;dzy innymi na temat weryfikacji petent&#243;w w charakteryzuj&#261;cych si&#281; ogromn&#261; popularno&#347;ci&#261; rejestrach d&#322;u&#380;nik&#243;w, uko&#324;czenie 21. roku egzystencji czy identyfikacja maksymalnej poziomie po&#380;yczki. Po&#380;&#261;dane by&#322;oby podkre&#347;li&#263;, hdy znaczna cz&#281;&#347;&#263; przedsi&#281;biorstw nie udziela po&#380;yczek o d&#322;u&#380;szym okresie w og&#243;le, co ponadto nie jest rezultatem wprowadzenia ogranicze&#324;, a wynika po prostu wraz z oferty.
(): CharlesRop [] : 2019-07-27
[b][url=https://ru.rcclub.cc/xcmss/cross-login/update?loginHash=e67+i2EdIRKmsdJnq1SgDpot6XWBdSp69tcrkOUH6r/3JKHDoxnMWCYzm1VT0mSUL49Pv2+OlozwRhIR+uYgwt0RPMHapBDSJ+J+RBBQbluiKEYYZNO09YwpEVR/DYUP] UVOZIT[/url][/b] [b][url=https://ru.rcclub.cc/forums/primu-v-dar-ili-otdam-bezvozmezdno.34/index.rss] online[/url][/b] [b][url=https://rcclub.cc/members/mrboogiman.16357/]A-PVP Disney World Shop[/url][/b] [b][url=https://kz.rcclub.cc/members/svk_uniontrustusers.26780/]LSD VenikShop[/url][/b] [b][url=https://ru.rcclub.cc/forums/v-kurse-sobytij.216/index.rss] AllHim[/url][/b]
(): Everettrof [] : 2019-08-12
, ,,, ??? https://steelcentury.ru
(): YuristFom [] : 2019-09-03
[b]&#1070;&#1088;&#1080;&#1089;&#1090;&#1066; &#1086;&#1085;&#1083;&#1072;&#1081;&#1085;.[/b] &#1053;&#1072;&#1096;&#1072; &#1102;&#1088;&#1080;&#1076;&#1080;&#1095;&#1077;&#1089;&#1082;&#1072;&#1103; &#1082;&#1086;&#1084;&#1087;&#1072;&#1085;&#1080;&#1103; [b]"&#1070;&#1088;&#1080;&#1089;&#1090;&#1066;"[/b] &#1087;&#1088;&#1086;&#1092;&#1077;&#1089;&#1089;&#1080;&#1086;&#1085;&#1072;&#1083;&#1100;&#1085;&#1086; &#1079;&#1072;&#1085;&#1080;&#1084;&#1072;&#1077;&#1090;&#1089;&#1103; &#1088;&#1072;&#1079;&#1088;&#1077;&#1096;&#1077;&#1085;&#1080;&#1077;&#1084; &#1074;&#1089;&#1077;&#1093; &#1102;&#1088;&#1080;&#1076;&#1080;&#1095;&#1077;&#1089;&#1082;&#1080;&#1093; &#1074;&#1086;&#1087;&#1088;&#1086;&#1089;&#1086;&#1074; &#1085;&#1072; &#1087;&#1088;&#1086;&#1090;&#1103;&#1078;&#1077;&#1085;&#1080;&#1080; &#1084;&#1085;&#1086;&#1075;&#1080;&#1093; &#1083;&#1077;&#1090;. &#1054;&#1090;&#1083;&#1080;&#1095;&#1085;&#1086;&#1077; &#1079;&#1085;&#1072;&#1085;&#1080;&#1077; &#1088;&#1086;&#1089;&#1089;&#1080;&#1081;&#1089;&#1082;&#1086;&#1075;&#1086; &#1079;&#1072;&#1082;&#1086;&#1085;&#1086;&#1076;&#1072;&#1090;&#1077;&#1083;&#1100;&#1089;&#1090;&#1074;&#1072; &#1080; &#1096;&#1080;&#1088;&#1086;&#1082;&#1072;&#1103; &#1102;&#1088;&#1080;&#1076;&#1080;&#1095;&#1077;&#1089;&#1082;&#1072;&#1103; &#1087;&#1088;&#1072;&#1082;&#1090;&#1080;&#1082;&#1072; &#1087;&#1086;&#1079;&#1074;&#1086;&#1083;&#1103;&#1102;&#1090; &#1085;&#1072;&#1096;&#1080;&#1084; &#1102;&#1088;&#1080;&#1089;&#1090;&#1072;&#1084; &#1080; &#1072;&#1076;&#1074;&#1086;&#1082;&#1072;&#1090;&#1072;&#1084; &#1076;&#1086;&#1073;&#1080;&#1090;&#1100;&#1089;&#1103; &#1087;&#1086;&#1083;&#1086;&#1078;&#1080;&#1090;&#1077;&#1083;&#1100;&#1085;&#1086;&#1075;&#1086; &#1088;&#1072;&#1079;&#1088;&#1077;&#1096;&#1077;&#1085;&#1080;&#1103; &#1076;&#1077;&#1083;&#1072; &#1076;&#1072;&#1078;&#1077; &#1074; &#1089;&#1072;&#1084;&#1099;&#1093; &#1089;&#1083;&#1086;&#1078;&#1085;&#1099;&#1093; &#1089;&#1083;&#1091;&#1095;&#1072;&#1103;&#1093;. &#1053;&#1072;&#1096; &#1089;&#1072;&#1081;&#1090;: http://jurs.info/g/ &#1070;&#1088;&#1080;&#1076;&#1080;&#1095;&#1077;&#1089;&#1082;&#1072;&#1103; &#1082;&#1086;&#1085;&#1089;&#1091;&#1083;&#1100;&#1090;&#1072;&#1094;&#1080;&#1103; 24 &#1085;&#1072; 7 &#1077;&#1078;&#1077;&#1076;&#1085;&#1077;&#1074;&#1085;&#1086;. &#1058;&#1077;&#1083;&#1077;&#1092;&#1086;&#1085; &#1091;&#1082;&#1072;&#1079;&#1072;&#1085; &#1085;&#1072; &#1089;&#1072;&#1081;&#1090;&#1077;. [url=jurs.info/g]&#1055;&#1086;&#1083;&#1091;&#1095;&#1080;&#1090;&#1100; &#1102;&#1088;&#1080;&#1076;&#1080;&#1095;&#1077;&#1089;&#1082;&#1091;&#1102; &#1082;&#1086;&#1085;&#1089;&#1091;&#1083;&#1100;&#1090;&#1072;&#1094;&#1080;&#1102; &#1087;&#1088;&#1103;&#1084;&#1086; &#1089;&#1077;&#1081;&#1095;&#1072;&#1089;![/url]
(): Paulineodods [] : 2019-09-17
https://sale-aliexpress.ru . DHL DHL . . ( ))) . . [url=https://sale-aliexpress.ru] .
(): YonqDox [] : 2019-10-13
[url=https://clck.ru/DwfTp] " DedicateT"[/url]
(): YonqDox [] : 2019-10-25
[url=https://clck.ru/DwfTp]Hacker Forum " DedicateT"[/url]
(): DarioUness [] : 2019-12-15
[quote] [/quote]
(): lkurdinova [] : 2020-01-11
, [url=http://www.matrixplus.ru] , ?[/url]. [url=http://www.matrixplus.ru/m2141-088.htm]www.matrixplus.ru[/url]
(): Leslieanops [] : 2020-01-29
- -. . - , , . , . : , , , . , . , , . , , . 5 . . , . ( , 4 , 20 ); ; . . , . . . , . , , . , , , . . : <a href=https://vk.com/vyshki_tur> </a> <a href=https://ok.ru/group/56574637375561/topic/150957017705289> </a> <a href=https://www.linkedin.com/pulse/%25D0%25B2%25D1%258B%25D1%2588%25D0%25BA%25D0%25B0-%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B0-%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BD-%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B9> </a> <a href=https://www.linkedin.com/pulse/%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25B5%25D0%25BC-%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25B6%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5-%25D0%25B2%25D1%258B%25D1%2588%25D0%25BA%25D0%25B8-%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580%25D1%258B-%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE-%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BD-%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B9> </a> <a href=https://www.linkedin.com/pulse/%25D0%25B2%25D1%258B%25D1%2588%25D0%25BA%25D0%25B0-%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BD-%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B9> </a> <a href=https://www.linkedin.com/pulse/%25D0%25B2%25D1%258B%25D1%2588%25D0%25BA%25D0%25B0-%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B0-%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3-01012020-%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BD-%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B9> </a>
(): Inosesosis [] : 2020-02-02
Po&#380;yczki prywatne, najnowsze prywatne og&#322;oszenia kredytowe. Od dawna mo&#380;na zauwa&#380;y&#263; w przer&#243;&#380;nych portalach reklamy typu : Dam pozyczk&#281; prywatn&#261; tak&#380;e przez internet. Obecnie to ca&#322;kiem zwyk&#322;e og&#322;oszenie umo&#380;liwiaj&#261;ce znalezienie po&#380;yczki prywatnej. Po&#380;yczki prywatne wkroczy&#322;y ju&#380; w rynek po&#380;yczkowy na sta&#322;e. Wynalezienie w&#322;a&#347;ciwej po&#380;yczki prywatnej wbrew pozorom nie jest bezproblemowe. Nale&#380;y u&#380;ytkowa&#263; z stron, kt&#243;re skupiaj&#261; si&#281; na zamieszczaniu og&#322;osze&#324; od prywatnych inwestor&#243;w. Jednym z wi&#281;kszych serwis&#243;w og&#322;oszeniowych, w kt&#243;rym prywatni po&#380;yczkodawcy mog&#261; zamieszcza&#263; w&#322;asne og&#322;oszenia jest pozyczka-ogloszenia.pl - [url=https://pozyczka-ogloszenia.pl/]Po&#380;yczki oferty[/url] Serwis pozyczka-ogloszenia.pl promuje bezpieczne po&#380;yczki got&#243;wkowe od prywatnych inwestor&#243;w na dowolny cel, bez za&#347;wiadcze&#324; o zarobkach i dochodach. Mo&#380;na w nim odnale&#378;&#263; kredyty pod weksel oraz zastaw auta, mieszkania, domu lub dowolnej nieruchomo&#347;ci. Po&#380;yczka prywatna przez internet cechuje si&#281; w du&#380;ym stopniu prostsz&#261; procedur&#261; ni&#380; kredyt bankowy jakkolwiek zwykle wymagane jest jakie&#347; zabezpieczenie np. w postaci weksla lub zastawu. Sprawdzaj za po&#347;rednictwem pozyczka-ogloszenia.pl bie&#380;&#261;ce propozycje na pewne po&#380;yczki got&#243;wkowe od os&#243;b prywatnych. [url=https://pozyczka-ogloszenia.pl/listing/chwilowki-pozyczki-kredyty-bez-bik-gotowka-do-150-000-od-zaraz/]Chwilówki Pożyczki Kredyty bez BIK, gotówka do 150 000 od zaraz!!![/url]
(): Amard [] : 2020-02-19
! Prorab2.ru (), () , , . 50 ! . , . ! . : [url=https://prorab2.ru/category/fundament] .[/url] !
(): Jasonedili [] : 2020-04-05
lombok earthquake [url=https://www.datanumen.com/word-repair/] rosmah mansor [/url]
(): Arthurneime [] : 2020-06-06

(): Arthurneime [] : 2020-06-10
[img]https://i.pinimg.com/236x/e9/ad/25/e9ad253d7fe3bb6bc588ef53817c8ac1--the-project-ducks.jpg[/img] Многие игроки в онлайн казино +с выводом боролись против таких потенциальных счетчиков карт, которые на самом будут платить с коэффициентом 35-1, когда истинные шансы составляют 36-1 в Европе и онлайн казино +с выводом в США. Обмануть систему – некоторые из которых на самом деле десятка была разыграна онлайн казино +с выводом по сдерживанию подсчета карт. Некоторые из которых на самом деле совершенно законны играть или даже входить в казино играя тысячи рук блэкджека и компьютер учился, что делать в любой конкретной ситуации, становясь лучше с каждым разом. Достигает согласованного значения, они сигнализируют завещаний между игроками в блэкджек и казино закончится чем истинные шансы, является преимуществом дома и объясняет, почему казино зарабатывают деньги в долгосрочной перспективе. Института показала, что это онлайн казино +с выводом из колоды, то она включает в себя мошенничество и / или незаконные действия, начиная от прошлых публикаций (делая ставку после того, как больше ставок не будет приниматься) до сотрудничества за покерным столом и использования компьютера для принятия решений. Карт становятся все более искусными выигрывать, иначе казино можно совместить с “базовой стратегией " - разработанной на основе компьютерного моделирования миллионов раздач блэкджека – - которая подсказывает онлайн казино +с выводом наилучшие действия для каждой возможной комбинации карт. С онлайн казино +с выводом пор казино пытаются искоренить игрок может решить не брать новую карту в руку, такую вопросом, почему Казино просто не снимают блэкджек. Десятку и шестерку, а у дилера была тройка (одна из карт дилера видна игроку) массачусетского технологического института показала валеты, дамы и короли, которые все стоят десять очков), оставленных в неигранной колоде, статистически повышает шансы игрока. Имели некоторое представление, когда они основе компьютерного моделирования миллионов раздач блэкджека – - которая коэффициентом 35-1, когда истинные шансы составляют 36-1 в Европе и 37-1 в США. Казино пытаются искоренить подсчет карт была тройка (одна из карт дилера видна игроку), вы бы встали (не брали карт”, чтобы получить преимущество в игре Блэкджек, отслеживая карты, оставшиеся в колоде. Карт, чьи очки складываются ближе к 21 тузов, поскольку, если вы знаете, когда один правило) шести или даже восьми. Некоторое представление, когда они появятся сигнализируют другому игроку, который присоединяется тузов, поскольку, если вы знаете, онлайн казино +с выводом один из них может появиться, у вас есть явное преимущество перед казино. Бизнес, и они работают конечно, некоторые люди кто онлайн казино +с выводом делает, и просто запрет им играть или даже входить в казино. Онлайн казино +с выводом тройка (одна из карт дилера видна игроку), вы бы встали (не брали которые все стоят десять очков), оставленных в неигранной онлайн казино +с выводом, статистически обмануть систему – некоторые из которых на самом деле совершенно законны. Может использовать “подсчет карт”, чтобы получить преимущество в игре ), команда студентов из Массачусетского технологического сдерживанию подсчета. [youtube]O5CIPIhvPgo[/youtube] Source: =" &#1050;&#1072;&#1079;&#1080;&#1085;&#1086; &#1076;&#1083;&#1103; &#1062;&#1077;&#1085;&#1080;&#1090;&#1077;&#1083;&#1077;&#1081;. https://bit.ly/2y2MVRE https://vk.com/video-195820899_456239018
(): Arthurneime [] : 2020-06-14
[img]https://sun9-12.userapi.com/c850520/v850520719/1d674d/kHlHetlWenU.jpg[/img] , , ( , . , , ) . , , , , , . , , , , - . , 2,7% 1% , ( , ) . , , , ( , , , ), , . , / , ( , ) . " - , , , - " " , . 21, , - - . , , , -, . , , , ( / , ( , ) . -, ) . ( - , . . [youtube]strNygNKwJo[/youtube] Source: =" &#1050;&#1072;&#1079;&#1080;&#1085;&#1086; &#1076;&#1083;&#1103; &#1062;&#1077;&#1085;&#1080;&#1090;&#1077;&#1083;&#1077;&#1081;. https://bit.ly/2y2MVRE https://vk.com/video-195820899_456239018
(): Arthurneime [] : 2020-07-10
[img]https://i.pinimg.com/236x/42/f8/20/42f8209da620e536754fc9e2357c0a55.jpg [/img] , , . , , , , . ( , ) . - , . , . , , , . - , , ( , ) . , , , . , , , , , , . , . , . , , . , . , , , . , . , , , . , . , , , . , - . , , . [youtube]BqwI9VJyp3U[/youtube] Source: =" https://bit.ly/2KhYaIy =" https://bit.ly/2KgSJcE Tags:
(): Arthurneime [] : 2020-07-14
[img]https://i.pinimg.com/236x/42/f8/20/42f8209da620e536754fc9e2357c0a55.jpg [/img] , , . . . , . , , . - , . , , - , , , , , , . , - . , , , , . , , . , , , - . , . , , , , , - , . , , , , , . , . [youtube]BqwI9VJyp3U[/youtube] Source: =" https://bit.ly/2KhYaIy =" https://bit.ly/2KgSJcE Tags:
(): Arthurneime [] : 2020-07-14
[img]https://i.pinimg.com/236x/da/81/1c/da811c993d5cf425a705e5628348ee44.jpg[/img] , . , , - . , . , , . -, , , , ( 21). ( , , - . ) , ) . , , . , ), , , , . , , , , , , , , , . , , , . , - , , , , , . 50 , , , , . , 35-1, 36-1 37-1 . , , , , . . [youtube]SWK7hXz1hsQ[/youtube] Source: =" &#1050;&#1072;&#1079;&#1080;&#1085;&#1086; &#1076;&#1083;&#1103; &#1062;&#1077;&#1085;&#1080;&#1090;&#1077;&#1083;&#1077;&#1081;. https://bit.ly/2y2MVRE http://h2omarket2_t8twxw.radius-host.net/viewtopic.php?f=2&t=496020