Логин: Пароль:    Регистрация Всеми возможностями сайта можно пользоваться
только после авторизации.
   Забыли пароль?

Поиск
LСтатистика
u
Пользователи онлайн: нет
Гостей онлайн: 4
Всего онлайн: 4
Зарегистрировано юзеров: 6872
Комментариев на сайте: 651
Новый юзер: RavBroaftПоследние комментарии
c
Rodneyhef прокомментировал "Урок 53 - Потоки в Delphi, (часть 1/3)":
Zauważże, czym cechują się kredyty na sześcdziesięciu dni. Jako co zwrócić uwagę podczas asortymentu oferty? Które firmy użyczają chwilówek za taki czas? Sprawdź! [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/]chwilówki[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/chwilowki-online]chwilówki online[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/pozyczki-na-raty]pożyczki ratalne[/url] [url=https://chwilowki-pozyczka.pl/kredyty-gotowkowe]kredyty gotówkowe[/url] Zdecydowana większość pożyczek krótkoterminowych udzielana jest od okres nie zaakceptować dłuższy niźli dwa miesiące. Krótki słowo spłaty wydaje się być charakterystyczny na rzecz tego rodzaju wytworów finansowych. Firmy pożyczkowe wprowadziły także zastrzeżenia, skutkujące tym, że nie każdy klient będzie mógł momentalnie zaciągnąć wzięcie pożyczki na 60 dni. W poniższym artykule podpowiadamy, na jak zwrócić uwagę, postanawiając się pod ten typ dofinansowania, na czym polegają opisane ograniczenia, oraz pokazujemy, które obecne na rynku firmy użyczają pożyczek dzięki 60 dni. chwilowki-pozyczka.pl Termin kredyty jest jednym z kluczowych składników mających bezpośredni wpływ jako całkowite koszty zobowiązania. Alternatywa krótszego czy dłuższego sezonu ma przełożenie na wysokość RRSO, innymi słowy rzeczywistej rocznej stopy oprocentowanie informującej nas w stosunku procentowym o kosztach związanych z pożyczką. Jest to pierwszy element, na który trzeba zwrócić szczególną uwagę w chwili wyboru możliwości. Drugim elementem jest uważna ocena spersonalizowanych możliwości kredytowych, co koniecznie musi towarzyszyć zaciąganiu jakiegokolwiek zobowiązania. Być może będziemy potrzebować produktu finansowego, którego spłata wydaje się znacznie dłuższa. Wówczas winniśmy zdecydować się jako pożyczki od raty. Warto również stwierdzić o aplikowanych przez spółki pożyczkowe ograniczeniach, wynikających spośród realizacji strategii ryzyka. Ochraniając się zanim niewypłacalnością pożyczkobiorców, instytucje finansowe przedłożyły szereg wielu ograniczeń, oddanych w szczególności dla osób nowych odbiorców. Ci pożyczkobiorcy, którzy zaciągają chwilówkę na raz 1 w podanej firmie, niejednokrotnie nie mogą liczyć na termin dłuższy niźli 30 dni. Poza tym wiążą ograniczenia szczególne dla kredytów krótkoterminowych. Przemówienie między innymi na temat weryfikacji petentów w charakteryzujących się ogromną popularnością rejestrach dłużników, ukończenie 21. roku egzystencji czy identyfikacja maksymalnej poziomie pożyczki. Pożądane byłoby podkreślić, hdy znaczna część przedsiębiorstw nie udziela pożyczek o dłuższym okresie w ogóle, co ponadto nie jest rezultatem wprowadzenia ograniczeń, a wynika po prostu wraz z oferty.
dealrattKi прокомментировал "Урок 3 - Конструкция IF...THEN...ELSE":
Это действительно радует меня. --- Бесподобное сообщение скачать fifa, скачать фифа а также [url=http://15fifa.ru/novosti-fifa-15]fifa 15 последние новости[/url] скачать фифа

Урок 61 - Свойства классов Delphi, (часть 3/5)

   Конструкторы - это специальные методы, создающие и инициализирующие объект класса. Объект создается выделением для него памяти в динамически распределяемой области памяти heap. Объявление конструктора выглядит так же, как объявление процедуры, но предваряется ключевым словом constructor. В качестве имени конструктора обычно задают имя Create.

   В реализации конструктора обычно первым идет вызов наследуемого конструктора с помощью ключевого слова inherited. В результате инициализируются все наследуемые поля. При этом порядковым типам в качестве начального значения задается 0, указателям — nil, строки задаются пустыми. После вызова наследуемого конструктора в процедуре инициализируются новые поля, введенные в данном классе.

   Не обязательно при создании класса объявлять его конструктор. Если он не объявлен, то автоматически в момент создания объекта вызовется конструктор родительского класса. Мы это видели в примере класса TPerson и его тестового приложения, созданных во второй части. Там мы обошлись без конструктора, и все работало нормально. Но давайте несколько расширим возможности нашего класса, и посмотрим, сможем ли мы обойтись без конструктора. Добавим в класс открытые поля AgeMin, AgeMax, обозначающие минимальную и максимальную границы допустимого возраста. Подобные границы полезны, если приложение использует наш класс для регистрации претендентов на какую-то должность при приеме на работу, или для регистрации абитуриентов при приеме в учебное заведение. Пусть при задании года рождения класс автоматически проверяет, удовлетворяет ли регистрируемая личность поставленным возрастным ограничениям. Для реализации этой идеи в объявлении класса надо произвести следующие изменения:

uses   ...,   DateUtils;

type
	TPerson  = class
	private

	protected 
		procedure SetYear(Value: word); // Процедура записи

	public 
		AgeMin, AgeMax:  word;
		property Year: word read FYear write SetYear;
	end;

   В оператор uses вводится ссылка на модуль DateUtils, В этом модуле объявлены функции, которые мы будем использовать при записи года рождения. В защищенный раздел класса protected вводится объявление процедуры записи года рождения. В открытый раздел класса вводятся переменные AgeMin и AgeMax. И изменяется объявление свойства Year: теперь в него вводится ссылка на процедуру записи SetYear.
Реализация процедуры записи SetYear может быть следующей:

procedure TPerson.SetYear(Value:  word); //  Процедура записи года рождения 
var 
	NowYear: word;
begin
	NowYear:= YearOf(Date);
	if (NowYear - Value >= AgeMin) and (NowYear - Value <= AgeMax) then
		FYear:= Value else ShowMessage('Недопустимый год рождения '+IntToStr(Value)); 
 end;

   В переменную NowYear заносится текущий год. Делается это так. Вызывается функция Date, которая возвращает текущую дату. Затем к этому результату применяется функция YearOf, которая выделяет из даты год. Функция YearOf объявлена в модуле DateUtils. Именно из-за нее этот модуль подключается предложением uses.

   Остальное просто: проверяется, укладывается ли заданный год рождения Value в заданный диапазон, и если не укладывается, пользователю выдается соответствующее сообщение.

   Возможно, вы уже заметили, почему все это пока не будет нормально работать. Если нет, введите описанные изменения в ваш класс и выполните тестовое приложение. Вы увидите, что можете занести в объект класса только того, кто родился в текущем году. А такой гражданин, пожалуй, слишком молод для приема на работу или учебу. Объясняется это просто: целые поля, такие как AgeMin и AgeMax, инициализируются нулевыми значениями. А нам нужны какие-то другие, более разумные возрастные рамки. Конечно, пользователь класса легко может этот недостаток устранить. Достаточно ввести, например, в обработчик события формы OnCreate после оператора создания объекта класса операторы вида:

Pers.AgeMax := 45;
Pers.AgeMin := 16;

   Тем самым пользователь задает возрастные рамки для своего приложения. Ведь открытые поля AgeMin и AgeMax мы для того и вводили. Но хотелось бы, чтобы в случаях, если пользователю не требуется какой-то специфический возрастной диапазон, класс позволял бы работать с любыми реальными годами рождения. Но именно реальными, чтобы предотвратить случайную ошибку пользователя, когда он задаст, например, год рождения 3 или 3003.

   Как указывалось ранее, задать начальные значения полей в их объявлениях невозможно. Вот для этого и служит конструктор класса. Добавьте в открытый раздел вашего класса объявление:

constructor Create;

А в раздел implementation добавьте реализацию конструктора:

constructor TPerson.Create; 
const 
	Unknown = 'неизвестный'; 
begin
	inherited;
	FSex := #0;
	AgeMax := 150;
	FName := Unknown;
	FDepl := Unknown;
	FDep2 := Unknown;
	FDep3 := Unknown; 
end;

   Первый оператор вызывает с помощью ключевого слова inherited наследуемый конструктор родительского класса. А затем задаются начальные значения различных полей. Кроме задания максимального возраста 150 лет, тут исправляются еще некоторые недостатки нашего класса. Задается значение пола равное нулевому символу. По такому значению в дальнейшем можно проверять, был ли указан пол личности. И задаются строки «неизвестный» в качестве начального значения строковых нолей. Так что теперь, если какие-то данные о личности неизвестны, вместо них будет выдаваться этот текст, а не пустая строка. Думаю, что пользователю это будет удобно.

   Теперь рассмотрим деструкторы. Это специальные методы, уничтожающие объект и освобождающие занимаемую им память. Деструктор автоматически вызывается при выполнении метода Free объекта класса. Если в вашем классе деструктор не объявлен, вызывается деструктор родительского класса.

   В большинстве случаев объявлять деструктор в классе не требуется. И мы до сих пор прекрасно без него обходились. Деструктор нужен в тех случаях, когда в конструкторе или в каком-то методе класса создается объект, динамически размещаемый в памяти. Тогда нужен деструктор, чтобы уничтожить этот объект и освободить занимаемую им память. Аналогично деструктор требуется, если объект создает и хранит информацию в каких-то временных файлах. Тогда в деструкторе надо уничтожить эти файлы, чтобы они не оставались на диске.

   Давайте введем в наш класс TPerson еще одно добавление, которое расширит его возможности. Создадим возможность хранить форматированный текст в формате .rtf, который может поступать, как вы знаете, из окна RichEdit. Но форматированный текст можно хранить или в объекте класса TRichEdit, или в файле, в который он записан методом SaveToFile свойства Lines окна RichEdit. Создать в нашем классе внутренний объект класса TRichEdit мы не можем. Так что остается вариант хранения во временном файле.
Добавьте в класс TPerson два поля:

FDoc: ^TRichEdit;
FileTMP: string;

   Поле FDoc будет служить указателем на внешний компонент класса TRichEdit, из которого будет загружаться форматированный текст в файл, и в который будет грузиться текст из файла. А в переменной FileTmp будем хранить имя временного файла. Чтобы компилятор принял объявление поля FDoc, он должен понять идентификатор TRichEdit. Этот класс объявлен в модуле ComCtrls. Так что добавьте ссылку на этот модуль в предложение uses.
Введите в открытый раздел класса объявления двух процедур:

procedure SetDoc(var Value: TRichEdit); procedure GetDoc(var Value: TRichEdit);

   Первая из них будет запоминать форматированный текст из окна RichEdit, переданного в нее как указатель на объект (вспомните смысл ключевого слова var). А вторая процедура будет заносить в окно, указанное аналогичным образом ее параметром, текст из файла. Реализация этих функций может иметь вид:

procedure TPerson.SetDoc(var Value: TRichEdit); 
begin
	if   FileTMP = ''
		then FileTMP:= FName +‘.tmp’;
	FDoc:= @Value;
	FDoc^.Lines.SaveToFile(FileTMP); 
end;

procedure TPerson.GetDoc(var Value: TRichEdit); 
begin 
	if FileTMP <> ''
		then FDoc^.Lines.LoadFromFile(FileTMP); 
end;

   В процедуре SetDoc сначала проверяется, задавалось ли уже имя временного файла. Если нет, то это имя формируется из строки FName (фамилия, имя, отчество) и расширения .tmp. Затем переменной FDoc задается адрес компонента TRichEdit. А дальнейшее понятно: форматированный текст записывается в файл с именем, хранящимся в переменной FileTMP.

   Добавьте в свое тестовое приложение окно RichEdit. Можете добавить также компонент FontDialog и обеспечить возможность форматирования текста в окне RichEdit. В обработчик щелчка на кнопке Запись вставьте оператор:

SetDoc(RichEditl);

А в обработчик щелчка на кнопке Чтение вставьте оператор:

GetDoc(RichEditl);

   Выполнив тестовое приложение, можете убедиться, что ваш класс стал намного мощнее и может теперь хранить форматированный текст. Но он пока не совсем правильно оформлен. Если в приложении выполнялся вызов процедуры SetDoc, то был создан временный файл. И когда приложение завершается, этот файл остается на диске. Вам нужно написать деструктор, который удалял бы этот файл.

   Объявление деструктора выглядит так же, как объявление процедуры, но предваряется ключевым словом destructor. В качестве имени деструктора обычно задают имя Destroy. Реализация деструктора, как правило, завершается вызовом наследуемого деструктора с помощью ключевого слова inherited, чтобы освободить память, отведенную для наследуемых полей.

   В нашем случае в открытый раздел класса следует ввести объявление деструктора:

destructor Destroy; override;

Смысл ключевого слова override вы узнаете позднее. Пока просто напишите его, не задумываясь о его назначении. Реализация деструктора имеет вид:

destructor  TPerson.Destroy;	
begin
	if   FileTMP  <> ' ' then DeleteFile(FileTMP);
	inherited; 
end;
Если файл создавался, то он уничтожается. Введение такого деструктора никак не отразится на внешнем поведении вашего тестового приложения. Но теперь вы не оставляете на диске временный и уже ненужный файл.

   Следующий урок будет посвящён методам, наследованиям классов, операциям с классами.

Удачи!
Встретимся в следующем уроке!


Источник: www.thedelphi.ru
Автор: Савельев Александр
Опубликовано: 7 Июля 2013
Просмотров: 11087

Урок 60 - Свойства классов Delphi, (часть 2/5) Урок 62 - Методы, наследование классов, операции с классами Delphi, (часть 4/6)

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы добавлять комментарии.аватар Добавил(а): OOP_OOP [Новичок] Дата: 2016-10-02
Замечательные уроки для новичков 59(классы)... 61 (свойства классов) воспроизводяться почти до конца. Но почти... Было бы очень желательно (для новичков опять же) привести законченый лучше зазипований проект в DElphi 7 на уровне информации 61 урока, что бы можно было сравнить работающий проект автора урока с проектом и процедурами собраными новичком на основе информации уроков 59-61 и найти ошибку. Заранее благодарен.